Skip to content

Menu

Kestävä kehitys Beamexillä

Tavoitteenamme on tehdä maailmasta turvallisempi ja vakaampi paikka tarkkojen ja jäljitettävien mittausten avulla, jotka auttavat yrityksiä virtaviivaistamaan prosessejaan ja vähentämään ympäristökuormitustaan.

Turvallisemman ja vakaamman maailman puolesta | Beamex

Turvallisemman ja vakaamman maailman puolesta

Luotettava ja tarkka mittaaminen on yhteisöämme ja yhteiskuntaamme koossa pitävä voima, joka vaikuttaa meihin kaikkiin. Voimme luottaa siihen, että käyttämämme lääkkeet ovat turvallisia, juomavetemme on puhdasta ja elintarvikkeemme laadukkaita. Mittaustarkkuus on ensiarvoisen tärkeää arkipäivän perustarpeista huolehtiville teollisuuden aloille. Se varmistaa prosessien turvallisuuden, parantaa tehokkuutta sekä minimoi päästöt ja jätteen määrän.

Kattava kalibrointiekosysteemimme auttaa luomaan turvallisemman ja vakaamman maailman ja tukee kestävämpää liiketoimintaa varmistamalla, että asiakkaidemme mittausdata on luotettavaa ja jäljitettävää.

Kuinka kalibrointi parantaa kestävää kehitystä

Prosessi-instrumenttien säännöllinen kalibrointi Beamex-teknologian avulla auttaa asiakkaitamme minimoimaan tuotanto- ja energiahäviöitä ja optimoimaan prosessit mahdollisimman tehokkaiksi. Lisäksi se varmistaa tuotteiden jatkuvasti korkean laadun.

Suunniteltu kestämään | Beamex

Suunniteltu kestämään

Kestävä kehitys on keskeinen osa Beamexin suunnittelufilosofiaa. Haluamme asiakkaidemme käyttävän Beamex-tuotteitaan useiden vuosien ajan, joten suunnittelemme tuotteemme pitkäikäisiksi ja mahdollisimman helposti korjattaviksi, huollettaviksi ja päivitettäviksi. Tämä tukee kiertotaloutta ja säästää arvokkaita luonnonvaroja.

On arvioitu, että tuotteen suunnitteluvaiheessa tehdyt päätökset määrittävät jopa 80 % tuotteen ympäristövaikutuksista ja 90 % sen valmistuskustannuksista. Sähkölaitteiden käyttöiän pidentäminen on yksi tehokkaimmista tavoista pienentää hiilijalanjälkeä ja säästää arvokkaita, uusiutumattomia luonnonvaroja, kuten harvinaisten maametallien alkuaineita.

Kiertotalous

Beamexin tuotteet on suunniteltu tukemaan kiertotaloutta. Tuotteemme ovat luotettavia, helposti huollettavia, korjattavia ja päivitettäviä sekä yhteensopivia monien muiden laitteistojen kanssa. Nämä tekijät varmistavat tuotteiden pitkän elinkaaren, vähentävät jätettä ja auttavat säästämään luonnonvaroja.

Kestävä kehitys Beamexillä

Luotettavuus

Beamexin tuotteet on suunniteltu kestämään. Tuotteemme on suunniteltu pitkäikäisiksi ja luotettaviksi käyttämällä niiden valmistuksessa vain korkealaatuisia komponentteja ja noudattamalla äärimmäisen tarkkaa laadunvalvontaprosessia valmistuksen aikana.

Kestävä kehitys Beamexillä

Huollettavuus

Tarjoamme ammattitaitoiset uudelleenkalibrointipalvelut ja määräaikaishuollot, jotta kalibrointilaitteesi toimivat luotettavasti koko niiden käyttöiän ajan.

Tarjoamme Beamex-tuotteille myös laajan valikoiman varaosia, mukaan lukien täydelliset varaosasarjat, joiden avulla on helppo pidentää laitteittesi käyttöikää ja varmistaa niiden pysyminen toimintakunnossa.

Kestävä kehitys Beamexillä

Korjattavuus

Ammattitaitoiset huoltoteknikkomme korjaavat Beamexin tuotteet korkeimpien laatustandardien mukaisesti, jotta asiakkaat voivat jatkaa laitteidensa käyttöä pitkään.

Kestävä kehitys Beamexillä

Yhteensopivuus

Beamexin laitteita voidaan käyttää monenlaisiin kalibrointeihin, kuten paine-, lämpötila- ja sähköisiin kalibrointeihin. Laitteisiimme on saatavana myös HART-, Foundation Fieldbus- ja Profibus-kommunikaattoriominaisuudet.

Beamex LOGiCAL kalibrointiohjelmisto

Päivitettävyys

Beamexin ratkaisujen monipuolisuutta ja pitkäikäisyyttä voidaan parantaa entisestään lisäämällä niihin laitteisto- ja ohjelmistomoduuleja, jotka sisältävät laiteohjelmistopäivityksiä. Näin Beamexin tuotteita voidaan käyttää useissa eri käyttökohteissa koko niiden elinkaaren ajan, jolloin vältytään uusien laitteiden hankinnalta tarpeiden muuttuessa.

Jan-Henrik Svensson, CEO, Beamex Group

Beamexin kalibrointiekosysteemi auttaa lisäämään tehokkuutta, varmistamaan vaatimustenmukaisuuden ja parantamaan turvallisuutta. Beamexin tuotteet on suunniteltu kestämään. Tuotteemme on suunniteltu pitkäikäisiksi ja mahdollisimman helposti korjattaviksi, huollettaviksi ja päivitettäviksi. Asiakkaamme käyttävät Beamex-kalibraattoreitaan tyypillisesti yli 10 vuoden ajan.

Jan-Henrik Svensson, Beamexin toimitusjohtaja

Digitalisaatio kestävän kehityksen mahdollistajana

Digitalisaatio toimii tärkeänä mahdollistajana kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiselle kaikilla asiakkaidemme toiminta-aloilla. Digitaalinen keruu- ja käsittelyprosessi takaa tarkat ja luotettavat mittaukset, joiden avulla asiakkaamme voivat seurata ja optimoida energiankulutustaan ja vähentää materiaalihävikkiä.

Digitalisaatio kestävän kehityksen mahdollistajana
Beamex CMX kalibrointiohjelmito - analytics dashboard

Digitaalinen kalibrointi

Beamexin kalibrointiohjelmisto on tällä hetkellä edistynein saatavilla oleva ratkaisu kalibroinnin hallintatoimintojen tukemiseen ja ohjaamiseen. Beamex auttaa asiakkaitaan siirtymään digitaaliseen aikakauteen, jotta he voivat toimia tehokkaammin, turvallisemmin ja kestävämmin.

Yhdessä voimme löytää tarpeisiinne soveltuvan digitaalisen kalibrointiekosysteemin.

Kalibrointi ja digitalisaatio – tuotannon uusi aikakausi

Teollisuus 4.0, digitalisaatio, älytehdas – tuttuja termejä, mutta mitä niillä oikeastaan tarkoitetaan?

Sosiaalinen kestävyys

Haluamme varmistaa, että toimimme organisaationa oikeudenmukaisesti ja eettisesti. Sitoudumme kohtelemaan työntekijöitämme, toimittajiamme ja asiakkaitamme oikeudenmukaisesti. Tavoitteenamme on vaikuttaa läsnäolollamme myönteisesti yhteiskunnan kaikkiin tasoihin.

Vas­tuul­li­nen työnantaja

Tuemme hy­vin­voin­tia, elinikäistä oppimista ja tarjoamme joustavan työym­pä­ris­tön. Kannustamme hen­ki­lös­töäm­me jatkuvaan vuo­ro­pu­he­luun. Edistämme sa­ma­palk­kai­suut­ta ja noudatamme syrjinnän ja häirinnän vastaisia käytäntöjä.

Vas­tuul­li­nen kumppani

Uskomme eettiseen ja kestävään hankintaan, ja toi­mi­tus­ket­jum­me perustuu läheiseen yh­teis­työ­hön toi­mit­ta­jiem­me kanssa. Haluamme toimia vas­tuul­li­ses­ti ja kun­nioit­ta­vas­ti asiak­kai­tam­me ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­tam­me kohtaan.

Vas­tuul­li­nen toimija

Työs­ken­te­lem­me jatkuvasti saa­vut­taak­sem­me YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joihin lukeutuu myös eko­lo­gi­ses­ti ja so­si­aa­li­ses­ti kestävän kehityksen edistäminen. Tuemme paikallisia yhteisöjä, joissa toimimme, tukemalla paikallisia yrityksiä, järjestöjä ja kouluja lah­joi­tuk­sin ja kump­pa­nuuk­sin.

Ekologinen kestävyys - Beamex

Ekologinen kestävyys

Kalibrointi on päästöjen hallinnan kannalta tärkeä toiminto, sillä laitoksen käyttölupa edellyttää usein päästöihin liittyvien instrumenttien käyttöä. Beamexin tuotteet on suunniteltu kestämään pitkään. Asiakkaamme käyttävät Beamex-kalibraattoreitaan tyypillisesti yli 10 vuoden ajan.

Vastuullinen hankinta

Toimitusketjun hallinta auttaa meitä luomaan kestävää kilpailuetua, jatkuvuutta ja innovaatioita yhteistyön kautta. Haluamme suojata yrityskuvaamme ja hallita toimitusketjun riskejä. Avainasemassa on, että tunnemme toimittajamme hyvin. Yrityksemme huippuosaaminen laajan valikoiman ja pienen volyymin liiketoiminnassa riippuu toimittajiemme ja strategisten alihankkijoidemme tehokkaasta hallinnasta.

Vastuullinen hankinta

Standardit ja käytännöt

EcoVadis Gold -luokitus

EcoVadis on myöntänyt Beamexille kultatason luokituksen yrityksen yh­teis­kun­ta­vas­tuuseen ja kestäviin han­kin­toi­hin liittyvistä toimista. EcoVadis arvioi vas­tuul­li­suut­ta ympäristön, työn ja ih­mi­soi­keuk­sien, toiminnan eettisyyden ja kestävien hankintojen nä­kö­kul­mas­ta.

Beamexin EcoVadis-ser­ti­fi­kaat­ti

Beamex calibration laboratory

ISO ser­ti­fi­kaa­tit


Beamexin ym­pä­ris­tö­jär­jes­tel­mä on ISO 14001:2015 -sertifioitu ja Beamexin työterveys- ja tur­val­li­suus­jär­jes­tel­mä täyttää ISO 45001:2018 -standardin vaatimukset.Ser­ti­fi­kaa­tit>

Käy­tän­ne­sään­nöt

Beamexin maa­il­man­laa­jui­sis­sa käy­tän­ne­sään­nöis­sä esitetään periaatteet, jotka ohjaavat työn­te­ki­jöi­täm­me eettisten ja laillisten lii­ke­toi­min­ta­pää­tös­ten tekemisessä, sekä standardit, joita odotamme kump­pa­nei­dem­me noudattavan. 

Beamexin maa­il­man­laa­jui­set käy­tän­ne­sään­nöt >

Tutustu kestävän kehityksen tarinoihin ja dokumentteihin