Skip to content
Menu

Rättsligt meddelande

Senast uppdaterat: 10 augusti 2016

Läs noga igenom dessa villkor innan du besöker den här webbplatsen. Att besöka Beamex webbplats innebär att du godkänner nedanstående användarvillkor. Beamex förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta rättsliga meddelande utan föregående meddelande. Ändringar i det rättsliga meddelandet publiceras på denna webbplats och de träder i kraft efter att de presenterats här.

Klausul om ansvarsfriskrivning

Innehållet på denna webbplats tillhandahålls ”i befintligt skick” utan att Beamex lämnar några som helst utfästelser, garantier eller går i god för något, varken uttryckligen eller underförstått, gällande korrektheten, fullständigheten, tillräckligheten, tidsenligheten, kvaliteten, aktualiteten eller lämpligheten för ett visst ändamål hos innehållet och informationen på dessa sidor. Innehållet på dessa sidor får användas endast i allmänt informationssyfte. I den utsträckning som lagen tillåter, ska Beamex inte hållas ansvarigt för någon direkt, indirekt, särskild, påföljande eller oförutsedd förlust eller skada (inklusive, men inte begränsat till, skada för tredje part och användnings-, vinst- och produktionsbortfall) i samband med användningen av eller oförmågan att använda dessa sidor, även om Beamex har informerats om risken för sådana skador.

Den här webbplatsen kan även innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Du besöker dessa webbplatser på egen risk. Beamex ansvarar inte, lämnar inte några som helst utfästelser eller garantier för webbplatser ägda av tredje part.

Innehållet och informationen på denna webbplats kan eventuellt vara oriktig och inaktuell. Denna webbplats liksom innehållet och informationen på webbplatsen kan ändras eller uppdateras när som helst utan föregående meddelande. Beamex förbehåller sig också rätten att när som helst begränsa åtkomsten till webbplatsen utan föregående meddelande.

Upphovsrätt och varumärken

Innehållet på denna webbplats tillhör Beamex Oy Ab och/eller dess dotterbolag och filialer (nedan kallade Beamex). Denna webbplats och dess innehåll skyddas av internationella upphovsrättslagar och Beamex innehar alla upphovsrätter. Alla rättigheter förbehålls. Det är olagligt och förbjudet att återskapa, distribuera, överföra eller lagra hela eller delar av innehållet som presenteras på denna webbplats (inklusive, men inte begränsat till, text, bilder, diagram, logotyper, symboler, dokument samt företags-, produkt- och handelsnamn), utan föregående skriftligt samtycke från Beamex. Beamex skyddar sina immateriella rättigheter i lagens fulla utsträckning. Beamex ger dig dock rätt att lagra och skriva ut enskilda dokument och uppgifter som tillhandahålls på denna webbplats liksom rätt att använda innehållet och informationen på denna webbplats för ditt eget personliga bruk och på ett sådant sätt som inte skadar Beamex rykte och intressen.

Trots det som anges i ovanstående stycke, kan enskilda dokument på denna webbplats omfattas av andra eller ytterligare villkor som anges i dessa dokument.

”Beamex” är ett varumärke som tillhör Beamex Oy Ab. Endast till vissa partner har Beamex beviljat en licens eller gett ett skriftligt tillstånd att använda Beamex varumärken. Inget innehåll på denna webbplats ska tolkas som ett tillstånd eller en licens för att använda Beamex varumärken. Användning av Beamex varumärken utan Beamex godkännande och samtycke är förbjuden och strider mot varumärkeslagstiftningen.

Alla andra varumärken eller handelsnamn som nämns på denna webbplats tillhör sina respektive innehavare.

Information och material som skickas in av användaren

Om du skickar information eller material (inklusive, men inte begränsat till, text, idéer, förslag och dokument) till Beamex via e-post eller via denna webbplats, godkänner du att Beamex har rätt att publicera eller använda materialet i vilket syfte som helst. Beamex tar inte ansvar för sekretessen avseende någon information eller något material som du skickar via denna webbplats. Genom att skicka in material via denna webbplats garanterar du också att du har rätt att tillhandahålla materialet och att det inte innehåller några element som är olagliga. Du förbinder dig också att du kommer att hålla Beamex skadeslöst om en tredje part vidtar åtgärder mot oss på grund av det material som du skickat.