Skip to content
Menu

Beamex ekosystem för kalibrering

En unik kombination av kalibreringsteknologi och -expertis

Beamex ekosystem för kalibrering

Förbättra effektiviteten, säkerheten och regelefterlevnaden

Exakta mätningar, tillförlitliga data och spårbarhet hjälper dig att förbättra effektiviteten, säkerställa regelefterlevnaden och öka säkerheten i din verksamhet.

Beamex är världsledande inom kalibreringsteknologi och -expertis med nästan 50 års erfarenhet. När det gäller digitalisering och standardisering av kalibrering ligger vi i framkant. Vi stödjer dig under lösningens hela livscykel för att dina affärsbehov ska uppfyllas genom att aktivt använda data.

Vad gör Beamex ekosystem för kalibrering så unikt?

Säkert digitalt dataflöde

Data är din mest värdefulla tillgång. Vår teknologi registrerar data digitalt vid mätkällan och garanterar ett säkert dataflöde mellan produkter och system.

Ett helt digitalt flöde av spårbara och till­för­lit­li­ga ka­libre­rings­da­ta i hela din verksamhet förbättrar ef­fek­ti­vi­te­ten och sä­ker­stäl­ler re­gel­ef­ter­lev­na­den.

Plattform för samarbete

Beamex teknologi möjliggör ett digitalt arbetssätt. Vår plattform gör det möjligt att dela ar­bets­ord­rar för kalibrering, data och insikter i dis­tri­bu­e­ra­de or­ga­ni­sa­tio­ner och mellan företag.

Vi tror på de långsiktiga fördelarna med di­gi­ta­li­se­ring och stan­dar­di­se­ring för våra kunder och hela ka­libre­rings­bran­schen.

Designad för hållbarhet

Vi designar hållbara, skalbara och mycket kon­fi­gu­rer­ba­ra lösningar som utvecklas för att uppfylla dina för­än­der­li­ga behov.

Våra världs­le­dan­de experter hjälper dig att få ut det mesta möjliga ur din ka­libre­rings­tek­nik under hela dess livscykel.

Enastående kalibrering

Vi hjälper dig att utveckla ditt ka­libre­rings­pro­gram och att kon­ti­nu­er­ligt analysera, förbättra, hantera och utföra kalibrering.

Vi tillför ett unikt värde till varje kund­re­la­tion med vår teknologi och expertis som bygger på grunden för exakta mätningar, till­för­lit­li­ga data och spårbarhet.

Beamex MC6-T temperature calibrator

Vägledd kalibrering

Kalibrera i fält med för­de­fi­ni­e­ra­de ka­libre­rings­pro­ce­du­rer och steg-för-steg-vägledning av din Beamex kalibrator eller applikation.

Med Beamex teknologi kan du full­stän­digt au­to­ma­ti­se­ra ka­libre­ring­ar­na, och säkerställa spårbarhet och enhetlighet varje gång. Du kan harmonisera processer, eliminera fel och minimera störningar.

Beslut baserade på data

Använd dina ka­libre­rings­da­ta för att driva kon­ti­nu­er­lig förbättring.
 
Analysera trender, optimera un­der­hålls­pro­ce­du­rer, öka spår­bar­he­ten, anpassa dig till för­änd­ring­ar och säkerställ re­gel­ef­ter­lev­nad. Att fatta beslut baserade på data hjälper hela ditt team att arbeta smartare.

Upplev ett bättre sätt att förbättra din kalibreringsprocess

Hantera instrumenteringstillgångar och kalibreringsprocedurer med en kalibreringsmjukvara – vad, när och hur man kalibrerar.

Utför vägledd kalibrering i fält och registrera data digitalt vid källan. Kalibrera automatiskt med dokumenterande kalibratorer för maximal enhetlighet.

Analysera digitala data av hög kvalitet, säkert lagrade i din kalibreringsmjukvara. Identifiera trender, skapa rapporter, generera kalibreringscertifikat och säkerställ regelefterlevnad.

Förbättra effektiviteten och kvaliteten på kalibreringsdata genom att eliminera mänskliga fel och standardisera din kalibreringsprocess.

Kalibreringsprocess med Beamex Logical kalibreringsmjukvara
Din partner för enastående kalibrering

Din partner för enastående kalibrering

Vi hjälper våra kunder att utvärdera och välja rätt teknologi och tjänster som passar deras unika verksamhet. Vi kan det här med branschspecifika bestämmelser och bästa praxis, och våra lösningar utvecklas för att möta föränderliga affärsmiljöer och regelverk. Vi hjälper dig att kontinuerligt analysera, förbättra, hantera och utföra kalibrering.

Beamex har nästan 50 års erfarenhet av att utveckla och leverera kalibreringsteknik och -expertis. Våra världsledande experter och ackrediterade kalibreringslaboratorier finns här för att hjälpa dig.

För en tryggare och mindre osäker värld

Hållbarhet är en kärnkomponent i Beamex designfilosofi och vi ser digitalisering som en avgörande faktor för att nå hållbarhetsmålen i de sektorer där våra kunder är verksamma.

Lär dig mer om Beamex kalibreringslösningar

Ka­libre­rings­han­te­ring

Våra ka­libre­rings­mjuk­va­ror hjälper dig att di­gi­ta­li­se­ra och au­to­ma­ti­se­ra dina ka­libre­rings­pro­ces­ser.

Läs mer >

Beamex MC6-T temperature calibrator

Fält­ka­libre­ring

Upptäck Beamex portfölj med avancerad fält­ka­libre­rings­tek­nik.


Läs mer >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Verk­stads­ka­libre­ring

Bekanta dig med Beamex sortiment av in­dust­ri­el­la lösningar för verk­stads­ka­libre­ring.

Läs mer >

Tjänster

Få all nytta ur Beamex teknologi med hjälp av ex­pert­tjäns­ter, ka­libre­rings- och re­pa­ra­tions­tjäns­ter.

Läs mer >

Tack vare Beamex lösning kan vi automatisera våra processer och den gör det möjligt för våra tekniker att arbeta mer effektivt. Det här bidrar inte bara till att minska risken för fel, utan även till en papperslös och snabbare kalibreringsprocess och att våra kunder får sina kalibreringscertifikat genast då jobbet är klart.

Richard O’ Meara, Contracts Manager, Douglas Calibration Services, Jones Engineering Group, Irland

Effektivisering av kalibreringsprocessen har inneburit enorma tidsbesparingar, förbättrad effektivitet, bättre underhåll och produktivitet, men framför allt har det hjälpt oss att uppnå våra affärsprinciper och fortsätta leverera högklassiga produkter.

Roberto Lopez, Supervisor of Instrumentation Department, Peñoles Quimica del Rey, Mexiko

Beamex har blivit vår enda kontaktpunkt för alla våra kalibreringsbehov. Detta har effektiverat hela vår kalibreringsprocess och hjälper oss att övervaka och upprätthålla regelefterlevnaden på plats.

Paul O’Sullivan, Engineering Planner, Zoetis, Irland

Beamex har över 14 000 kunder runt om i världen

Läs mer relaterat innehåll