Skip to content
Menu

Automatisering av arbetsordrar

Spara tid samtidigt som du förbättrar funktionerna för dataanalys.

Vad är automatisering av arbetsorder?

Vad är automatisering av arbetsorder?

En arbetsorder skapas vanligtvis i ett underhållshanteringssystem, skrivs ofta ut och ges till den person som ansvarar för kalibreringen. När kalibreringarna har utförts matas bekräftelsen vanligen in manuellt i underhållssystemet.

Vid automatisering skickas arbetsorder automatiskt och digitalt från underhållshanteringssystemet till kalibreringsmjukvaran, som hanterar alla kalibreringsdetaljer och hela utförandet. Efter kalibreringen skickar kalibreringsmjukvaran automatiskt en digital bekräftelse till underhållshanteringssystemet.

När arbetsorderflödet är automatiserat elimineras alla manuella pappersbaserade skeden och data flödar digitalt genom systemen. Det här förbättrar effektiviteten avsevärt och säkerställer hög kvalitet och integriteten hos kalibreringsdata.

Varför integrera kalibrerings- och tillgångshanteringssystem?

Fatta bättre beslut

Delade data möjliggör djupare af­färsin­teg­ra­tion och mångsidiga processer. Cent­ra­li­se­ra data för att göra det enklare att hämta, inspektera och analysera dem.

Slutför arbetsorder snabbare

En integration minimerar da­tain­mat­ning­en samtidigt som dataflödet au­to­ma­ti­se­ras och du sparar tid. Eliminera dubbeljobb tack vare en automatisk in­for­ma­tions­ö­ver­fö­ring.

Förbättra da­tain­tegri­te­ten

Rensa och validera in­for­ma­tio­nen som passerar genom in­teg­ra­tio­nen. Sluta mata in data manuellt i flera system. Revisioner blir enkla när du kan lita på dina data.

Kundberättelse om kalibreringshantering — övergången från pappersbaserad till digital hantering

Läs om de stora fördelar som Lonza Biologics fick när de övergick från en pappersbaserad process till en digital lösning genom att integrera sitt SAP-system med Beamex CMX-kalibreringsmjukvara.

Enkel integrering med CMMS- eller ERP-system

Enkel integrering med CMMS- eller ERP-system

En integrering av tillgångshantering med Beamex CMX-kalibreringsmjukvara kan enkelt åstadkommas med hjälp av ett datoriserat underhållshanteringssystem (CMMS) eller olika affärssystem (ERP) som SAP, Maximo eller Emersons AMS Device Manager, via en standardiserad men konfigurerbar lösning: Beamex Business Bridge.

Detaljerade kalibreringsdata och spårbara kalibreringsposter lagras i CMX, medan anläggningshierarki och instrument skapas och underhålls i det överordnade systemet. När ett kalibreringsarbete har utförts kan arbetsorderbekräftelser skickas till CMMS eller ERP.

Process för arbetsorderhantering

Kalibreringar planeras i CMMS- eller ERP-systemet som en del av den övergripande underhållsplaneringen. Arbetsorder (AO) skapas för utrustning som ska kalibreras och skickas sedan till Beamex CMX-mjukvaran via Beamex Business Bridge, med kalibreringsdatum och AO-nummer, samt relaterad information.

I CMX tilldelas arbetsordern instrumenten i fråga. Kalibreringsdatum och AO-nummer syns i CMX. Kalibreringarna utförs enligt AO:n och kalibreringsprocedurerna. Kalibreringsresultaten sparas och AO:n slutförs i CMX.

En sammanfattning av kalibreringen överförs tillbaka till CMMS eller ERP via Business Bridge och AO:n sparas och stängs i CMMS/ERP.

Process för arbetsorderhantering

Vad våra kunder säger

Beamex har blivit vår enda kontaktpunkt för alla våra kalibreringsbehov. Detta har effektiverat hela vår kalibreringsprocess och hjälper oss att övervaka och upprätthålla regelefterlevnaden på plats.

Paul O’Sullivan, Engineering Planner, Zoetis, Irland

Beamex kalibreringslösningar

Ka­libre­rings­han­te­ring

Våra ka­libre­rings­mjuk­va­ror hjälper dig att di­gi­ta­li­se­ra och au­to­ma­ti­se­ra dina ka­libre­rings­pro­ces­ser.

Läs mer >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Fält­ka­libre­ring

Upptäck Beamex portfölj med avancerad fält­ka­libre­rings­tek­nik.


Läs mer >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Verk­stads­ka­libre­ring

Bekanta dig med Beamex sortiment av in­dust­ri­el­la lösningar för verk­stads­ka­libre­ring.

Läs mer >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Tjänster

Få all nytta ur Beamex teknologi med hjälp av ex­pert­tjäns­ter, ka­libre­rings- och re­pa­ra­tions­tjäns­ter.

Läs mer >

Beamex - Din partner för enastående kalibrering

Din partner för enastående kalibrering

Vi hjälper våra kunder att utvärdera och välja rätt teknik och tjänster som passar deras unika verksamhet. Vi förstår regler och branschspecifika bästa praxis. Vi hjälper dig att kontinuerligt analysera, förbättra, hantera och verkställa.

Beamex har nästan 50 års erfarenhet av att utveckla och leverera kalibreringsteknik och -expertis. Våra experter runt om i världen och våra ackrediterade kalibreringslaboratorier finns här för att hjälpa dig.

Låt våra experter hjälpa dig att hitta den bästa mjukvarulösningen för dina behov.

Läs mer relaterat innehåll