Skip to content
Menu

Hållbarhet

Vårt syfte är att bidra till att göra världen till en tryggare och mindre osäker plats genom exakta och spårbara mätningar som hjälper företag att effektivisera sina processer och minska belastningen på miljön.

För en tryggare och mindre osäker värld | Beamex

För en tryggare och mindre osäker värld

Noggranna mätningar är kittet som håller samman våra samhällen och samfund, och det påverkar oss alla. De gör att vi kan lita på att medicinen vi tar är säker, att vattnet vi dricker är rent och att vi tryggt kan äta vår mat. Industrierna bakom dessa livsviktiga delar av vår vardag förlitar sig på noggranna mätningar för att garantera säkerheten i sina processer, förbättra effektiviteten och minimera utsläpp och avfall.

Vårt omfattande ekosystem för kalibrering bidrar till att skapa en tryggare och mindre osäker värld genom att säkerställa att våra kunders mätdata är tillförlitliga och spårbara, vilket stöder en smartare och mer hållbar affärsverksamhet.

Hur kalibrering förbättrar hållbarheten

Regelbunden kalibrering av processinstrument med hjälp av Beamex-teknologi hjälper våra kunder att minimera produktions- och energiförluster och optimera sina processer så att de blir så effektiva som möjligt. Regelbunden kalibrering säkerställer också en konstant hög produktkvalitet.

Designad för hållbarhet | Beamex

Designad för hållbarhet

Hållbarhet är en central del av Beamex designfilosofi. Vi vill att våra kunder ska kunna använda sina Beamex-produkter under många år. Därför är de utformade för att ha en lång livslängd och vara så enkla som möjligt att reparera, underhålla och uppgradera. Det här stöder den cirkulära ekonomin och bevarar värdefulla naturresurser.

Det uppskattas att 80 % av en produkts miljöpåverkan och 90 % av dess tillverkningskostnader direkt kan härledas till de beslut som fattas när produkterna designas. Att förlänga elektriska produkters livslängd och utöka användbarheten är ett av de mest effektiva sätten att minska vårt koldioxidavtryck och bevara värdefulla, oersättliga naturresurser, som till exempel sällsynta jordartsmetaller.

Cirkulär ekonomi

Produkter från Beamex är designade för att stödja den cirkulära ekonomin genom att vara pålitliga, lätta att underhålla och reparera, kompatibla med ett brett utbud av annan anläggningsutrustning och enkla att uppgradera. Det här är faktorer som säkerställer en lång produktlivscykel, minskar avfall och hjälper till att bevara naturresurser.

Beamex ekosystem för kalibrering

Pålitlig

Vi talar om att Beamex produkter är ”designade för hållbarhet” eftersom de är konstruerade och byggda för att vara tillförlitliga. De består endast av komponenter av högsta kvalitet och under tillverkningen genomgår de en sträng kvalitetskontrollprocess som säkerställer att de får en lång livslängd.

Beamex omkalibrering och reparation

Kan underhållas

Vi erbjuder professionella omkalibreringstjänster och lämpliga serviceplaner för att hjälpa dig att hålla din kalibreringsutrustning i full drift under hela dess livslängd.

Vi erbjuder också ett brett utbud av reservdelar för Beamex-produkter, inklusive kompletta reservdelssatser, vilket gör det enkelt att förlänga livslängden på din utrustning och se till att den förblir i gott skick.

Beamex omkalibrering och reparation

Kan repareras

Våra skickliga servicetekniker kan reparera Beamex-produkter enligt högsta kvalitetskrav för att säkerställa att de fortsätter att vara till nytta för dig i många år framöver.

Beamex omkalibrering och reparation

Kompatibla

Våra mångsidiga produkter kan användas för att utföra allt från exempelvis tryck- till el- och temperaturkalibreringar och kan levereras med kommunikationsfunktioner för HART, Foundation Fieldbus och Profibus.

Beamex LOGiCAL Kalibreringsmjukvara

Kan uppgraderas

Beamex-lösningarnas mångsidighet och livslängd kan förbättras genom att lägga till hårdvaru- och mjukvarumoduler samt uppdateringar av inbyggd programvara. Detta gör att Beamex produkter kan användas i en mängd olika tillämpningar under sin livstid, vilket gör att du slipper köpa ny utrustning när dina behov ändras.

Jan-Henrik Svensson, CEO, Beamex Group

Ekosystemet av Beamex kalibreringsutrustning hjälper till att förbättra effektiviteten, säkerställa efterlevnad och öka säkerheten. Beamex produkter är designade för hållbarhet, vilket innebär att de är utformade för att ha en lång livslängd och vara så enkla som möjligt att reparera, underhålla och uppgradera. En typisk Beamex-kund använder till exempel sina Beamex-kalibratorer i över 10 år.

Jan-Henrik Svensson, VD på Beamex

Digitalisering möjliggör hållbarhet

Vi ser digitalisering som en avgörande faktor för att nå hållbarhetsmålen i de sektorer där våra kunder är verksamma. Genom exakta och tillförlitliga mätningar som samlas in och hanteras med hjälp av digitala processer kan våra kunder på ett bättre sätt övervaka och optimera sin energiförbrukning och minska materialavfallet.

Digitalisering möjliggör hållbarhet
Beamex CMX kalibreringsmjukvara

Digitaliserad kalibrering

Vår kalibreringsprogramvara som tagits fram enkom för ändamålet är idag den mest avancerade lösningen som finns tillgänglig för att stödja och vägleda kalibreringshantering. Genom att göra det möjligt för våra kunder att ta steget in i den digitala eran hjälper vi på Beamex dem att arbeta effektivare, säkrare och mer hållbart.

Tillsammans kan vi hitta ett bra digitalt ekosystem för kalibreringslösningar som passar er verksamhet.

Kalibrering i digitaliseringstider – en ny produktionsera

Du har säkert hört talas om begrepp som digitalisering, industri 4.0 och smarta fabriker, men vad betyder de egentligen?

Ett bättre sätt att nå en hållbar framtid

Utforska vår serie med aktuella artiklar där vi behandlar vilken inverkan exakta mätningar och kalibrering har på världen och livet i allmänhet.

Här hittar du alla ämnen >

Social hållbarhet

Vi vill försäkra oss om att vi som organisation arbetar på ett rättvist och etiskt sätt. Vi tar ansvar för att upprätthålla en rättvis behandling av våra anställda, leverantörer och kunder. Vårt mål är att vår existens ska ha en positiv inverkan på alla nivåer i samhället.

Vi kommer att uppnå detta genom:

Att vara en ansvarsfull ar­bets­gi­va­re

Vi stöder väl­be­fin­nan­de, livslångt lärande och erbjuder en flexibel arbetsmiljö. Vi uppmuntrar till regelbundna samtal mellan med­ar­be­ta­ren och förmannen. Vi främjar lika lön och har policyer mot dis­kri­mi­ne­ring och tra­kas­se­ri­er.

Att vara en ansvarsfull partner

Vi tror på etiska och hållbara inköp och vår le­ve­ransked­ja bygger på ett nära samarbete med våra le­ve­ran­tö­rer. Precis som med våra kunder är vi medvetna om vårt ansvar och värdet av att behandla våra partner väl.

Att vara en ansvarsfull granne

Vi arbetar kon­ti­nu­er­ligt för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling, som omfattar mil­jö­po­li­tik och hållbar social påverkan. Via donationer och partnerskap stödjer vi lokala företag och or­ga­ni­sa­tio­ner i de lokala samhällen där vi är verksamma.

Beamex MC6

Miljömässig hållbarhet

Kalibrering är en kritisk aktivitet vid utsläppskontroll, eftersom utsläppsrelaterade instrument ofta har ett direkt samband med en anläggnings tillstånd att bedriva verksamhet. Beamex produkter är utformade för att ha en lång livslängd. En typisk Beamex-kund använder till exempel sina Beamex-kalibratorer i över 10 år.

Hållbara inköp

Med hjälp av bra ledning av leveranskedjan och materialflödet vill vi skapa hållbara konkurrensfördelar, kontinuitet och innovation genom samarbete. Nyckelfaktorn i att skydda vår varumärkesimage och hantera riskerna för avbrott i leveranskedjan är att lära känna våra leverantörer bättre. Vår styrka i en affärsmodell med hög mix och låg volym (HMLV) beror på en effektiv ledning av våra leverantörer och strategiska underleverantörer.

Hållbara inköp

Standarder och policys

EcoVadis Gold-klas­si­fi­ce­ring


EcoVadis har tilldelat Beamex guldbetyg för företagets sam­hälls­an­svar (CSR) och håll­bar­hets­be­döm­ning av le­ve­ran­tö­rer. De områden som omfattas av ut­vär­de­ring­en är miljö, arbete och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling.

Beamex EcoVadis-certifikat >

Beamex calibration laboratory

ISO certifikat


Mil­jö­led­nings­sy­ste­met som används på Beamex är certifierat enligt ISO 14001:2015 och arbetsmiljö- och sä­ker­hets­led­nings­sy­ste­met som används på Beamex över­ens­stäm­mer med ISO 45001:2018-standarden.


Beamex certifikat >

Upp­fö­ran­de­kod


Beamex globala upp­fö­ran­de­kod beskriver de principer som vägleder våra anställda när de fattar etiska och juridiska af­färs­be­slut och de standarder som vi förväntar oss att våra sam­ar­bets­part­ner upp­rätt­hål­ler. 


Beamex globala upp­fö­ran­de­kod >

Utforska mer innehåll om hållbarhet