Skip to content
Menu

Experttjänster

Experterna på Beamex stöder dig under lösningens hela livscykel.

Din partner för enastående kalibrering

Din partner för enastående kalibrering

Teknologi i sig utgör inte något bättre sätt att utföra och hantera dina kalibreringar om den inte anpassas efter dina specifika behov. För att maximera avkastningen på dina investeringar och minimera riskerna relaterade till val och implementering av teknologi, är det avgörande att välja rätt partner.

Beamex team av erfarna, världsledande specialister vägleder dig under lösningens hela livscykel, från definition till daglig användning, och hjälper dig att få ut det mesta av Beamex kalibreringsteknologi. Vår expertis bygger på att vi har kunskap om bestämmelser och bästa praxis inom branschen, och vi hjälper dig att implementera och kontinuerligt förbättra ditt kalibreringsprogram.

Upplev ett bättre sätt att förbättra din kalibreringsprocess

Experterna på Beamex ger dig råd genom att utvärdera din nuvarande kalibreringsprocess och identifiera utrymme för förbättringar för att hjälpa dig att bli effektivare.

Med utgångspunkt i din industriella miljö och unika verksamhet, definierar vi den perfekta kalibreringstekniken och implementeringstjänsterna för dina behov.

Beamex levererar mer än bara teknik. Våra experter ser till att tekniken ger en bättre process, ända från design till migrering och validering.

För att säkerställa en smidig implementering vägleder vi ert team så att er nya kalibreringslösning blir en integrerad del av er dagliga verksamhet.

Upplev ett bättre sätt att förbättra din kalibreringsprocess

Omfattande leveranstjänster

System­de­sign

Beamex ka­libre­rings­tek­nik möjliggör varaktiga, skalbara och mycket kon­fi­gu­rer­ba­ra lösningar för pro­cess­in­du­strins olika utmaningar.

Våra experter ger ert team en över­gri­pan­de förståelse för er lösning och dess möjligheter. Sedan designar och do­ku­men­te­rar vi hur lösningen ska kon­fi­gu­re­ras för att optimera era processer och uppfylla era unika krav.

Da­ta­mi­gre­ring

Högklassiga data från din in­stru­men­te­rings­ut­rust­ning utgör grunden när man au­to­ma­ti­se­rar och di­gi­ta­li­se­rar ka­libre­ring­ar.

Vi vägleder dig hur man samlar in, har­mo­ni­se­rar och kom­plet­te­rar dina befintliga in­stru­men­te­rings­da­ta så att de uppfyller dina nya krav. Vår da­ta­mi­gre­rings­tjänst sä­ker­stäl­ler att din in­stru­ment­da­ta­bas är redo för kalibrering.

Syste­min­teg­ra­tion

Experterna på Beamex hjälper dig att definiera pro­cess­flö­det i de integrerade systemen. Beamex Business Bridge är vår kon­fi­gu­rer­ba­ra lösning för integrering med un­der­hålls­han­te­rings-system som SAP eller IBM Maximo.

För att data ska kunna flöda smidigt från ett system till ett annat, måste båda systemen anpassas och vi hjälper dig att definiera och dokumentera din integration.

System­va­li­de­ring

I reglerade branscher behöver man ofta validera systemet för att kunna ta fram do­ku­men­te­ra­de bevis för att ka­libre­rings­sy­ste­met har in­stal­le­rats korrekt (IQ), fungerar som avsett (OQ) och uppfyller dina behov (PQ).

Vi kan hjälpa dig att skapa en detaljerad och exakt va­li­de­rings­plan och genom att utföra va­li­de­ring­en på ett till­för­lit­ligt sätt.

Implementeringstjänster som maximerar fördelarna under livscykeln

SOP-utveckling

Särskilt i reglerade branscher måste ka­libre­rings­pro­ces­sen do­ku­men­te­ras noggrant. Beamex spe­ci­a­lis­ter erbjuder kart­lägg­ning av processer från början till slut och utvecklar era stan­dar­di­se­ra­de till­vä­ga­gångs­sätt (SOP) för att se till att era processer är sys­te­ma­ti­se­ra­de, uppfyller kraven och att an­svars­om­rå­de­na är definierade.

Ut­bild­nings­tjäns­ter

Vi utbildar era slu­tan­vän­da­re med hjälp av en skräd­dar­sydd utbildning i enlighet med er verk­sam­hets­mil­jö. Med vårt koncept Utbilda utbildare, (eller Train the trainer), utbildar Beamex experter era äm­nes­ex­per­ter så att ni har rätt ut­bild­nings­ka­pa­ci­tet på plats.

Hypercare

Våra erfarna spe­ci­a­lis­ter sä­ker­stäl­ler att im­ple­men­te­ring­en av Beamex teknik går smidigt, ända tills er nya lösning blir en integrerad del av er dagliga verksamhet. Vi hjälper er i varje steg på vägen och löser alla eventuella problem omedelbart.

System­mo­di­fi­e­ring

När ert regelverk och er driftsmiljö förändras, genomför Beamex experter de nödvändiga syste­mänd­ring­ar­na för att säkerställa att er ka­libre­rings­lös­ning utvecklas under hela dess livscykel.

Onboarding

Beamex-teamet bestående av erfarna specialister guidar dig genom hela lösningens livscykel, från inledande introduktion till daglig verksamhet, med hjälp av vår beprövade onboarding-modell.

Tillhandahållande av lösningar och implementeringstjänster finns tillgängliga både för CMX och LOGiCAL, och den grundläggande onboardingen följer samma väg – systemintroduktion, design, datamigration, utbildning och hypercare.

Vi arbetar nära ditt team för att se till att du får ut mesta möjliga av Beamex kalibreringsteknologi.

Få en flygande start med Beamex kalibreringsmjukvara

Beamex experter finns här för att visa dig CMX och LOGiCAL i praktiken. Vi kan ge dig råd om vilken lösning som är den rätta och passar din unika miljö och presentera vårt omfattande implementeringsupplägg för dig.

Beamex kalibreringsworkshop i Houston

Workshop, klassrums- och online-utbildningstjänster.

En utbildning med Beamex kalibreringsexperter säkerställer att du har de färdigheter som krävs för att kunna dra full nytta av din kalibreringslösning. Du kan lära dig mera om kalibreringsprocesser och -lösningar och bli mer produktiv.

Beamex utbildningstjänster sträcker sig från praktiska workshops och föreläsningar i klassrum till webbutbildning och e-lärande. Våra internationella partner kan erbjuda utbildning på ditt eget språk. Förutom standardiserade kurser erbjuder vi även skräddarsydd utbildning utifrån era specifika behov.

Få mer information och priser på Beamex utbildningstjänster >

Beamex stödtjänster

Vårt engagerade team är alltid redo att hjälpa dig i varje steg på vägen. Beamex stödtjänster har som mål att erbjuda den bästa möjliga kundupplevelsen för Beamex kunder över hela världen.

Vi är stolta över vår smidiga och utmärkta service och strävar efter att lösa ärendena så snabbt som möjligt. Beamex supportportal på webben är det snabbaste och enklaste sättet för våra kunder att kontakta oss för att få hjälp när som helst, var som helst i världen.

Läs hur National Grid UK arbetade med experterna på Beamex >

Beamex stödtjänster
Beamex MC6-T

Serviceavtal för mjukvara

En kalibreringslösning är en långsiktig investering och ett serviceavtal för mjukvaran (SSA) hjälper dig att maximera avkastningen på investeringen. För Beamex CMX-kunder hjälper ett Beamex SSA till att hålla CMX-kalibreringsmjukvaran och verksamheten i gång på ett tillförlitligt sätt, med tillgång till de senaste innovationerna och uppdateringarna.

Våra Beamex SSA-kunder får prioriterad service. Beamex stöd-, expert-, kundnöjdhets- och försäljningstjänster har ett nära samarbete för att tillhandahålla full service under hela livscykeln för alla intressenter. Vi är din partner för enastående kalibrering.

Vad våra kunder säger

Du kan alltid nå någon på Beamex om det uppstår problem och om du behöver råd. Det är något du inte kan ta för givet. Jag är fullkomligt nöjd med utrustningen och servicen från Beamex.

Christian Backfisch, Head of Service Department, Tratz GmbH, Tyskland

Beamex har blivit vår enda kontaktpunkt för alla våra kalibreringsbehov. Detta har effektiverat hela vår kalibreringsprocess och hjälper oss att övervaka och upprätthålla regelefterlevnaden på plats.

Paul O’Sullivan, Engineering Planner, Zoetis, Irland

Trots utmaningarna och behovet av att anpassa sig till nya arbetssätt gick allt mycket smidigt. Beamex-teamet var verkligen hjälpsamma och stöttande från första dagen i projektet.

Nikita Anosov, Project Manager & Scrum Master, National Grid, Storbritannien

Läs fler relaterade artiklar och berättelser