Skip to content
Menu
bMobile Calibration Application

Beamex bMobile

Kalibreringsapplikation

För den mobila medarbetaren

Beamex bMobile är en intuitiv multiplattformslösning som vägleder utförande och dokumentation av fältkalibreringar offline. Den används i kombination med kalibreringsmjukvaran Beamex CMX eller Beamex LOGiCAL. När bMobile används tillsammans med CMX, är den också en effektiv lösning för underhållsrelaterade inspektioner och kalibrering av våginstrument.

Vägledd fältkalibrering

När du använder bMobile tillsammans med CMX- eller LOGiCAL-kalibreringsmjukvara blir du vägledd steg för steg genom din förkonfigurerade kalibreringsprocedur oavsett vilken typ av processinstrument det är fråga om.

Dokumentera alla dina kalibreringar

Med bMobile kan du dokumentera alla dina kalibreringar och referenser utan att använda penna och papper. Applikationen utför också automatiskt felberäkningar och analyserar huruvida kalibreringen är godkänd eller underkänd.

Underhållsinspektioner

Tillsammans utgör bMobile och CMX en effektiv lösning för underhållsrelaterade inspektioner. Du kan skapa och schemalägga checklistor för inspektioner i CMX och utföra och dokumentera dem med hjälp av bMobile.

Kalibreringar av våginstrument

Man kan använda bMobile tillsammans med CMX för att kalibrera våginstrument utgående från internationella riktlinjer och standarder från EURAMET, OIML och NIST.

Säkerställ dataintegritet

Vid kalibrering offline med CMX, säkerställer Beamex patenterade Mobile Security Plus-teknologi integriteten hos kalibreringsdata.

Multiplattformslösning

bMobile finns tillgänglig för iOS, Android och Windows och kan laddas ner gratis från App Store, Google Play eller Beamex Nedladdningscenter.

bMobile kalibreringsapplikation

Hitta relaterade resurser

Se alla bruksanvisningar och broschyrer på alla språk >

Ladda ner Beamex bMobile till din enhet

iOS

Ladda ner Beamex bMobile för Apple iOS-enheter från App Store.

Ladda ner >

Android

Ladda ner Beamex bMobile för Android-enheter från Google Play.

Ladda ner >

Windows

Ladda ner Beamex bMobile för Windows-enheter från Beamex Ned­ladd­ningscen­ter.

Ladda ner >

Läkemedelsindustrin

Redo för fältet

Om du är en mobil medarbetare kanske din mobiltelefon, surfplatta eller bärbara dator är ditt främsta verktyg när du utför dina dagliga uppgifter ute på fältet. Beamex bMobile är en lättanvänd lösning för fältkalibrering. Med den kan du dokumentera kalibreringarna i dina egna mobila enheter, oavsett plattform.

Efter att du kalibrerat klart ute på fältet, kan du överföra resultaten till din kalibreringsmjukvara för ytterligare behandling. Du får spårbar, tillförlitlig och återanvändbar data som kan användas såväl för analys och rapportering som för att generera kalibreringscertifikat.

Kalibreringsprocess med bMobile

Hantera vad, när och hur du ska kalibrera med LOGiCAL– eller CMX-kalibreringsmjukvara. Överför instrumenten som ska kalibreras till bMobile.

Utför vägledda och dokumenterade kalibreringar med bMobile. Lagra kalibreringsresultaten på ett säkert sätt, även när du är offline ute på fältet. När du kalibrerat klart, överför du resultaten tillbaka till din kalibreringsmjukvara för lagring, rapportering och analys.

Analysera dina högklassiga, digitala kalibreringsdata, generera kalibreringscertifikat och säkerställ regelefterlevnaden.

Förbättra effektiviteten på dina processer och höj kvaliteten på kalibreringsdata genom att standardisera dina kalibreringsprocesser.

Kalibreringsprocess med Beamex LOGiCAL kalibreringsmjukvara

Applikationer

Calibration Software - Beamex bMobile calibration application

Kalibrering av pro­cess­in­stru­ment

bMobile kan användas tillsammans med LOGICAL och CMX för att kalibrera vanliga pro­cess­in­stru­ment såsom givare, indikatorer och sensorer. Ap­pli­ka­tio­nen guidar dig genom ka­libre­rings­pro­ces­sen och kan användas för att dokumentera ka­libre­ring­en.

Efter ka­libre­ring­en sparar bMobile datan på ett säkert sätt och utför automatiskt fel­be­räk­ning­ar och tar beslut om godkänt/underkänt resultat. Tillsammans med CMX, kan bMobile även använda en elektronisk signatur för da­tain­tegri­tet.

bMobile Calibration Application

Un­der­hålls­in­spek­tio­ner

Att utföra un­der­hålls­in­spek­tio­ner manuellt med papper och penna gör att processen kräver mycket arbete och det är lätt hänt att det sker fel.

bMobile kan tillsammans med CMX användas för att offline vägleda utförandet av olika aktiviteter och checklistor vid un­der­hålls­in­spek­tio­ner. Da­tain­tegri­te­ten kan skyddas med en elektronisk signatur. bMobile gör både dina in­spek­tio­ner avsevärt effektivare och förbättrar kvaliteten på dina data.

Un­der­hålls­in­spek­tion med bMobile – video >

Weighing scale calibration with Beamex bMobile calibration application

Kalibrering av vå­g­in­stru­ment

Tillsammans med CMX är bMobile en effektiv lösning för kalibrering av vå­g­in­stru­ment. Funk­tio­na­li­te­ten bygger på olika in­ter­na­tio­nel­la riktlinjer och standarder från EURAMET, OIML och NIST och omfattar ex­cent­ri­ci­tets­tes­ter, re­pe­ter­bar­hets­tes­ter, väg­nings­tes­ter och mi­ni­mi­vikts­tes­ter.

De valfria sä­ker­hets­funk­tio­ner­na sä­ker­stäl­ler da­tain­tegri­te­ten, vilket gör bMobile idealisk för strängt reglerade branscher.

Lär dig hur du kalibrerar vå­g­in­stru­ment >

Ladda ner Beamex bMobile

Du kan ladda ner kalibreringsapplikationen Beamex bMobile gratis från Apple App Store (iOS), Google Play (Android) eller från uppgraderingssidan för Beamex bMobile (Windows). Applikationen har ett demoläge, så du kan testa den även utan Beamex CMX- eller Beamex LOGiCAL-kalibreringsmjukvara.

Läs mer om Beamex kalibreringsmjukvara

CMX-ka­libre­rings­mjuk­va­ra

Beamex CMX hjälper dig att hantera och utföra ka­libre­rings­ar­be­ten på ett effektivt sätt, även i strängt reglerade branscher. Tillsammans med bMobile är CMX ett kraftfullt verktyg för att hantera un­der­hålls­in­spek­tio­ner och kalibrering av pro­cess­in­stru­ment och vå­g­in­stru­ment.

Läs mer >

LOGiCAL-ka­libre­rings­mjuk­va­ra

LOGiCAL hjälper dig att hantera in­stru­men­te­rings­till­gång­ar­na på ett enkelt sätt och till ett överkomligt pris. Det digitala dataflödet mellan LOGiCAL och bMobile gör din ka­libre­rings­pro­cess väldigt effektiv och passar utmärkt för mobila tekniker.


Läs mer >

Utforska mer relaterat innehåll