Skip to content
Menu

Allmänna villkor – Sverige

Version: den 18 april 2023

Beamex villkor varierar beroende på (slut)kundens verksamhetsort. Använd länkarna här intill för att hitta de villkor som gäller för dig, om du befinner dig i något annat land.

Canada: General Terms & Conditions – Beamex Calibration Solutions Ltd.
France: Conditions Générales de vente – Beamex SAS
Germany: Allgemeine Geschäftsbedingungen
UK: General Terms & Conditions – Beamex Ltd.
USA: General Terms & Conditions – Beamex, Inc
Located elsewhere: General Terms & Conditions – Beamex Oy Ab

Notera att det finns ytterligare villkor för Beamex utbildningar.

Du kan också ladda ner villkoren som PDF-fil genom att klicka på nedladdningsknappen ovan.

Beamex Calibration Solutions AB – Allmänna försäljningsvillkor (Beamex Sverige)

DEL 1: Allmänna villkor
DEL 2: Ytterligare villkor som gäller för tillhandahållande av tjänster
Observera att det finns ytterligare villkor för Beamex Care Plan-avtal (Beamex Calibration Solutions AB).

DEL 1: Allmänna villkor

1. Tillämplighet

I dessa allmänna villkor (”Villkor”) avses med leverantören, säljaren eller tjänsteleverantören Beamex Calibration Solutions AB (”Beamex”), avses med kunden det företag, den koncern eller person med vilken ett avtal ingås eller till vilken en orderbekräftelse adresseras (”Kunden”) (tillsammans ”Parter”), med varorna avses den hårdvara och mjukvara som tillhandahålls av Beamex till Kunden (”Varor” eller separat ”Hårdvara” och/eller ”Mjukvara”) och med tjänster avses de tjänster som Beamex tillhandahåller Kunden (”Tjänster”). Beamex erbjuder Varor och Tjänster till försäljning uteslutande i enlighet med dessa Villkor och dessa Villkor ska uteslutande gälla för alla Varor som säljs och Tjänster som tillhandahålls av Beamex till Kunden, även om Kunden tillhandahåller Beamex andra eller ytterligare villkor i samband med en inköpsorder, orderbekräftelse eller annat dokument. Alla andra än dessa Villkor ska endast tillämpas när en auktoriserad representant för Beamex uttryckligen i skrift samtycker till att tillämpa sådana villkor.

2. Avtalsbildning

Beamex offerter är icke-bindande tills de godkänns av Kunden genom att denne utfärdar en inköpsorder i enlighet med dessa Villkor och bekräftas av Beamex i form av en skriftlig orderbekräftelse (”Orderbekräftelse”). En bekräftad inköpsorder är ett bindande avtal mellan Beamex och Kunden (”Avtal”). Om inget annat beskrivs häri kräver ändring eller annullering av en bekräftad inköpsorder en ömsesidig överenskommelse.

3. Priser

Försäljningspris för Varor eller Tjänster är det pris som anges av Beamex i sin Orderbekräftelse. Försäljningspriserna inkluderar inte fraktkostnader, skatter (t.ex. mervärdesskatt) eller andra offentliga avgifter, som tillkommer och ska betalas av Kunden, om inte annat överenskommits. Mervärdesskatt (om tillämpbar) kommer att läggas till priserna i enlighet med de bestämmelser som gäller vid varje given tidpunkt. Eventuella kostnader för frakt, förpackning eller hantering av Varor ska således läggas till inköpspriset enligt separat skriftlig överenskommelse mellan parterna. Om inköp, produktion, transport eller andra kostnader i samband med Varor eller Tjänster ökar med mer än fem (5) procent på grund av förändringar i växelkurserna, efter att avtal har slutits och trätt i kraft, har Beamex rätt att ändra priset i enlighet därmed. Om offentliga avgifter höjs och/eller nya avgifter införs efter att ett avtal slutits och trätt i kraft, har Beamex rätt att ändra priset i enlighet därmed.

4. Betalningsvillkor

Alla betalningar från Kunden till Beamex ska göras i förskott till ett konto som anges i Beamex Orderbekräftelse, såvida inte parterna skriftligen kommer överens om något annat. Parterna kan skriftligen komma överens om att betalning ska ske efter att Varorna levererats och inom trettio (30) dagar från datumet på Beamex faktura. I sådana fall ska parterna skriftligen komma överens om en kreditgräns och villkoren för denna. Om kreditgränsen överskrids har Beamex rätt att kräva förskottsbetalning och låta bli att leverera Varor och/eller utföra Tjänster under den tid kreditgränsen överskrids. Om det rimligen kan antas att Kunden inte kommer att uppfylla sin skyldighet att betala inköpspriset, har Beamex rätt att kräva en bankgaranti eller motsvarande säkerhet som kan godkännas av Beamex som säkerhet för full betalning innan man går vidare med en beställning eller levererar den. Om Kunden inte kan erbjuda en sådan säkerhet har Beamex rätt att häva avtalet. Räntesatsen för försenade betalningar är 11 % årlig ränta. Om Kunden inte har erlagt full betalning inom två (2) månader från förfallodagen för Beamex faktura har Beamex rätt att genom skriftligt meddelande till Kunden säga upp avtalet på grund av avtalsbrott och kräva ersättning för alla kostnader, utgifter och skador som uppstått.

5. Leveranser

Om inte annat överenskommits i Orderbekräftelsen är leveransvillkoret Ex Works Beamex lokaler (i enlighet med den senaste versionen av Incoterms). Beamex kan ange ett beräknat leveransdatum av Varor i sin Orderbekräftelse.

6. Tillhandahållande av tjänster

Utöver dessa allmänna försäljningsvillkor gäller ytterligare villkor för tillhandahållande av Tjänster vid försäljning och tillhandahållande av Tjänster. De ytterligare villkoren för tillhandahållande av Tjänster beskrivs i del 2 av dessa villkor. I den mån det kan finnas en konflikt mellan villkoren ska villkoren för tjänster ha företräde.

7. Garantier

a. Begränsad garanti; Garantiperiod. Beamex garanterar att Hårdvaran är fri från material- och tillverkningsfel vid normal användning och service under garantiperioden. Normalt slitage och behovet av regelbundet underhåll eller omkalibrering utgör inte ett fel. Förbrukningsartiklar som bärväskor, kablar eller testkablar omfattas inte av garantin. Beamex lämnar inga garantier avseende Programvaras funktionalitet och användning. Garantin omfattar endast den ursprungliga slutanvändaren av produkten. Om Beamex levererar garantivillkor för Hårdvara i samband med leveransen vilka strider mot dessa villkor, ska villkoren som levereras i samband med leverans av Hårdvara tillämpas. Hårdvara har en garantiperiod på tolv (12) månader från leveransdatum, såvida inte en längre garantiperiod anges av Beamex i separata garantivillkor som bifogas Hårdvara som levereras till Kunden.

b. Exklusiva påföljder. I HÄNDELSE AV BROTT MOT DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SOM BESKRIVS I DETTA AVSNITT ÄR BEAMEX ENDA SKYLDIGHET ENLIGT DENNA GARANTI (OCH KUNDENS ENDA OCH EXKLUSIVA ERSÄTTNING VID BROTT MOT NÅGON GARANTI), ATT EFTER EGET GOTTFINNANDE, REPARERA ELLER BYTA UT HÅRDVARAN, FÖRUTSATT ATT KUNDEN SKRIFTLIGEN HAR ANMÄLT GARANTIFELET TILL BEAMEX UNDER GARANTIPERIODEN. KUNDENS ANMÄLAN MÅSTE OCKSÅ INNEHÅLLA EN DETALJERAD BESKRIVNING AV PÅ VILKET SÄTT HÅRDVARAN AVVIKER FRÅN DESSA GARANTIVILLKOR. KUNDEN SKA PÅ EGEN BEKOSTNAD RETURNERA HÅRDVARAN DIREKT TILL BEAMEX, NÅGOT AV BEAMEX AUKTORISERADE SERVICECENTER ELLER NÅGON AV BEAMEX DISTRIBUTÖRER UNDER GARANTIPERIODEN. BEAMEX RETURNERAR DEN REPARERADE ELLER UTBYTTA HÅRDVARAN TILL KUNDEN UTAN FRAKTKOSTNADER EXKLUSIVE FÖRSÄKRINGAR, SKATTER, TULLAR ELLER ANDRA IMPORTKOSTNADER.

c. Undantag. DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SOM ANGES I DETTA AVSNITT GÄLLER INTE FEL SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED MISSBRUK, FELAKTIG ANVÄNDNING, HANTERING, OLYCKOR, FÖRSUMMELSE, MODIFIKATION OCH MISSBRUK ELLER ANVÄNDNING UNDER ONORMALA FÖRHÅLLANDEN ELLER OM HÅRDVARAN INTE ANVÄNDS ELLER FÖRVARAS I ENLIGHET MED BEAMEX INSTRUKTIONER.

d. Garantier för Mjukvara, Tjänster och FB/MB-produkter. Garantin som anges i Garanti-kapitlet ovan gäller endast Hårdvara, medan den begränsade garanti som Beamex beviljar Tjänster eller Mjukvara specificeras i Beamex allmänna villkor för tjänster eller i ett licensavtal som tillhandahålls av Beamex i samband med leverans av Tjänster/Mjukvara. Garantin som anges i det här kapitlet gäller inte för Beamex FB/MB-produkter. Alla villkor avseende fel i någon FB/MB-produkt, som ingår i Produkterna, liksom den exklusiva ersättningsskyldigheten, definieras i sin helhet i produkternas egna garantivillkor.

e. Garantier för produkter från tredje part. Garantin som anges i det här kapitlet gäller inte produkter som inte ingår i Beamex varumärke (dvs. produkter från tredje part), även om de förpackas eller säljs tillsammans med Varor som ingår i Beamex varumärke. Alla garantier som Beamex mottagit från den tillämpliga tredjepartstillverkaren av produkten vidarebefordras till Kunden i den utsträckning de är överförbara, men Beamex kommer inte självständigt att ge några garantier för tredjepartstillverkade produkter.

f. Ansvarsfriskrivning och undantag. BEAMEX TAR INGET ANSVAR, VARKEN UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, FÖR ATT VARORNA ÄR LÄMPLIGA FÖR NÅGOT ALLMÄNT ELLER SPECIFIKT ÄNDAMÅL, SÅVIDA INTE ANNAT UTTRYCKLIGEN ANGES SKRIFTLIGEN AV BEAMEX. BEAMEX LÄMNAR INGA ANDRA GARANTIER ÄN DEN GARANTI SOM ANGES HÄRI. BEAMEX HAR INGA ANDRA SKYLDIGHETER AVSEENDE FEL ÄN VAD SOM ANGES HÄRI.

8. Äganderätt och licens

Äganderätt till Hårdvara övergår till Kund när full betalning har erlagts till Beamex. Om Kunden köper mjukvarulicenser beviljas Kunden efter betalning en icke-exklusiv licens att använda Mjukvaran i enlighet med de villkor som anges i ett separat licensavtal som tillhandahålls av Beamex i samband med leverans av Mjukvaran.

9. Designändringar

Beamex förbehåller sig rätten att göra ändringar i Varors utformning före en leverans utan någon skyldighet att implementera sådana designändringar på Varor som sålts tidigare.

10. Immateriella rättigheter

Ett avtal mellan parterna är inte ett avtal om överföring av immateriella rättigheter från Beamex till Kunden. Beamex (eller dess licensgivare) ska förbli den enda och exklusiva ägaren av alla immateriella rättigheter relaterade till Varor, Tjänster, Mjukvara och andra alster eller arbetsresultat från Beamex, och Kunden beviljas endast en begränsad och icke-exklusiv licens att i sin interna affärsverksamhet använda de immateriella rättigheter som är införlivade eller inbäddade i Varor, Tjänster, Mjukvara och andra alster från Beamex. Kunden har inte rätt att sälja, överlåta eller om- eller underlicensiera sina rättigheter till tredje part. Om Beamex levererar Mjukvara (inklusive, men inte begränsat till, programuppdateringar, nya versioner, nya revisioner, systemintegrationsmoduler, modifieringar och korrigeringar) till Kunden, ska mjukvarans immateriella rättigheter förbli Beamex eller tillämplig tredjepartsägares egendom och Beamex standardlicensvillkor för mjukvara tillämpas på mjukvaran.

11. Brott mot tredje parts immateriella rättigheter

Beamex ansvarar för att de Varor som tillverkas eller Tjänster som tillhandahålls av Beamex inte bryter mot tredje parts patent eller upphovsrätt. Beamex ska bestrida alla käromål mot Kunden som uppstår på grund av intrång i tredje parts patent eller upphovsrätt, i en utsträckning som baseras på Kundens användning av Varorna eller Tjänsterna, och hålla Kunden skadeslös för eventuella slutliga domar som meddelats mot Kunden av en behörig domstol till följd av en sådan stämning eller lösa en sådan stämning utan kostnad för Kunden förutsatt att (a) Kunden omedelbart anmäler tredje mans anspråk till Beamex när Kunden får den informationen; (b) Kunden ger Beamex tillåtelse att hantera svarandens ärende eller förlikning; och (c) Kunden ger Beamex all rimlig assistans och information som finns tillgänglig samt alla nödvändiga behörigheter. Om ett käromål görs eller Beamex anser att ett käromål är sannolikt, kan Beamex, efter eget gottfinnande, erhålla rätt för Kunden att fortsätta använda Varor eller andra arbetsresultat som tillhandahålls av Beamex; eller (b) ersätta eller modifiera Varorna så att de inte gör intrång. Om inget av de ovan nämnda alternativen går att åstadkomma med rimliga insatser ska Kunden upphöra med användningen och all annan exploatering av Varor eller andra arbetsresultat som tillhandahålls av Beamex. I sådana fall ska Beamex återbetala alla betalningar som Kunden erlagt för de Varor som gör intrång, minus en rimlig värdeminskning för användning, skada och åldrande. Det här kapitlet anger parternas enda och exklusiva skyldigheter och rättsmedel med avseende på intrång i tredje parts immateriella rättigheter eller anspråk med anledning av detta.

12. Ansvarsbegränsning

ÄVEN OM NÅGOT ANNAT ANGES I DESSA VILLKOR SKA BEAMEX SAMMANLAGDA KUMULATIVA ANSVAR, OAVSETT OM DET UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED AVTALSBROTT, KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), GARANTI ELLER PÅ ANNAT SÄTT, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM KUNDEN BETALAT FÖR RESPEKTIVE VAROR ELLER TJÄNSTER. DESSUTOM SKA BEAMEX UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT GENTEMOT KUNDEN ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA, AVSKRÄCKANDE, SÄRSKILDA SKADOR ELLER STRAFFSKADESTÅND, INKLUSIVE EVENTUELLA SKADOR FÖR AVBROTT I VERKSAMHETEN, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA, INTÄKTER ELLER VINST, OAVSETT OM DE UPPSTÅR PÅ GRUND AV AVTALSBROTT, KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER PÅ ANNAT SÄTT. DESSA BEGRÄNSNINGAR AV BEAMEX ANSVAR SKA TILLÄMPAS I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT OBLIGATORISKA BESTÄMMELSER I TILLÄMPLIG LAG.

13. Övriga villkor

Rättigheter eller skyldigheter häri får överföras till tredje part endast med ett i förväg skriftligt medgivande från den andra parten. Beamex kan dock överlåta sina rättigheter eller skyldigheter eller avtalet, helt eller delvis, till tredje part i samband med företagsorganisering eller omstrukturering, fusion, försäljning av verksamhet eller liknande transaktion. Underlåtenhet av Beamex att utöva någon av sina rättigheter enligt detta avtal ska inte utgöra eller anses vara ett avstående från eller förverkande av sådana rättigheter. Beamex ska inte anses bryta mot ett avtal, eller på annat sätt vara ansvarigt gentemot kunden, för någon underlåtenhet att utföra, eller någon försening i verkställande, orsakad av en anledning utanför Beamex kontroll (force majeure-händelser). Dessa Villkor, plus de ytterligare överenskomna villkoren i Avtalet (endast avseende priser; tid, plats och leveransvillkor/verkställande; Beamex tekniska specifikationer; kvantitet av Varor som ska levereras; och omfattningen av arbetet för utförda Tjänster) innehåller hela avtalet mellan Parterna med avseende på ifrågavarande ämne och ersätter alla tidigare avtal som rör sådant ämne. Information, villkor, garantier, specifikationer eller omständigheter som finns på Beamex webbplats, i broschyrer och annat marknadsföringsmaterial är inte bindande och tillämpligt såvida de inte införlivas häri genom uttryckligt skriftligt avtal.

14. Exportkontroll

Parterna är överens om att Varor och tillhörande teknisk information levereras med förbehåll för alla tillämpliga exportkontroller eller restriktioner som införts av något land eller någon organisation eller nation och som är verkställbara i Beamex jurisdiktion, inklusive men inte begränsat till Beamex hemort, FN, Europeiska unionen och USA. Kunden samtycker till att inte importera eller exportera, återexportera, handla med, skicka eller överföra, direkt eller indirekt, Varor och tillhörande teknisk information i strid med sådana kontroller eller restriktioner.

15. Tillämplig lag och tvistlösning

Ett Avtal ska regleras av lagarna på Beamex hemort, utan hänsyn till dess lagvalsregler.

Eventuella tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med detta avtal, eller brott, uppsägning eller ogiltighet därav, ska slutgiltigt avgöras genom skiljedom i enlighet med skiljedomsreglerna för SCC Arbitration Institute. Skiljedomsförfarandet ska ske i Stockholm, Sverige. Det språk som ska användas i skiljeförfarandet ska vara svenska eller engelska. Beamex ska dock ha rätt att ta upp alla avtalsrelaterade fordringar, som baserar sig på en förfallen fordring från kunden, i tingsrätten på Kundens hemort.

DEL 2: Ytterligare villkor som gäller för tillhandahållande av tjänster

16. Definitioner

Konsulttjänster” avser systemleverans, installation, utbildning, systemintegration, rådgivning, databaskonvertering/-migrering samt valideringstjänster som Beamex utför åt Kunden.

Stödtjänster” avser de underhållstjänster för mjukvara som anges i ett Avtal eller i en Bilaga till Avtalet.

Mjukvara” avser Beamex mjukvara som utgör föremålet för Stödtjänsterna. Mjukvaran specificeras i ett Avtal eller i en Bilaga till detta Avtal.

Ny mjukvaruversion” avser Mjukvara som förbättrats med ny funktionalitet och som gjorts allmänt tillgänglig för användning av flera kunder (t.ex. Beamex Mjukvara v2.0 >> Beamex Mjukvara v3.0).

Mjukvarurevision” avser en uppdaterad version av Mjukvaran som gjorts allmänt tillgänglig för användning av flera kunder och som kan innehålla korrigeringar av allmänt kända fel och förbättra Mjukvarans prestanda i den angivna driftsmiljön. En mjukvarurevision kan också innehålla nya mjukvarufunktioner (t.ex. Beamex Mjukvara v2.1 >> Beamex Mjukvara v2.2).

Med ”Brist” eller ”Fel” i samband med Stödtjänster avses att Mjukvaran på grund av ett material- och reproducerbart fel inte på väsentliga punkter fungerar i enlighet med Beamex specifikationer, eller om den fungerar, på något annat sätt inte motsvarar vad parterna skriftligen har avtalat.

Beamex licensavtal för mjukvara” avser de villkor i Beamex licensavtal för mjukvara som gäller vid tidpunkten för ingåendet av ett Avtal.

Slutkund” avser den slutliga användaren av Utrustningen.

Utrustning” avser de mätinstrument som Beamex utför Underhåll på eller Omkalibrerar enligt ett Avtal.

Tjänst” avser reparation, service eller omkalibrering som specificeras i ett Avtal och som utförs av Beamex åt Kunden.

17. Öppettider

Beamex utför uppgifter och skyldigheter i anslutning till sina Tjänster och är tillgänglig för att ge betjäning under följande öppettider: måndag till fredag, kl. 9.00-16.00 (tidszonen på Beamex hemort), utom allmänna helgdagar.

18. Tjänsteomfånget som tillhandahålls av Beamex

Tjänsterna som Beamex är förpliktigat att utföra samt alla relaterade uppgifter och skyldigheter och tidsplanen för utförandet av Tjänsterna beskrivs i offerten, tjänstebeskrivningen eller den bifogade bilagan till ett Avtal. Beamex ska utföra de uppgifter och skyldigheter som är relaterade till Tjänsterna på distans på sitt verksamhetsställe, om inget annat uttryckligen och skriftligt överenskommits. Beamex har inga andra åligganden än de som uttryckligen beskrivs i en offert, tjänstebeskrivning eller bilaga till detta Avtal. Beamex ska utföra sina skyldigheter och uppgifter med den omsorg och yrkesskicklighet som under liknande omständigheter normalt utövas av leverantörer som utför den typ av tjänster som ska utföras enligt ett Avtal. Uppgifter och skyldigheter relaterade till Tjänsterna ska utföras i enlighet med Beamex arbetsmetoder och -rutiner.

19. Omfattning och tillhandahållande av stödtjänster

a. Omfattningen av stödtjänster. Omfattningen av de Stödtjänster som Beamex ska utföra framgår av Beamex offert eller av en Bilaga som bifogats ett Avtal. Mjukvaran som utgör föremålet för Stödtjänsterna definieras i Beamex offert eller i en Bilaga till ett Avtal.

b. Mjukvaruuppdateringar. Om Mjukvaruuppdateringar av Beamex standardmjukvaror och/eller kundkonfigurerade komponenter ingår i Tjänsteomfånget i Beamex offert eller Bilaga till ett Avtal, omfattar sådana tjänster följande: Nya mjukvaruversioner, Mjukvarurevisioner, patchar och hotfixar som gjorts tillgängliga för Kunden och som kan (i) väsentligen korrigera Fel eller andra Brister i den aktuella Mjukvarurevisionen, (ii) förbättra Mjukvarans prestanda i den angivna driftsmiljön, och (iii) innehålla annan ny och/eller förbättrad mjukvarufunktionalitet.

c. Helpdesk-support på distans. Om Helpdesk-support på distans ingår i tjänsteomfånget i Beamex offert eller Bilaga till ett Avtal, omfattar sådana tjänster följande: underhållsberedskap tillgänglig via telefon, fax eller e-post i enlighet med öppettiderna (tidszonen på Beamex hemort), utom på allmänna helgdagar. Helpdesk-supporten på distans är tillgänglig åtminstone på engelska. Tjänster för feldiagnostik och rimliga ansträngningar för att avhjälpa Fel.

d. Tillhandahållande av stödtjänster. Beamex ska utföra de uppgifter och skyldigheter som är relaterade till Stödtjänsterna på distans på sitt verksamhetsställe, om inget annat överenskommits skriftligen. Att avhjälpa eller korrigera en brist eller ett fel i mjukvaran kan också utföras (a) med hjälp av en tillfällig lösning som kringgår bristen eller felet, (b) genom att man levererar skriftliga instruktioner till kunden som denne kan använda för att kringgå bristen eller felet, eller (c) genom att leverera en ny Mjukvaruversion eller Mjukvarurevision till kunden som kommer att avhjälpa eller kringgå bristen eller felet. De Stödtjänster som Beamex utför mot en avtalad återkommande supportavgift omfattar inte tjänster som avser reparation eller rättelse av fel eller försummelse som orsakats av (a) användning av Mjukvaran i strid med ett avtal eller med andra instruktioner från Beamex, eller av Kundens nonchalans eller försummelse att följa skriftliga instruktioner om användningen av Mjukvaran; (b) användning av Mjukvaran i en driftsmiljö som inte specificerats eller godkänts av Beamex; eller (c) modifiering, rättelse eller reparation som Kunden eller tredje part utfört på mjukvaran. Om det bekräftats att den brist eller det fel som Kunden rapporterat inte omfattas av Stödtjänsterna i Avtalet, har Beamex rätt att fakturera för analys och reparation av felet i enlighet med sin vid tidpunkten gällande prislista.

20. Tjänster som inte ingår i stödtjänster

Tjänster som uttryckligen undantas (”Tilläggstjänster”) från de Stödtjänster med fast avgift som tillhandahålls enligt ett Avtal inkluderar utan begränsning: installation av vilken som helst mjukvara, nya mjukvarualternativ och/eller -moduler, rapportdesign, utbildning och konsultation, underhållsuppgifter och -tjänster på plats samt underhållsuppgifter och -tjänster som utförs utanför Beamex öppettider. Alla andra tjänster än de som anges i Beamex offert (”Stödtjänster som omfattas av supportavgiften”) skall betraktas som Tilläggstjänster utanför Avtalets omfattning. Beamex har ingen skyldighet att utföra Tilläggstjänster till Kunden. Ifall Tilläggstjänster ska utföras, ska Kunden betala för Tilläggstjänsterna i enlighet med Beamex vid tidpunkten gällande prislista, om inget annat skriftligen överenskommits.

21. Kundens allmänna ansvar

a. Kundens uppgifter och skyldigheter. Kunden ska med rimliga ansträngningar bidra till implementeringen av Tjänsterna. Kunden skall utan onödigt dröjsmål ge Beamex sådan handräckning som Beamex skäligen behöver för att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet. Kunden ska ansvara för riktigheten, tillräckligheten, fullständigheten, exaktheten och lämpligheten för ett visst ändamål hos de data, material, instruktioner och resurser som tillhandahålls av den. Kunden ska ansvara för att resultaten av Tjänsterna är lämpliga för Kundens affärsändamål. Kunden ansvarar för att inhämta nödvändiga tillstånd som krävs enligt lag eller av tillsynsmyndigheter.

b. Förhållanden på plats. Om Beamex eller dess anställda, representanter eller underleverantörer utför Tjänster på plats hos Kunden, ansvarar Kunden för tillräckliga säkerhetsåtgärder för att skydda Beamex egendom, anställda och underleverantörer hos Kunden. Vidare ansvarar Kunden för att säkerställa att Tjänsterna på plats utförs under förhållanden som överensstämmer med tillämplig arbetsmiljölagstiftning och förordningar för arbetsförhållandena på plats. Kunden ska i förväg skriftligen informera Beamex om de säkerhetsbestämmelser och skyddsanvisningar som ska iakttas av personal som arbetar på platsen. Om Beamex anser att det arbete som utförs på plats av dess anställda eller underleverantörer inte kan fortsätta på grund av säkerhetsskäl, har Beamex rätt att avlägsna sina anställda och underleverantörer från platsen utan något ansvar gentemot Kunden. Kunden ska ansvara för alla skäliga faktiska direkta kostnader och utgifter som är förknippade med Beamex försening och/eller oförmåga att utföra Tjänster som är relaterade till Kundens underlåtenhet att följa denna bestämmelse.

22. Specifika kundansvarsområden: omkalibrering och reparation

a. Information. Kunden ska utan onödigt dröjsmål och på Kundens bekostnad tillhandahålla Beamex all information (inklusive utan begränsning Slutkundens kontaktuppgifter), dokument och resurser som Beamex skäligen behöver för att fullgöra sina skyldigheter.

b. Utrustning och säkerhet. Kunden ska säkerställa att all Utrustning som levereras till Beamex för Service ska vara fri från strålning, giftiga, explosiva ämnen eller andra faktiskt eller potentiellt farliga substanser. Kunden ska även säkerställa att Beamex personal i förväg informeras om (i) alla sådana faktiskt eller potentiellt farliga substanser som finns eller kan finnas i Slutkundens lokaler; och (ii) alla relevanta säkerhetsföreskrifter som gäller i Slutkundens lokaler. Trots det ovannämnda, förbehåller sig Beamex rätten att vägra utföra serviceuppgifter och åligganden som enligt Beamex uppfattning kunde vara farliga och/eller kunde orsaka skada för dess anställda. I sådana fall är Beamex inte på något sätt ansvarigt gentemot Kunden för någon sådan vägran.

23. Specifika kundansvarsområden: stödtjänster

När en brist eller ett fel i Mjukvaran rapporteras till Beamex, ska Kunden på Beamex begäran demonstrera förekomsten av bristen eller felet. En representant för Kunden ska på Beamex begäran vara tillgänglig för kontakt när Beamex utför sina uppgifter och åligganden relaterade till Stödtjänsterna. Kunden ansvarar på egen bekostnad för att anskaffa och upprätthålla nödvändiga datakommunikationsförbindelser som Beamex behöver för att utföra sina uppgifter och åligganden på distans, såvida Parterna inte skriftligen har avtalat om att Stödtjänsterna inte ska utföras på distans. Vardera parten ska se till att de har de anordningar, den utrustning, den programvara och de datasäkerhetssystem som krävs för fjärrsupport. Om inget annat skriftligen överenskommits, ska kunden ansvara för att installera mjukvaruuppdateringar, nya Mjukvaruversioner, Mjukvarurevisioner eller Mjukvarukorrigeringar i sin egen driftsmiljö.

24. Datasäkerhet och säkerhetskopiering

Vardera parten ska ansvara för att vidta tillräckliga åtgärder för att säkerställa dataskydd och datasäkerhet för sina egna data, sin egen utrustning, programvara, sitt eget nätverk och system. Kunden är medveten om att Beamex inte ansvarar för säkerhet, skydd eller säkert återlämnande av information, programvara eller annat material som Kunden kan tillhandahålla tillsammans med Varor som det enligt ett Avtal utförs service på. Kunden inser att den har ansvaret för att ta bort, säkerhetskopiera eller vidta försiktighetsåtgärder avseende sådant material, sådan information och sådana data.

25. Sekretess för personuppgifter

Parterna är överens om att samla in, använda, behandla och överföra personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om sekretess.

26. Konfidentialitet

Den ena parten får inte avslöja konfidentiell information som erhållits från den andra parten till någon och får inte använda sådan information för något annat ändamål än för att fullgöra sina skyldigheter enligt ett avtal. Den ena parten ska begränsa tillgången till konfidentiell information som erhållits från den andra parten till enbart sådana av sina anställda eller underleverantörer som kan vara direkt involverade i föremålet för ett avtal och till inga andra anställda eller underleverantörer. Dessa sekretessåtaganden ska fortsätta att gälla i fem (5) år efter att ett Avtal avslutats eller upphört gälla. Trots det ovannämnda, kan det krävas att en part lämnar ut information till en myndighet eller domstol, till exempel för att förhindra och utreda bedrägerier eller andra brott, och vardera parten accepterar dessa utlämnanden av information.

27. Leverans av dokumentation och mjukvara

Om inget annat skriftligen överenskommits, ska all dokumentation och mjukvara som ingår i de utförda tjänsterna levereras åtminstone som filer i elektronisk form.

28. Garanti för service

a. Begränsad garanti; Garantiperiod. Beamex lämnar garanti endast för Omkalibrerings- och Reparationstjänster, inte för Konsultationstjänster eller Stödtjänster för Mjukvara. Konsultationstjänster och Stödtjänster för Mjukvara tillhandahålls enligt principen ”SOM DE ÄR” och ”ENLIGT TILLGÅNG” (”as is”, ”as available”) utan några särskilda garantier. Beamex garanterar att reparationen eller omkalibreringen inte har några Brister i fråga om material och utförande vid normal användning och drift under garantiperioden. Garantiperioden är sex (6) månader från leveransdatum till Kund. Garantin gäller endast för den ursprungliga Slutkunden för Tjänsten.

b. Exklusiva ersättningsskyldigheter. Beamex enda åtagande enligt denna garanti är att, enligt eget gottfinnande och på egen bekostnad, reparera eller omkalibrera den Utrustning som underhållits eller omkalibrerats av Beamex, och som visat sig uppvisa Brister i fråga om material eller utförande, om sådan Utrustning returneras till Beamex på Kundens bekostnad, under förutsättning att Kunden skriftligen har meddelat Beamex om garantifelet under garantiperioden. Kundens anmälan måste också innehålla en detaljerad beskrivning av hur felet avviker från dessa garantivillkor. Om Tjänsten omfattas av garantin, returnerar Beamex Utrustningen till Kunden utan transportkostnad exklusive försäkring, skatter, tullar eller andra importkostnader.

c. Ansvarsfriskrivning och undantag. BEAMEX TAR INTE PÅ SIG NÅGOT ANSVAR, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, FÖR ATT TJÄNSTEN ÄR LÄMPLIG FÖR NÅGOT ALLMÄNT ELLER SÄRSKILT ÄNDAMÅL. GARANTIN OMFATTAR INTE BRISTER SOM BEROR PÅ FELAKTIG ANVÄNDNING, ÄNDRINGAR OCH MISSBRUK ELLER ANVÄNDNING UNDER ONORMALA FÖRHÅLLANDEN ELLER OM UTRUSTNINGEN INTE ANVÄNDS I ENLIGHET MED BEAMEX INSTRUKTIONER. OM DET BEKRÄFTAS ATT DEN BRIST SOM RAPPORTERATS AV KUNDEN INTE OMFATTAS AV DENNA GARANTI, HAR BEAMEX RÄTT ATT FAKTURERA FÖR ANALYS OCH REPARATION/OMKALIBRERING AV BRISTEN I ENLIGHET MED SIN PRISLISTA SOM GÄLLER VID SERVICEDATUMET. BEAMEX LÄMNAR INGA SOM HELST ANDRA GARANTIER FÖR TJÄNSTEN ÄN DEN GARANTI SOM ANGES HÄRI, VILKEN SÅLEDES I SIN HELHET UTGÖR DEN GARANTI SOM LÄMNAS AV BEAMEX. BEAMEX HAR INGA ANDRA SKYLDIGHETER AVSEENDE BRISTER I TJÄNSTEN ÄN VAD SOM ANGES I DENNA PUNKT.

29. Priser, kostnader och betalningsvillkor

Parterna åtar sig att skriftligen och i förväg komma överens om alla priser och avgifter i anslutning till Beamex utförande av Tjänster. Skulle Parterna emellertid inte i förväg lyckas komma överens om ett visst pris eller en viss avgift, ska dock Beamex prislista som gäller vid tidpunkten för beställningen av tjänsten tillämpas. Om Beamex på Kundens begäran utför Tjänsterna utanför Beamex ordinarie kontorstid, har Beamex rätt att fakturera tilläggspriser och avgifter i enlighet med Beamex gällande prislista. Priserna ska vara nettopriser exklusive skatter (såsom mervärdesskatt), tullar, offentliga avgifter, installations- eller fraktkostnader som ska betalas av Kunden, om inget annat överenskommits. Beamex har rätt att debitera femtio (50) procent av överenskommet timarvode för restid när Kunden krävt och godkänt resan. Beamex har rätt att fakturera kostnaderna för resa och logi enligt de faktiska utgifterna. Om Kundens betalning är försenad med mer än trettio (30) dagar från fakturans förfallodag, och förutsatt att Beamex skriftligen har underrättat Kunden om detta, har Beamex rätt att låta bli att utföra det Avtalsenliga arbetet utan ansvar tills Kunden har erlagt alla förfallna betalningar till Beamex.

30. Fakturering och betalning av stödtjänster

Om inget annat överenskommits skriftligen, ska Beamex fakturera Kunden i förskott för Stödtjänsterna för Mjukvaran med 12 månaders intervall. Om Beamex utför tjänster som inte omfattas av den återkommande avgift som erlagts för Stödtjänsterna, ska Beamex fakturera tjänsterna i enlighet med de priser som Parterna skriftligen och i förväg kommit överens om. Om Parterna inte lyckats komma överens om ett visst pris för sådana tjänster, ska Beamex prislista som gäller vid tidpunkten för beställningen av tjänsten tillämpas.

31. Testning och godkännande

Om inget annat överenskommits, utför Beamex interna tester av resultaten av Tjänsterna innan leverans till Kunden. När Kunden erhåller leveransen, ska Kunden utföra testning för att avgöra om resultaten uppfyller de specifikationer som anges i det ingångna avtalet eller någon av dess bilagor. Om inget annat överenskommits, ska Kunden utföra acceptanstesterna inom 14 kalenderdagar från leveransdagen. Det som levererats ska anses godkänt när (i) Kunden utfärdar en skriftlig bekräftelse på godkännande till Beamex; (ii) Beamex har visat att de har åtgärdat eventuella avvikelser i leveransen som Kunden anmält; (iii) Kunden inte rapporterar någon avvikelse under testperioden enligt definitionen ovan; eller (iv) Kunden tar det som levererats i produktionsbruk. Om inget annat överenskommits, ska den godkännandeprocedur som beskrivs i detta avsnitt gälla även för delleveranser, leveransfaser och milstolpsleveranser.

32. Tekniska kontaktpersoner

De tekniska kontaktpersonerna definieras i Beamex offert eller i en Bilaga som bifogas ett Avtal. Vardera parten ska utan onödigt dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten om deras tekniska kontaktperson byts ut. Den tekniska kontaktpersonen är inte behörig att godkänna ändringar i ett Avtal.

33. Ändringar

Det kan av olika anledningar bli nödvändigt att ändra ett avtal eller ett Tjänsteomfång. För att ändra ett Avtal krävs dock ömsesidigt godkännande. Alla ändringar måste avtalas skriftligen, åtminstone via e-post och överenskommas med en person i respektive parts organisation som är behörig att ingå och ändra avtal. När parterna avtalar om ändringar, bör de samtidigt komma överens om hur ändringen påverkar priser, tidtabeller och övriga villkor i Avtalet.

34. Oberoende entreprenörer

Vardera Part är en oberoende entreprenör och inte agent, samriskföretag eller anställd av den andra parten. Kunden har ingen befogenhet och samtycker till att inte binda Beamex på något sätt och kommer inte att framställa sig själv som en anställd eller agent för Beamex.

35. Underleverantörer

Beamex har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter enligt ett Avtal. Beamex är ansvarigt gentemot Kunden för allt det som underleverantörerna anlitade av Beamex gör och underlåter att göra på samma sätt som för sina egna handlingar och försummelser.

36. Giltighetstid och uppsägning

Om inget annat överenskommits, ska ett Avtal om tillhandahållande av Konsultationstjänster, Omkalibrering och/eller Reparation fortsätta att vara giltigt och i kraft tills båda parter har fullgjort alla sina avtalsenliga skyldigheter. Om inget annat överenskommits i Beamex offert eller i en Bilaga till ett Avtal, kommer ett Avtal om tillhandahållande av stödtjänster för mjukvara att vara giltigt och i kraft för en tidsbestämd period om tolv (12) månader från och med det datum Avtalet trädde i kraft. En part har rätt att säga upp ett Avtal helt eller delvis om den andra parten underlåter att uppfylla något väsentligt villkor i Avtalet, förutsatt att detta inte rättas till inom trettio (30) dagar från det att den part som bryter mot villkoren har underrättats om detta. Om Avtalet sägs upp, ska Beamex ha rätt till åtminstone betalning av (i) summan av alla kostnader som Beamex har haft för att förbereda tjänsterna; och (ii) en proportionell del av den avtalade avgiften motsvarande de tjänster som faktiskt har utförts.

Beamex Calibration Solutions AB – Tilläggsvillkor för Beamex Care Plan-avtal (Beamex Sverige)

Version: den 18 april 2023

1. Definitioner

1.1 Tjänst avser de tjänster som anges i Punkt 3 i detta Avtal och som utförs av Beamex åt Kunden.

1.2 Utrustning avser Kundens mätinstrument som omfattas av detta avtal om underhåll av utrustning.

1.3 Brist avser att Tjänsten inte väsentligen uppfyller det som beskrivits i Avtalet.

2. Utrustning som ska servas

2.1 Den Utrustning som utgör föremål för Tjänsten anges i Beamex offert eller i en bilaga till detta Avtal.

3. Tjänsteomfång

3.1 Under Avtalstiden och avseende de serviceavgifter som anges i punkt 6.1 har Kunden rätt att erhålla och Beamex ska ha följande Tjänster för Utrustning tillgängliga:

a. Kalibrering av Utrustning. Kalibrering innebär att man jämför prestandan hos Kundens Utrustning mot standarder med känd noggrannhet. Beamex följer sina procedurer när kalibreringen utförs. Kalibreringen av Utrustningen ska utföras av en ackrediterad kalibreringsanläggning en gång per år (avseende denna klausul menas med ”år” varje 12-månadersperiod under Avtalet). Om Kunden kräver att Utrustningen ska kalibreras oftare än en gång per år, ska sådan tilläggskalibrering betraktas som Tilläggstjänster enligt beskrivningen i punkt 4.1. Under kalibreringen ska Beamex (i) rengöra enheten, (ii) kontrollera enhetens funktionsduglighet, (iii) utföra as-found-mätning, (iv) vid behov justera enheten så att den uppfyller specifikationerna, (v) utföra as-left-mätning; och (vi) om tillgängligt, installera nya uppgraderingar av firmware, som kan innehålla nya och/eller förbättrade funktioner.

b. Dokumentation. I samband med kalibrering av Utrustning ska Beamex tillhandahålla ett kalibreringscertifikat som verifierar att Utrustningens prestanda jämförts mot standarder med känd noggrannhet. Certifikatet innehåller alla nödvändiga delar som anges i den kvalitetsstandard som tillämpas av Beamex.

c. Förlängd garantitid. Alla produkter i MC2-serien, MC4-, MC5- och/eller MC6-serien som ingår i Utrustningen ska omfattas av garanti i enlighet med de garantivillkor som Beamex har som standard för hårdvara i upp till sex (6) år (från det datum då tillverkaren levererar enheten), förutsatt att den garantiperiod som hårdvaran har som standard inte ännu löpt ut för enheten.

d. Reparation. Reparation av skador som orsakats av oavsiktlig skada på Utrustningen. I den mån skadan på Utrustningen orsakats oavsiktligt, ska Beamex efter eget gottfinnande antingen reparera eller byta ut Utrustningen. Reparationsskyddet är begränsat till en incident per år och enhet. Trots det ovannämnda, är Beamex inte skyldigt att reparera eller byta ut Utrustningen om Utrustningen visar tecken på eller Beamex har annan god anledning att tro att skadan beror på felaktig användning, användning under onormala miljöförhållanden eller om Utrustningen inte används eller förvaras i enlighet med instruktionsmanualen/-manualerna och/eller användarhandboken.

e. Byte av slitdelar. Följande slitdelar som går sönder vid normalt slitage kan bytas ut upp till en gång per år och enhet: handrem, axelrem, membrantangentbord, uppladdningsbart batteri och skärmskydd/pekpanel.

f. Returförsändelse. Utrustning som servats enligt detta Avtal ska Beamex returnera till Kunden utan kostnad för leveranssätt som är standard i enlighet med Beamex leveransinstruktioner och -riktlinjer. Om Kunden begär en snabbare leverans, faktureras den kostnaden separat.

g. Årlig avisering om att det är dags för kalibrering. Årlig påminnelse via e-post skickas till Kundens tekniska kontaktperson senast fyrtiofem (45) dagar innan det är dags för kalibrering av utrustningen.

h. Helpdesk-tjänster. Helpdesk-tjänst på distans för hjälp med tekniska frågor i anslutningen till Utrustningen. Helpdesk-tjänsterna är tillgängliga via telefon, fax eller e-post i enlighet med de öppettider som beskrivs i Avsnitt 5. Helpdesk-supporten på distans är tillgänglig åtminstone på engelska.

3.2 Handläggningstider för kalibrering och reparation. Beamex skall göra sitt yttersta för att hålla handläggningstiden för kalibrering till högst fem (5) hela arbetsdagar, förutsatt att Kunden har bokat in kalibreringen minst tio (10) arbetsdagar i förväg. Trots det ovannämnda, är den nämnda målsättningen för handläggningstiden för alla temperaturtorrblock i FB/MB-serien femton (15) hela arbetsdagar. Beamex ska göra sitt yttersta för att hålla handläggningstiden för reparation till högst tjugo (20) hela arbetsdagar, förutsatt att Kunden har bokat in reparationen minst tio (10) arbetsdagar i förväg. När Kunden beställer tid för en reparation, ska Kunden lämna en detaljerad beskrivning av den brist eller skada som föranleder behovet av reparation. Handläggningstiden mäts i antalet använda arbetsdagar från det att Utrustningen tas emot vid Beamex kalibreringsanläggning till dess att den lämnar Beamex kalibreringsanläggning.

4. Tilläggstjänster

4.1 Alla andra tjänster än de som anges ovan i klausul 3.1 ska betraktas som tilläggstjänster (”Tilläggstjänster”) utanför ramen för detta Avtal. Ifall Parterna kommer överens om att Tilläggstjänster ska utföras, ska Kunden betala för Tilläggstjänsterna i enlighet med Beamex vid tidpunkten gällande tjänsteprislista, om inget annat skriftligen överenskommits.

5. Öppettider

5.1 Beamex utför uppgifter och skyldigheter i anslutning till sina tjänster under följande öppettider: måndag till fredag, kl. 9.00-16.00 (tidszonen på Beamex hemort), utom allmänna helgdagar.

6. Serviceavgifter

6.1 Serviceavgifterna för varje tolvmånadersperiod (12) av detta Avtal framgår av Beamex offert eller en bilaga till detta Avtal.

7. Tekniska kontaktpersoner

Beamex / Support

Telefon: +358 10 550 5301

E-post: support@beamex.com

8. Kundens allmänna skyldigheter

8.1 Kunden ansvarar för att returnera och leverera Utrustningen till Beamex för Service. Om inte Utrustningen levereras personligen av Kunden, ska Kunden: (i) förpacka Utrustningen omsorgsfullt i en lämplig transportkartong; och (ii) skicka Utrustningen till ansvarigt Beamex Service Center.

8.2 Beamex står för fraktkostnaderna i samband med att Utrustningen returneras och levereras till Beamex för Service, förutsatt att Kunden följer Beamex leveransinstruktioner.

9. Informationssäkerhet och dataskydd

9.1 Kunden är införstådd med att Beamex inte ansvarar för säkerhet, skydd eller säkert återlämnande av information, programvara eller annat material som Kunden kan ha tillhandahållit tillsammans med Utrustningen som servats enligt detta Avtal. Kunden inser att den har ansvaret för att ta bort, säkerhetskopiera eller vidta försiktighetsåtgärder avseende sådant material, sådan information och sådana data.

10. Prissättning, betalningsvillkor och kostnader

10.1 Om inget annat skriftligen överenskommits, fakturerar Beamex Kunden i förskott för tjänsten med 12 månaders intervall.

10.2 Om Beamex på Kundens begäran utför Tjänsten utanför Beamex ordinarie kontorstid, har Beamex rätt att fakturera tilläggspriser och avgifter i enlighet med Beamex gällande prislista.

10.3 Priserna för Produkter är nettopriser exklusive eventuella skatter (såsom mervärdesskatt), tullar, offentliga avgifter, installations- eller fraktkostnader som ska betalas av Kunden. Mervärdesskatt ska läggas till priserna i enlighet med de bestämmelser som gäller vid varje given tidpunkt. Om mervärdesskattebeloppet eller andra offentliga avgifter som fastställts av myndigheterna eller deras beräkningsgrund ändras, justeras priserna i enlighet med detta.

10.4 Beamex har rätt att debitera femtio (50) procent av överenskommet timarvode för restid när en resa behövs för att man ska kunna utföra Tjänsten och Kunden godkänt resan. Beamex har rätt att fakturera kostnaderna för resa och logi samt dagtraktamente enligt de faktiska utgifterna efter att ha fått ett skriftligt förhandsgodkännande från Kunden. 

10.5 Om Kundens betalning är försenad med mer än trettio (30) dagar från fakturans förfallodag, och förutsatt att Beamex skriftligen har underrättat Kunden om detta, har Beamex rätt att låta bli att utföra det Avtalsenliga arbetet utan skadeståndsskyldighet tills Kunden har erlagt alla förfallna betalningar till Beamex. Vidare gäller att om Kundens betalning försenas med ovan angiven tid, har Beamex rätt att häva Avtalet helt eller partiellt, förutsatt att (a) Beamex skriftligen underrättat Kunden härom; och (b) Kunden inte ställt någon bankgaranti eller motsvarande av Beamex godkänd säkerhet. De påföljder som anges i denna punkt ska inte påverka eventuella ytterligare rättigheter som Beamex kan ha i samband med en försenad betalning.

10.6 Om Beamex utför tjänster som inte omfattas av den återkommande serviceavgift som erlagts för Tjänsterna, fakturerar Beamex sådana Tilläggstjänster i enlighet med de priser som Parterna skriftligen och i förväg har kommit överens om. Om Parterna inte lyckats komma överens om ett visst pris för sådana tjänster, ska Beamex prislista som gäller vid tidpunkten för beställningen av tjänsten tillämpas.

10.7 Om inget annat skriftligen överenskommits, är betalningsvillkoren trettio (30) dagar netto från fakturans leveransdatum. Räntesatsen för försenade betalningar är 8 % årlig ränta.

11. Ansvarsbegränsning

11.1 Beamex ansvar gentemot Kunden för varje anspråk på förlust, skada eller kostnad av något slag (oavsett om det gäller avtal, skadestånd (inklusive försumlighet), garanti eller annat) ska under inga omständigheter sammanlagt överstiga de genomsnittliga årliga serviceavgifter som Kunden betalar till Beamex enligt detta Avtal.

12. Avtalstid

12.1 Om inget annat anges i Beamex offert, ska detta Avtal gälla för en bestämd tid om 36 månader.

13. Allmänna bestämmelser

13.1 ENDAST UTRUSTNING SOM ÄR I GOTT SKICK VID DATUM FÖR AVTALETS IKRAFTTRÄDANDE KAN OMFATTAS AV ETT AVTAL. OM SÅDAN UTRUSTNING SOM INTE VAR I GOTT SKICK VID DATUM FÖR AVTALETS IKRAFTTRÄDANDE HAR INKLUDERATS I AVTALET ELLER Beamex HAR GODA OCH BERÄTTIGADE SKÄL ATT TRO ATT UTRUSTNINGEN INTE VAR I GOTT SKICK VID IKRAFTTRÄDANDET, HAR Beamex RÄTT ATT, GENOM ATT UNDERRÄTTA KUNDEN, AVLÄGSNA SÅDAN UTRUSTNING FRÅN AVTALETS OMFÅNG UTAN NÅGOT ANSVAR GENTEMOT KUNDEN.

14. Övriga villkor och prioritetsordning

14.1 Följande allmänna villkor utgör en integrerad del av Avtalet. I den utsträckning det finns en konflikt mellan de olika tillämpliga villkoren, ska följande hierarki gälla:

1. Ytterligare villkor för Beamex Care Plan-avtal

2. Beamex allmänna försäljningsvillkor (finns på https://www.beamex.com/general-terms-conditions/)

Personuppgiftsbiträdesavtal

1. Inledning, syfte och tillämpning

Detta personuppgiftsbiträdesavtal (”PUB-avtalet”) tillämpas som en del av det kommersiella avtalet (”Avtalet”) på behandling av personuppgifter som utförs av Beamex (”Personuppgiftsbiträdet”), eller något av dess dotterbolag eller närstående bolag (vilket kan vara fallet), i samband med tillhandahållande av tjänster (”Tjänster”) till kunden som är avtalspart i Avtalet samt personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter (”Personuppgiftsansvarig”), vilka Tjänster beskrivs närmare i Avtalet som ingåtts av och mellan Personuppgiftsbiträdet och Personuppgiftsansvarig.

Detta PUB-avtal är en integrerad och oskiljaktig del av Avtalet mellan parterna. Alla termer som används i detta PUB-avtal, men inte definieras, har samma betydelse som de har i Avtalet. Om det uppstår en konflikt mellan Avtalet och detta PUB-avtal har villkoren i PUB-avtalet företräde.

2. Definitioner

”Personuppgiftsansvarig” avser den fysiska eller juridiska person, myndighet, institution eller annat organ som nämns i detta PUB-avtal och som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.

”Dataskyddslag(ar)” avser dataskyddslagen (1050/2018) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) med ändringar och ersättande föreskrifter samt annan giltig och tillämplig dataskyddslagstiftning och anvisningar och bindande föreskrifter från dataskyddsmyndigheter.

”Registrerad” avser en identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas på grundval av detta PUB-avtal.

”Personuppgifter” avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person anses vara en fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, personnummer, en lokaliseringsuppgift, online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

”Personuppgiftsincident” avser en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.

”Behandling” avser den funktion eller de funktioner som tillämpas på personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter i samband med tillhandahållandet av Tjänster, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring av informationen.

”Personuppgiftsbiträde” avser en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som nämns i detta PUB-avtal och som Behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.

”Standardavtalsklausuler” avser kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/914 av den 4 juni 2021 om standardavtalsklausuler. Alla hänvisningar till standardavtalsklausulerna ska hänvisa till standardavtalsklausulerna, som omfattar parternas val av vissa moduler och valfria klausuler samt tillägg I–III i detta PUB-avtal. Dessutom är parterna överens om att användningen av Underbiträden ska regleras av klausul 9, alternativ 1 i standardavtalsklausulerna.

”Underbiträde” avser en fysisk eller juridisk person i ett kontraktsförhållande till Personuppgiftsbiträdet, som i egenskap av underleverantör till Personuppgiftsbiträdet behandlar Personuppgifter som en del av utförandet av Tjänster för den Personuppgiftsansvariges räkning.

3. Omfattning av behandlingen av personuppgifter och typer av behandling

Enligt detta PUB-avtal behandlas sådana personuppgifter, för vilka den Personuppgiftsansvarige är ensam personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter (i) i enlighet med dataskyddslagar och villkoren i detta PUB-avtal för att uppfylla de skyldigheter som beskrivs i Avtalet; och (ii) i enlighet med de skriftliga instruktioner som ges av den Personuppgiftsansvarige från tid till annan, om inte annat krävs enligt de dataskyddslagar som är tillämpliga för Personuppgiftsbiträdet. Personuppgiftsbiträdet får inte behandla personuppgifter för något eget syfte eller överlämna dem till tredje part, såvida inte detta PUB-avtal tillåter det. Personuppgiftsbiträdet ska underrätta den Personuppgiftsansvarige om det anser eller misstänker att den Personuppgiftsansvariges skriftliga instruktioner strider mot dataskyddslagarna. Om inte annat föreskrivs i detta PUB-avtal eller dess bilagor får Personuppgiftsbiträdet endast behandla personuppgifter under avtalets varaktighet.

Den Personuppgiftsansvarige (i) åtar sig att uppfylla skyldigheterna i enlighet med de dataskyddslagar som är tillämpliga på denne vid Behandling av Personuppgifter; och (ii) är ansvarig för att denne, som ensam Personuppgiftsansvarig, har rätt att behandla Personuppgifter och att denne har uppfyllt sin skyldighet att informera de Registrerade och/eller mottagit (eller kommer att erhålla) alla de samtycken som krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning från de Registrerade för att Personuppgiftsbiträdet ska kunna behandla Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning i enlighet med detta PUB-avtal.

Mer detaljerad information om Behandlingen, såsom typ av behandling, typer av Personuppgifter och grupper av Registrerade, beskrivs i bilaga 1. Bilagan kan uppdateras om ändringar sker i behandlingen.

Personuppgiftsansvarig är dock medveten om och accepterar att Personuppgiftsbiträdet, som en del av tillhandahållandet av Tjänsterna till den Personuppgiftsansvarige, har rätt att använda information i anslutning till behandling, support eller användning av Tjänsten eller som erhållits i samband med den för sina lagliga och legitima interna affärsändamål, såsom (i) fakturering av Tjänsten baserat på användning eller antal användare, (ii) leverans av Tjänsten och för att hantera tillhandahållandet av den, (iii) för den funktionella och tekniska utvecklingen av Tjänsten, (iv) för efterlevnad av tillämpliga lagar (inklusive att svara på officiella förfrågningar), (v) för att säkerställa att Tjänsten är säker och (vi) för att förhindra bedrägerier och missbruk eller minska risker. I den utsträckning sådan information är personuppgifter åtar sig Personuppgiftsbiträdet att: (a) behandla sådana personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och endast för ändamål som är förenliga med de syften som beskrivs i detta avsnitt; och (b) inte använda sådana personuppgifter för något annat ändamål eller lämna ut dem till tredje part, såvida det inte först har anonymiserat uppgifterna så att varken den Personuppgiftsansvarige eller någon annan person eller enhet kan identifieras från uppgifterna.

4. Underleverantörer och underbiträden

Personuppgiftsbiträdet har rätt att använda Underbiträden i behandlingen. På begäran måste Personuppgiftsbiträdet ge den Personuppgiftsansvarige mer information om de Underbiträden som denne använder. Om Personuppgiftsbiträdet planerar att göra väsentliga ändringar, tillägg eller borttagningar av de Underbiträden som det använder samtycker det till att meddela den Personuppgiftsansvarige om sådana. Den Personuppgiftsansvarige har rätt att förbjuda användningen av ett specifikt Underbiträde av en berättigad anledning. Om den Personuppgiftsansvarige förbjuder användningen av ett visst Underbiträde och det inte rimligen är möjligt att överföra det Underbiträdets uppgifter till någon annan, inklusive till Personuppgiftsbiträdet, har Personuppgiftsbiträdet rätt att säga upp PUB-avtalet och avsluta behandlingen. Den Personuppgiftsansvarige har inte rätt till någon ersättning enbart på grund av att behandlingen avslutas och PUB-avtalet sagts upp på grund av att den Personuppgiftsansvarige förbjuder användningen av ett visst Underbiträde.

Personuppgiftsbiträdet måste ingå ett skriftligt avtal med varje Underbiträde, som innehåller de villkor som krävs enligt dataskyddslagarna och i huvudsak liknande typer av skyldigheter som Personuppgiftsbiträdet har enligt detta PUB-avtal. Personuppgiftsbiträdet är ansvarigt för de Underbiträden det använder, precis som det är för sina egna handlingar.

5. Datasäkerhet

Personuppgiftsbiträdet måste vidta lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en hög säkerhetsnivå i Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter och för att skydda personuppgifter från obehörig eller olaglig behandling och från oavsiktlig förlust, förstörelse, skada, ändring eller överföring. Vid bedömningen av nödvändiga åtgärder för att garantera säkerhetsnivån ska den Personuppgiftsansvariges instruktioner, den senaste tekniken och genomförandekostnaderna, behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna för fysiska personers rättigheter och friheter, som varierar i sannolikhet och allvarlighetsgrad, beaktas.

Tillämpliga åtgärder kan till exempel vara: (i) pseudonymisering och kryptering av personuppgifter; (ii) förmågan att garantera kontinuerlig konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och feltolerans hos systemen och tjänsterna; (iii) förmågan att snabbt återställa tillgängligheten till personuppgifter och tillgång till personuppgifter i händelse av en fysisk eller teknisk incident; och (iv) förfarandet för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa att behandlingen är säker. Personuppgiftsbiträdet måste vidta åtgärder för att säkerställa att varje fysisk person som arbetar under Personuppgiftsbiträdet och som har tillgång till personuppgifter endast behandlar dem i enlighet med den Personuppgiftsansvariges instruktioner, om inte annat krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsbiträdet ansvarar, i enlighet med sina egna policyer, för att ta säkerhetskopior av den Personuppgiftsansvariges uppgifter och filer och för att kontrollera deras funktionalitet.

Utan att begränsa de krav och skyldigheter som beskrivs ovan måste Personuppgiftsbiträdet alltid genomföra åtminstone de tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder som i huvudsak motsvarar de åtgärder som beskrivs i bilaga 2.

6. Konfidentialitet

Personuppgiftsbiträdet måste, i den utsträckning det rimligen är möjligt, säkerställa att endast de personer som agerar för dess räkning och som behöver få tillgång till informationen för att uppfylla syftet med detta PUB-avtal har tillgång till personuppgifterna, och att de personer som har rätt att behandla personuppgifterna har åtagit sig att iaktta konfidentialitet eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt.

7. Internationell överföring av personuppgifter

7.1 Överföringar som är tillåtna

Personuppgiftsbiträdet får överföra personuppgifter till ett land utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Personuppgiftsbiträdet måste alltid uppfylla villkoren och kraven i dataskyddslagarna vid överföring av uppgifter till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, till exempel genom att använda standardavtalsklausuler som publicerats av EU-kommissionen och som gäller för överföring av personuppgifter.

7.2 Personuppgiftsbiträden inom EES och Personuppgiftsansvarig utanför EES

Om Personuppgiftsbiträdet är beläget inom EES och den Personuppgiftsansvarige utanför EES ska överföringen av personuppgifter regleras av modul 4 i standardavtalsklausulerna som införlivas häri genom hänvisning och utgör en integrerad del av PUB-avtalet. Den Personuppgiftsansvarige ingår i standardavtalsklausulerna som ”uppgiftsinförare” och Personuppgiftsbiträdet som ”uppgiftsutförare”.

Enligt standardavtalsklausulerna:

  1. ska modul fyra tillämpas;
  2. ska den frivilliga dockningsklausulen, klausul 7, tillämpas;
  3. ska valfritt språk utgå i klausul 11;
  4. ska den materiella rätt som tillämpas i Finland gälla enligt klausul 17;
  5. ska tvister lösas vid Helsingfors tingsrätt enligt klausul 18, och
  6. ska bilagorna till standardavtalsklausulerna fyllas med den information som anges i PUB-avtalet, inklusive dess bilagor.
  7. Om och i den utsträckning standardavtalsklausulerna strider mot någon bestämmelse i Avtalet eller PUB-avtalet gällande överföring av personuppgifter från den Personuppgiftsansvarige till Personuppgiftsbiträdet, ska standardavtalsklausulerna ha företräde i den omfattning som en sådan motstridighet gäller.

Om Personuppgiftsbiträdet är beläget inom EES och anlitar ett Underbiträde beläget utanför EES ska Personuppgiftsbiträdet tillämpa standardavtalsklausulerna (Modul 3) med ett sådant Underbiträde. All vidare överföring av personuppgifter måste överensstämma med tillämplig modul i standardavtalsklausulerna.

8. Personuppgiftsincidenter och anmälningsskyldigheter

Personuppgiftsbiträdet ska underrätta den Personuppgiftsansvarige om alla verkliga eller misstänkta Personuppgiftsincidenter utan oskäligt dröjsmål efter att biträdet har fått kännedom om incidenten.

Personuppgiftsbiträdet måste förse den Personuppgiftsansvarige med all tillgänglig information om Personuppgiftsincidenten, som den Personuppgiftsansvarige kan behöva för att fullgöra sina egna utrednings- och anmälningsskyldigheter. Personuppgiftsbiträdet kan senare komplettera informationen ifall fullständig information om överträdelsen inte finns tillgänglig omedelbart. Personuppgiftsbiträdet ska i övrigt bistå och samarbeta med den Personuppgiftsansvarige i utredningen av Personuppgiftsincidenten och i eventuella frågor som rör anmälningar till myndigheter och berörda parter. Personuppgiftsbiträdet måste också vidta nödvändiga rimliga uppföljningsåtgärder för att mildra de negativa effekterna av Personuppgiftsincidenten, gottgöra den inträffade förseelsen eller incidenten och förhindra framtida överträdelser. Personuppgiftsbiträdet får inte kommentera Personuppgiftsincidenten till tredje part, i synnerhet inte till representanter för media, utan uttryckligt skriftligt samtycke och instruktioner från den Personuppgiftsansvarige, om inget annat krävs enligt Dataskyddslagar.

Om inget annat krävs enligt Dataskyddslagarna eller vederbörande myndighets beslut, fattar den Personuppgiftsansvarige det slutliga beslutet efter eget godtycke om huruvida Personuppgiftsincidenten måste anmälas till myndigheterna eller andra berörda parter och hur sådana anmälningar kunde göras. Om Personuppgiftsbiträdet anmäler en Personuppgiftsincident till myndigheterna eller andra berörda parter, måste dessa godkännas i förväg av den Personuppgiftsansvarige.

9. Dokumentations- och revisionsrättigheter

En part är skyldig att ge den andra parten tillgång till all information och alla dokument som krävs för att visa att detta PUB-avtal och Dataskyddslagarna efterlevs.

På begäran av den Personuppgiftsansvarige måste Personuppgiftsbiträdet också tillåta revisioner av Behandlingen, Tjänsterna, åtgärderna gällande informationssäkerheten och Personuppgiftsbiträdets informationssystem och processer, och med rimliga mellanrum delta i sådana revisioner i syfte att säkerställa efterlevnaden av detta PUB-avtal och Dataskyddslagarna. Sådana revisioner får utföras högst en gång om året, om det inte finns berättigade skäl att anta att Personuppgiftsbiträdet inte följer PUB-avtalet eller Dataskyddslagarna. Revisionerna kan även omfatta besök på Personuppgiftsbiträdets kontor eller i andra fysiska lokaler. Revisionen utförs under normal arbetstid och på ett sådant sätt att den inte i onödan stör Personuppgiftsbiträdets verksamhet. Vardera parten svarar för sina egna kostnader i samband med revisionen. Personuppgiftsbiträdet måste underrättas om planerade revisioner minst femton (15) dagar före den planerade revisionen. Information som den Personuppgiftsansvarige erhållit om Personuppgiftsbiträdets verksamhet under revisionen är konfidentiell.

10. Bistå den Personuppgiftsansvarige

Personuppgiftsbiträdet måste på den Personuppgiftsansvariges begäran och bekostnad på ett rimligt sätt bistå den Personuppgiftsansvarige med att uppfylla de skyldigheter som de personuppgiftsansvariga har i enlighet med Dataskyddslagarna. Skyldigheten att bistå gäller särskilt följande frågor:

10.1 Tillgång till Personuppgifter

I den mån som Personuppgifterna inte är tillgängliga direkt via Tjänsterna, ska Personuppgiftsbiträdet på begäran förse den Personuppgiftsansvarige med de aktuella uppgifterna. Om uppgifterna finns tillgängliga i elektronisk form ska de också lämnas till den Personuppgiftsansvarige i den formen.

10.2 Uppfyllande av Registrerades rättigheter och begäranden från tillsynsmyndigheten

Personuppgiftsbiträdet ska utan dröjsmål underrätta den Personuppgiftsansvarige: (i) om alla begäranden, klagomål eller anmälningar gjorda av tillsynsmyndigheten eller någon annan behörig myndighet, och (ii) om alla begäranden man fått direkt från en Registrerad och som rör uppfyllandet av den registrerades rättigheter. Personuppgiftsbiträdet får svara direkt på en begäran endast om den Personuppgiftsansvarige i förväg har gett tillåtelse och instruktioner att göra det. På begäran av den Personuppgiftsansvarige ska Personuppgiftsbiträdet på ett rimligt sätt bistå den Personuppgiftsansvarige med att svara på officiella begäranden och tillgodose den registrerades rättigheter enligt Dataskyddslagstiftningen.

10.3 Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Om Personuppgiftsbiträdet blir medvetet om att den planerade Behandlingen skulle medföra en hög risk för en fysisk persons rättigheter och friheter, ska Personuppgiftsbiträdet informera den Personuppgiftsansvarige om detta och vid behov bistå den Personuppgiftsansvarige med att genomföra en konsekvensbedömning avseende dataskydd.

10.4 Rättelse, radering och begränsning av Personuppgifter

Personuppgiftsbiträdet måste antingen (i) erbjuda möjligheten att korrigera, radera eller begränsa behandlingen av Personuppgifter genom Tjänstens funktioner eller (ii) korrigera, radera eller begränsa behandlingen av Personuppgifter i enlighet med den Personuppgiftsansvariges instruktioner.

11. Avtalstid och uppsägning

11.1 Ikraftträdande och uppsägning

Om inget annat överenskommits, träder detta PUB-avtal i kraft samtidigt som Avtalet och gäller så länge Personuppgiftsbiträdet Behandlar den Personuppgiftsansvariges Personuppgifter i samband med tillhandahållandet av dess tjänster. Oberoende av om PUB-avtalet sägs upp, förblir sådana bestämmelser i PUB-avtalet i kraft oavsett om PUB-avtalet sägs upp, vilka är av sådan art att de är avsedda att fortsätta gälla oavsett om Avtalet sägs upp.

11.2 Återlämna eller radera Personuppgifter efter att Behandlingen avslutats

Efter att PUB-avtalet avslutats, måste Personuppgiftsbiträdet, beroende på vad den Personuppgiftsansvarige väljer, antingen radera alla Personuppgifter som Behandlats för den Personuppgiftsansvariges räkning eller alternativt återlämna alla Personuppgifter till den Personuppgiftsansvarige och radera befintliga kopior, såvida inte Dataskyddslagarna kräver att personuppgifterna lagras. Personuppgiftsbiträdet har i så fall rätt att behålla Personuppgifterna i enlighet med lagens krav, utan att på annat sätt fortsätta Behandla Personuppgifterna och fortfarande uppfylla de förpliktelser gällande konfidentialitet som beskrivs i detta PUB-avtal. Återlämnande eller radering av personuppgifter måste ske utan onödigt dröjsmål efter den Personuppgiftsansvariges begäran. Om den Personuppgiftsansvarige inte har gett några instruktioner om radering eller återlämnande av Personuppgifter, kan Personuppgiftsbiträdet på eget initiativ radera Personuppgifterna i sin besittning när tolv (12) månader har gått från det att PUB-avtalet avslutades. Personuppgiftsbiträdet måste återlämna Personuppgifterna i ett allmänt använt, datasäkert elektroniskt format eller i ett annat format som parterna kommit överens om.

12. Övriga villkor

12.1 Ändringar

Parterna måste komma överens skriftligen om alla ändringar av detta PUB-avtal. För tydlighetens skull bör nämnas att de skriftliga instruktioner som den Personuppgiftsansvarige ibland ger för att utföra Behandlingen av Personuppgifter inte betraktas som ändringar av detta PUB-avtal.

12.2 Ansvar

Om den Registrerade lider skada på grund av en överträdelse av Dataskyddslagarna, fastställs den Personuppgiftsansvariges och Personuppgiftsbiträdets ansvar för skadan i enlighet med Artikel 82 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). Vardera parten ansvarar för eventuella administrativa sanktionsavgifter som tillsynsmyndigheten ålägger på grundval av en överträdelse av Dataskyddslagarna. En parts ansvar för skada gentemot den andra parten på grund av överträdelse av detta PUB-avtal är ett totalt maximibelopp som motsvarar de momsfria serviceavgifter som betalats på grundval av Avtalet för de sex (6) månader som föregår inlämningen av det första skadeståndskravet. I övrigt gäller de villkor för ansvarsbegränsning, som kan ingå i Avtalet mellan parterna eller dess bilagor, även för detta PUB-avtal. Om inget annat uttryckligen anges häri, är en part inte ansvarig gentemot den andra för några indirekta skador, följdskador, oavsiktliga, speciella eller straffrelaterade skador (inklusive eventuella skador för avbrott i verksamheten och förlust av användning, data, försäljning, intäkter eller vinst), som är särskilt undantagna.

12.3 Tillämplig lag och tvistlösning

När det gäller tillämplig lag och tvistlösning, följs villkoren i Avtalet mellan parterna, om inte Dataskyddslagarna anger något annat. Om Avtalet inte anger tillämplig lag eller innehåller villkor för tvistlösning, ska PUB-avtalet regleras av den materiella rätten på Personuppgiftsbiträdets hemort.

13. Bilagor

Detta PUB-avtal består av detta dokument och nedanstående bilagor:

Bilaga 1: Beskrivning av uppgiftsbehandlingen

Bilaga 2: Tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer informationssäkerheten

Bilaga 1 till PUB-avtalet (och i tillämpliga fall till Standardavtalsklausuler)

Beskrivning av uppgiftsbehandlingen

A. Parternas kontaktpersoner
UppgiftsutförareNamn: Beamex Oy Ab
Adress: Korsmosståget 10, 68600 Jakobstad, FINLAND
Verksamhet som är relevant för de uppgifter som överförs enligt dessa Klausuler: Beamex är ett teknikföretag som tillverkar och tillhandahåller kalibreringsutrustning, mjukvara och relaterade tjänster och support till sina kunder inom industrin. Uppgiftsinföraren tillhandahåller tjänster för Beamex.
Roll (personuppgiftsansvarig/personuppgiftsbiträde): Personuppgiftsbiträde
UppgiftsinförareNamn och adress: I enlighet med affärsavtalet
Verksamhet som är relevant för de uppgifter som överförs enligt dessa Klausuler: Beamex kund för kalibreringsutrustning, mjukvara och tjänster
Roll (personuppgiftsansvarig/personuppgiftsbiträde): Personuppgiftsansvarig
B. Beskrivning av uppgiftsbehandlingen som Personuppgiftsbiträdet utför 
Kategorier av Registrerade vars personuppgifter behandlas:   Huvudsakligen kalibreringstekniker och deras chefer samt andra som använder Beamex utrustning och mjukvara.
Kategorier av personuppgifter som ska Behandlas:Namn, befattning, e-postadress, data från utförda kalibreringar och andra data.
Behandlingens art:                   Lagring av personuppgifter i anslutning till utförda kalibreringar.
Ändamål för vilket personuppgifter behandlas för den Personuppgiftsansvariges räkning:           Användning av Beamex kalibreringsutrustning, system och mjukvara.
Hur ofta personuppgifter överförs/behandlas:Huvudsakligen på engångsbasis.
Den period för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period:                 Avtalstid.
C. Behörig tillsynsmyndighet    
Finland:Dataombudsmannens byrå (Tietosuojavaltuutetun toimisto)
Gatuadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors, Finland
Växel: +358 29 566 6700
Registratorskontor: +358 29 566 6768
www.tietosuoja.fi

Bilaga 2 till PUB-avtalet (och i tillämpliga fall till Standardavtalsklausuler)

Tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer informationssäkerheten

En beskrivning av de tekniska och organisatoriska åtgärder som Personuppgiftsbiträdet måste vidta utöver de allmänna skyldigheter som nämns i PUB-avtalet för att säkerställa en lämplig datasäkerhetsnivå.

Område            Planer och praxis
Lokaler och fysisk säkerhet     Tillträde till lokaler. Personuppgiftsbiträdet begränsar tillträdet till sina lokaler med personliga ID-kort (RFID). Tillträdesrätten till olika områden inne i lokalerna beviljas baserat på rättigheter definierade av ledningen och cheferna. Vissa särskilda områden kan ha förstärkta skyddsåtgärder och tillträdeskontroll. Besökare har tillträde endast till allmänna utrymmen (lobby, cafeteria, toaletter) och rör sig endast tillsammans med en värd i Personuppgiftsbiträdets lokaler.

Larmsystem och bevakning av anläggningar. Bevakningen av lokalerna är outsourcad till ett professionellt säkerhetsföretag. Lokalerna har larmsystem av industristandard, inklusive larm för obehörigt tillträde, övervakning av laboratorieförhållanden, kylning/temperaturreglering i IKT-datacenter, larm för luftkonditioneringssystem och brandlarmsystem. Företagets tekniska chef ansvarar för det tekniska underhållet av tillträdeskontroll- och larmsystemen. De anställda har utbildats eller har instruktioner tillgängliga om hur de ska agera i olika larm- eller krissituationer, vissa situationer kan övas regelbundet.
Ledning av personal-, organisations- och informationssäkerhet                       Personalsäkerhet. Anställningsavtal som ingåtts med arbetstagare innehåller en konfidentialitetsklausul som är industristandard. I vissa speciella situationer kan ytterligare sekretessavtal ingås (t.ex. specifika projekt och/eller specifik information). Av de anställda krävs också att de ska följa eventuella anvisningar eller policyer som Personuppgiftsbiträdet kan ha, inklusive men inte begränsat till de som rör affärsetik, integritet och informationssäkerhet.

Utbildning och anvisningar. En obligatorisk utbildning i informationssäkerhet ingår i introduktionsprogrammet för varje nyanställd. För de anställda ordnas då och då ytterligare allmän eller specifik utbildning i informationssäkerhet. Ledningen, cheferna, systemägarna, ansvariga för åtkomstkontrollen och andra ansvarspersoner utbildas i innehållet i Personuppgiftsbiträdets informationssäkerhetspolicy och dess framtida revisioner. Många av dessa personer deltar också i översyn, utbildning och/eller övningar i riskhantering och kontinuitetsplanering. Det kan finnas särskilda anvisningar för anställda inom olika områden, till exempel jobbmejl, fjärråtkomst och distansarbete, verktyg och programvara samt hantering av filer, dokument och registrerade uppgifter.

Ledning, övervakning, översyner och revisioner. Bedömningen av informationssäkerhets- och kontinuitetsriskerna ingår i revisionen av företagets kvalitetssystem. Separata riskbedömningar, inspektioner och utvecklingsplaner görs utifrån avvikelser, identifierade risker och alltid i samband med nya utvecklingsprojekt eller när man planerar ändringar i system/anläggningar/processer. Externa experter, sakkunnigbedömningar eller revisioner används när det är möjligt eller nödvändigt för att bedöma säkerhetsnivån på den tekniska informationen. Företagets IKT-funktion hanterar ramen för informationssäkerheten och ansvarar för många praktiska och tekniska åtgärder för att säkerställa informationssäkerheten. IKT är representerat i företagets ledningsgrupp.
Verksamhetskontinuitet           Personuppgiftsbiträdet upprätthåller planer och åtgärder för verksamhetskontinuiteten och haveriberedskapen.
Tredje part, underleverantörer, personuppgiftsbiträden och underbiträdenBakgrund och avtal. Bakgrunden hos tredje part, underleverantörer och underbiträden kontrolleras enligt vad som anses lämpligt och nödvändigt innan en affärsrelation inleds. Tredjeparts partner är enligt avtal bundna av konfidentialitetsförpliktelser. Skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal (eller bilagor) ingås med sådana partner som betraktas som personuppgiftsbiträden eller underbiträden till Personuppgiftsbiträdet. Om och när det är relevant, kan utbildning eller instruktioner om ämnen som också rör informationssäkerhet ges till tredje part anställd av Personuppgiftsbiträdet.

IT-anskaffning. Datorer, mobila enheter, system och programvara anskaffas främst av IT-funktionen. Licensuppgifterna registreras och lagras även av IT.
Data, servrar och nätverk        Åtkomstkontroll och autentisering. Personuppgiftsbiträdet använder förfaringssätt enligt industristandard för att autentisera personer och användare, begränsa åtkomsten (samt för att förhindra obehörig åtkomst) till system, programvara, filer och data. Tvåfaktorsautentisering krävs i första hand vid inloggning till nätverket från en fjärranslutning. Målet är att huvudsakligen använda samlad inloggning per domän till applikationerna. Lösenorden måste vara minst 8 tecken långa, men starka lösenord med 14 tecken innehållande specialtecken, siffror och versaler rekommenderas. Åtkomst till vissa filer kan också begränsas enligt system-, mapp- och dokumentspecifika åtkomsträttigheter.

E-post. Det finns anvisningar för e-postkommunikation. Att skicka eller ta emot konfidentiell information kräver särskilda åtgärder avseende e-postsäkerheten. Förbindelsen mellan e-postservern och terminalen (datorn, telefonen, surfplattan etc.) är krypterad.

Filer och databaser. Det finns olika metoder för att lagra data i molnet. Det rekommenderas inte att man sparar viktiga data på den lokala datorns hårddisk. Servrar och system i Personuppgiftsbiträdets egna lokaler används för att spara känslig eller mycket konfidentiell information. Det finns separata anvisningar och rutiner för lagring och hantering av uppgifter som kräver registrering och arkivering eller versions- och livscykelhantering. Sharefile är det primära verktyget för att leverera konfidentiell information till tredje part på ett säkert sätt. Microsoft Office365 används ofta för att lagra och dela i synnerhet sådana dokument som används vid teamarbete (med undantag av mycket känslig eller strikt konfidentiell information).

Fjärranslutningar. Cheferna definierar behovet av enheter, programvara och fjärranslutningar för mobilt arbete. En säker klient-VPN eller Citrix/XenApp med tvåfaktorsautentisering krävs för distansarbete. Mobila enheter är lösenords-/kodskyddade och i tillämpliga fall MDM-kontrollerade. Separata policyer kan finnas för mobilt arbete och lagring av filer och uppgifter i molnet.

Nätverk, servrar och IT-infrastruktur. Datanätverken är segmenterade i separata sub-/virtuella nät. Lämpliga verktyg och/eller tjänster används för att övervaka trafiken och förhindra intrång i dem och för observation samt AV-övervakning. Vissa dataanslutningar och kritiska kantkomponenter i nätverket dupliceras. Syftet är att ordna antingen duplicering eller en backup-enhet för alla kritiska komponenter för att minska riskerna med den så kallade fel­kritiska system­delen (single point of failure, SPOF) i datanät, servrar, lagring och andra kritiska system. Ett eget lager upprätthålls för reservdelar och komponenter till kritiska enheter. Elförsörjningen för vissa kritiska system och enheter backas upp av ett system för avbrottsfri strömförsörjning (UPS). Lagringssystem med hög tillgänglighet (HA), spegling av lagrade data eller andra feltoleranta system för kritiska informationssystem kan användas. Regelbunden säkerhetskopiering av bilder/system utförs på virtuella servrar, i produktionssystem och på vissa andra datorer som är i kritisk användning, i enlighet med tillämpliga standardförfaranden. Systembackuper görs av andra objekt enligt övervägande och riskbedömning från fall till fall.

Backup policy. Personuppgiftsbiträdet har olika planer och åtgärder för säkerhetskopiering eller backup i syfte att återställa uppgifter och system. Planerna och åtgärderna kan variera beroende på betydelsen hos uppgifterna och systemet. Personuppgiftsbiträdet har ett separat standardförfarande för säkerhetskopiering av uppgifter och informationssystem.

Skadlig programvara. Personuppgiftsbiträdet upprätthåller såväl brandväggar som antivirusprogram, skydd mot skadlig programvara, spamfilter och andra liknande tekniska åtgärder för att upptäcka, förhindra och skydda sig mot externa cyberangrepp, obehörig åtkomst och installation av skadlig programvara i dennes data, system, nätverk och enheter.