Skip to content
Menu

Läkemedelsindustrin

Förbättra produktiviteten, upprätthåll patientsäkerheten och säkerställ regelefterlevnaden med heltäckande kalibreringslösningar och -tjänster.

Beamex CMX Analytics Dashboard

Patientsäkerhet, regelefterlevnad och dataintegritet

Vid läkemedelstillverkning är det viktigt att de strikta säkerhetsriktlinjerna och -bestämmelserna följs och att tillverkningsprocesserna är enhetliga och tillförlitliga. Det garanterar rena produkter och högsta möjliga kvalitet på slutprodukten, vilket är avgörande för att upprätthålla patientsäkerheten.

Läkemedelstillverkarna kräver ett kalibreringsekosystem som uppfyller de strikta branschbestämmelserna, samtidigt som det ökar produktiviteten och förbättrar dataintegriteten och kvalitetsstandarderna.

Hitta ett bättre sätt att tillverka livräddande produkter

Många av världens ledande läkemedels- och life science-företag förlitar sig på Beamex ekosystem för kalibrering, som är utformat för att hjälpa kunderna att uppnå sina kalibreringsrelaterade mål i linje med bestämmelser som FDA och MHRA.

Under nästan 50 år har våra kalibreringslösningar utvecklats genom att kombinera vår erfarenhet med feedback som vi erhållit genom ett nära samarbete med välkända aktörer inom läkemedelsindustrin.

Hitta ett bättre sätt att tillverka livräddande produkter

Insikter från läkemedelsindustrin

Phamaceutical Industry

Att hantera utmaningar inom lä­ke­me­dels­in­du­strin med hjälp av di­gi­ta­li­se­ring


Pa­ti­ent­sä­ker­het och sä­ker­stäl­lan­de av re­gel­ef­ter­lev­nad – inklusive FDA Current Good Ma­nu­factu­ring Practice (CGMP) och 21 CFR del 11 – har högsta prioritet. 


Läs artikeln [ENG] >

Anpassning till trenderna inom lä­ke­me­dels­in­du­strin


Nya trender inom den forsk­nings­ba­se­ra­de lä­ke­me­dels­in­du­strin, inklusive in­di­vi­du­a­li­se­rad medicin, flexibla pro­duk­tions­an­lägg­ning­ar och di­gi­ta­li­se­ring, påverkar etablerade processer och kräver nya tankesätt.


Läs artikeln [ENG] >

Så kan en betrodd rådgivare hjälpa till att maximera av­kast­ning­en på digitala in­ve­ste­ring­ar

Många aktörer inom lä­ke­me­dels­in­du­strin investerar i digitala lösningar för att förbättra sina ka­libre­rings­pro­ces­ser. Men hur kan du se till att dessa in­ve­ste­ring­ar lönar sig och inte påverkar ef­ter­lev­na­den eller pa­ti­ent­sä­ker­he­ten negativt?

Läs artikeln [ENG] >

Beamex MC6-T temperature calibrator

Automatiserade kalibreringsprocesser förbättrar effektiviteten och efterlevnaden inom läkemedelsindustrin

Betydande aktörer inom läkemedelsindustrin hyllar digitaliseringen – men kalibreringsprocesserna är ändå fortfarande i stor utsträckning pappersbaserade. Det här resulterar i operativ ineffektivitet, tunga resurskrav och fel vid manuell datainmatning.

Utför du kalibreringar? Utforska allt vårt ”hur man kalibrerar” -innehåll och hitta bättre sätt att kalibrera

Nöjda kunder berättar

300 h

Mindre tid spenderad på att utföra kalibreringar årligen

GlaxoSmith Kline Ltd, Irland

Läs deras berättelse >

1 år

Återbetalningstid för investering i en kalibreringslösning

AstraZeneca Ab, Sverige

Läs deras berättelse >

50%

Mindre tid och resurser behövs för att utföra kalibreringar

Cornell University, USA

Läs deras berättelse >

Det här säger våra kunder inom läkemedelsindustrin

Tidigare gjordes kalibreringen främst med manuella och pappersbaserade processer. Certifikatet var ett papper, som undertecknades och förvarades i pärmar. Efter att vi infört den nya kalibreringsprocessen sker hela processen digitalt, från mätning till signering och arkivering.

Tomas Wahlgren, System Owner (GOI), AstraZeneca, Sverige

Läkemedelsindustrin är strikt reglerad, så det är ett spännande steg att gå över till papperslös kalibreringshantering i molnet. Beamex CMX-kalibreringsmjukvara säkerställer att vi följer alla relevanta GxP-bestämmelser och eliminerar risken för fel som kan ske vid manuellt jobb, samtidigt som vi arbetar i molnet med Azure och får tillgång till ny teknik och förbättrad prestanda vilket ytterligare förbättrar användarupplevelsen.

Don Brady, Tech Engineering Product Manager, GlaxoSmithKline Ltd, Irland

CMX tillhandahåller en tillförlitlig kalibreringsdatabas med historikfunktioner, och är därför ett utmärkt verktyg för att effektivera kalibreringarna. Naturligtvis var det också en enorm förbättring för oss när vi kunde övergå till papperslös kalibreringsdokumentation med CMX. CMX är lätt att använda och underhålla, och produktsupporten från leverantören är förstklassig.

Orion, Finland

Beamex har blivit vår enda kontaktpunkt för alla våra kalibreringsbehov. Detta har effektiverat hela vår kalibreringsprocess och hjälper oss att övervaka och upprätthålla regelefterlevnaden på plats.

Paul O’Sullivan, Engineering Planner, Zoetis, Irland

Dataintegritet i kalibreringsprocesser

Konsekvenserna av att bryta mot regler för dataskydd kan vara betydande. Detta bör därför vara en hög prioritet, särskilt inom läkemedelsindustrin och andra kraftigt reglerade industrier.

Beamex kalibreringslösningar

Ka­libre­rings­han­te­ring

Våra ka­libre­rings­mjuk­va­ror hjälper dig att di­gi­ta­li­se­ra och au­to­ma­ti­se­ra dina ka­libre­rings­pro­ces­ser.

Läs mer >

Beamex MC6-T temperature calibrator

Fält­ka­libre­ring

Upptäck Beamex portfölj med avancerad fält­ka­libre­rings­tek­nik.


Läs mer >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Verk­stads­ka­libre­ring

Bekanta dig med Beamex sortiment av in­dust­ri­el­la lösningar för verk­stads­ka­libre­ring.

Läs mer >

Tjänster

Få all nytta ur Beamex teknologi med hjälp av ex­pert­tjäns­ter, ka­libre­rings- och re­pa­ra­tions­tjäns­ter.

Läs mer >

Tillsammans kan vi hitta den ideala kalibreringslösningen för din verksamhet.

Användargrupp för läkemedelsindustrin

Användargrupp för läkemedelsindustrin

Användargruppsmöten ger en möjlighet att lära sig om olika arbetssätt och dela idéer om nya produkter och tjänster. Inom läkemedelsindustrins användargrupp delar branschledare med sig av sina erfarenheter och utmaningar, bidrar till produktutvecklingen och får information i förväg om nya kommande produkter.

Novartis, GlaxoSmithKline, Boehringer-Ingelheim, Astellas, AstraZeneca och Orion är bara några av de läkemedelsföretag som har deltagit i de här träffarna.

Vill du veta mer om Beamex användargrupp för läkemedelsindustrin eller är du intresserad av att delta i nästa träff? Kontakta oss.

Läs mer relaterat innehåll