Skip to content
Menu
Calibration Software - Beamex CMX Calibration Software

Digitalt flöde av kalibreringsdata

Använd en kalibreringslösning med ett helt digitalt flöde av kalibreringsdata för ökad effektivitet och bättre datakvalitet.

Smart dataanalys

Smart dataanalys

Data är din mest värdefulla tillgång. En optimal kalibreringslösning fångar data digitalt vid mätningens källa och säkerställer ett tryggt dataflöde mellan produkter och system.

Ett helt digitalt flöde av spårbara och pålitliga kalibreringsdata i ditt företag förbättrar effektiviteten, ökar säkerheten och säkerställer efterlevnad.

Använd din högkvalitativa data för att driva kontinuerlig förbättring. Analysera trender, optimera underhållsförfaranden, öka spårbarheten, anpassa dig till förändring och säkerställ efterlevnad. Beslutsfattande med stöd av data hjälper hela ditt team att arbeta smartare.

Fördelarna med ett digitalt flöde av kalibreringsdata

Beamex MC6-T temperature calibrator

Förbättra ef­fek­ti­vi­te­ten

Ef­fek­ti­vi­se­rad och au­to­ma­ti­se­rad kalibrering eliminerar vanligtvis 50% av tiden som spenderas på hela ka­libre­rings­pro­ces­sen. Minska dub­belar­be­te med anslutna system. Be­sluts­fat­tan­de med stöd av data hjälper hela ditt team att arbeta smartare.

Förbättra säkerheten

Det säkra flödet av digital data minimerar mänskliga skrivfel. Hög­kva­li­ta­tiv ka­libre­rings­da­ta är avgörande för att säkerställa slut­pro­duk­ters kvalitet. Identifiera pro­ble­ma­tis­ka trender innan de leder till fel och minska driftstopp. Lita på en ka­libre­rings­lös­ning som utvecklas för att möta dina för­än­der­li­ga behov.

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Säkerställ ef­ter­lev­na­den

Vägledd kalibrering sä­ker­stäl­ler en konsekvent och upp­rep­nings­bar process varje gång. Uppfyll regelverk med till­för­lit­lig och spårbar data och förbättra re­vi­sions­verk­sam­he­tens ef­fek­ti­vi­tet. Säkerställ in­tegri­te­ten hos ka­libre­rings­da­ta även vid utförande av ka­libre­ring­ar offline.

Upplev ett bättre sätt att digitalisera med Beamex

Kärnelementen i Beamex kalibreringslösningar består av kalibreringsmjukvara och dokumenterande fältkalibratorer som kommunicerar sömlöst. Det säkra flödet av digital data mellan produkter minimierar mänskliga skrivfel och dubbelarbete.

Beamex LOGiCAL eller CMX kalibreringsmjukvara kan användas för att hantera instrumentationsresurser och deras kalibreringsprocedurer. MC6-familjen av dokumenterande kalibratorer eller bMobile kalibreringsapplikation kan utföra kalibreringar ute på fältet och samla in data direkt från källan. Beamex lösningar för fältanvändning guidar dig steg för steg enligt fördefinierade procedurer för att säkerställa konsekvens varje gång.

Kalibreringsresultat lagras permanent i kalibreringsmjukvaran för att ge dig en komplett kalibreringshistorik. Du får exakta mätningar och spårbar, pålitlig och återanvändbar data som kan användas för analys, rapportering och kalibreringscertifikat.

Med Beamex Business Bridge kan CMX anslutas till ledande underhållssystem som SAP eller IBM Maximo, så att du kan skapa ett helt digitalt flöde av kalibreringsdata i hela ditt företag.

Relaterat innehåll

Beamex MC6-T temperature calibrator

Varför använda en do­ku­men­te­ran­de kalibrator?

Do­ku­men­ta­tion av resultaten är en väsentlig del av varje kalibrering. Do­ku­men­ta­tio­nen kan göras manuellt med penna och papper eller genom att data matas in i en mjukvara. Genom att använda en do­ku­men­te­ran­de kalibrator au­to­ma­ti­se­ras hela do­ku­men­ta­tions­pro­ces­sen.

Läs artikeln [ENG] >

Ut­veck­ling­en av ka­libre­rings­do­ku­men­ta­tion

I dag kan vi skicka e-post, text­med­de­lan­den och en mängd andra digitala meddelanden runt jorden på några få sekunder. Människan har utvecklats och do­ku­men­ta­tio­nen har utvecklats, och därmed också sättet på vilket vi hanterar kalibrering.


Läs artikeln [ENG] >

Hur undviker man fel vid manuell da­tain­mat­ning?

Trots att det är en långsam och ar­bets­krä­van­de process med hög risk för mänskliga fel används fortfarande manuell inmatning i in­dust­ri­el­la processer. I den här artikeln diskuterar vi in­dust­ri­el­la ka­libre­rings­pro­ces­ser och den manuella da­tain­mat­ning som är relaterad till dessa processer.

Läs artikeln >

Kundberättelse om kalibreringshantering – övergången från pappersbaserad till digital hantering

Lonza Biologics övergick från ett pappersbaserat system för kalibreringshantering till Beamex CMX, en integrerad, digital och papperslös lösning. 

Vad våra kunder säger

Tack vare Beamex lösning kan vi automatisera våra processer och den gör det möjligt för våra tekniker att arbeta mer effektivt. Det här bidrar inte bara till att minska risken för fel, utan även till en papperslös och snabbare kalibreringsprocess och att våra kunder får sina kalibreringscertifikat genast då jobbet är klart.

Richard O’ Meara, Contracts Manager, Douglas Calibration Services, Jones Engineering Group, Irland

Effektivisering av kalibreringsprocessen har inneburit enorma tidsbesparingar, förbättrad effektivitet, bättre underhåll och produktivitet, men framför allt har det hjälpt oss att uppnå våra affärsprinciper och fortsätta leverera högklassiga produkter.

Roberto Lopez, Supervisor of Instrumentation Department, Peñoles Quimica del Rey, Mexiko

Din partner för enastående kalibrering

Vi hjälper våra kunder att utvärdera och välja rätt teknik och tjänster som passar deras unika verksamhet. Vi förstår regler och branschspecifika bästa praxis. Vi hjälper dig att kontinuerligt analysera, förbättra, hantera och verkställa.

Beamex har nästan 50 års erfarenhet av att utveckla och leverera kalibreringsteknik och -expertis. Våra experter runt om i världen och våra ackrediterade kalibreringslaboratorier finns här för att hjälpa dig.

Beamex - din partner för enastående kalibrering

Beamex kalibreringslösningar

Ka­libre­rings­han­te­ring

Våra ka­libre­rings­mjuk­va­ror hjälper dig att di­gi­ta­li­se­ra och au­to­ma­ti­se­ra dina ka­libre­rings­pro­ces­ser.

Läs mer >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Fält­ka­libre­ring

Upptäck Beamex portfölj med avancerad fält­ka­libre­rings­tek­nik.


Läs mer >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Verk­stads­ka­libre­ring

Bekanta dig med Beamex sortiment av in­dust­ri­el­la lösningar för verk­stads­ka­libre­ring.

Läs mer >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Tjänster

Få all nytta ur Beamex teknologi med hjälp av ex­pert­tjäns­ter, ka­libre­rings- och re­pa­ra­tions­tjäns­ter.

Läs mer >

Låt våra experter hjälpa dig att hitta den bästa mjukvarulösningen för dina behov.

Läs mer relaterat innehåll