Skip to content
Menu

Du som leder verksamheten

Upptäck bättre sätt att analysera, förbättra och hantera dina kalibreringar.

Upplev ett bättre sätt att hantera dina kalibreringar

Upplev ett bättre sätt att hantera dina kalibreringar

Exakta mätningar, tillförlitliga data och spårbarhet hjälper dig att förbättra effektiviteten, säkerställa efterlevnaden och öka säkerheten i din verksamhet.

Experter som arbetar inom industrin kräver en modern, automatiserad kalibreringslösning som stöder regelefterlevnad och uppfyllande av alla dokumentationskrav samtidigt som den högsta säkerhetsnivån upprätthålls.

Din partner för enastående kalibrering

Vi hjälper våra kunder att utvärdera och välja rätt teknik och tjänster som passar deras unika verksamhet. Vi förstår branschspecifika regler och bästa praxis, och våra lösningar utvecklas för att möta föränderliga affärs- och regelverk. Vi hjälper dig att kontinuerligt analysera, förbättra, hantera och verkställa.

Beamex har nästan 50 års erfarenhet av att utveckla och leverera kalibreringsteknik och -expertis. Våra experter och ackrediterade kalibreringslaboratorier finns här för att hjälpa dig. Vi är din partner för enastående kalibrering.

Din partner för enastående kalibrering

På Beamex är vi övertygade om att det finns ett bättre sätt

Beamex MC6-T temperature calibrator

Ett bättre sätt att kalibrera


Intuitiva an­vän­darupp­le­vel­ser och först­klas­sig kundsupport gör kalibrering enkelt för alla.

Beamex ekosystem utvecklas kon­ti­nu­er­ligt med den senaste spetstek­no­lo­gin. Ex­pert­tjäns­ter och support från vårt dedikerade, kunniga team ger dig en fantastisk upplevelse varje gång.

Ett bättre sätt att driva din verksamhet


Ta smartare beslut med den bästa livscy­kel­part­nern för att au­to­ma­ti­se­ra och optimera processer, minska fel och risker.

Vi hjälper dig att få ut mer av dina data, till exempel genom att koppla ka­libre­ring­en till andra af­färs­pro­ces­ser, för att öka an­lägg­ning­ens till­gäng­lig­het och kapacitet.

Ett bättre sätt för en hållbar framtid

Förbättra kvalitet, au­di­ter­bar­het och uppnå efterlevnad med pålitliga och spårbara mätdata.

Våra högklassiga, pålitliga lösningar, i kombination med vår världs­le­dan­de expertis, hjälper dig att fram­tids­säk­ra verk­sam­he­ten och optimera processerna för att förbättra ef­fek­ti­vi­te­ten, minska avfallet och utsläppen.

För en tryggare och mindre osäker värld

Hållbarhet är en kärnkomponent i Beamex designfilosofi och vi ser digitalisering som en avgörande faktor för att nå hållbarhetsmålen i de sektorer där våra kunder är verksamma.

Branschtrender och -insikter

Vad innebär enastående operativ verksamhet och hur kan kalibrering bidra till att åstadkomma det?

I den här artikeln behandlar vi hur konceptet utvecklats, vad det betyder i praktiken och hur det tillämpas i pro­cess­in­du­strin. Vi beskriver också hur kalibrering kan spela en roll för att möjliggöra en enastående operativ verksamhet i dina pro­cess­an­lägg­ning­ar.

Läs artikeln [ENG] >

Au­to­ma­ti­se­ra ekosystemet för ka­libre­rings­han­te­ring

Även om pennan kan vara mäktigare än svärdet, utgör penna och papper vid kalibrering inom pro­cess­in­du­strin en svag punkt som verkligen kräver åtgärder. Att au­to­ma­ti­se­ra ditt ka­libre­rings­e­ko­sy­stem sparar tid, minskar risken för fel och gör det möjligt för din or­ga­ni­sa­tion att använda ka­libre­rings­da­ta som en af­färs­för­del.

Läs artikeln [ENG] >

Hur angriper man problemet med mänskliga fel vid inmatning av ka­libre­rings­da­ta?

Trots att det är en långsam och ar­bets­krä­van­de process med hög risk för mänskliga fel används fortfarande manuell inmatning i in­dust­ri­el­la processer. I den här artikeln diskuterar vi in­dust­ri­el­la ka­libre­rings­pro­ces­ser och den manuella da­tain­mat­ning som är relaterad till dessa processer

Läs artikeln >

Åstadkom mer med mindre och generera avkastning på investeringen med en automatiserad kalibreringslösning

Kalibrering av processinstrument är bara en av många underhållsrelaterade aktiviteter i en processanläggning. Det sista du vill är att låta dina begränsade resurser slösa tid på att utföra onödiga kalibreringar eller använda tidskrävande, ineffektiva kalibreringsprocedurer.

Nöjda kunder berättar

4000

Timmar sparade på kalibreringar per år

National Grid, Storbritannien

Läs deras berättelse >

1 år

Återbetalningstid för investering i en kalibreringslösning

AstraZeneca, Sverige

Läs deras berättelse >

2/3

Tidsinbesparing med en automatiserad kalibreringslösning

Endress+Hauser, Kanada

Läs deras berättelse >

Vad våra kunder säger

På det hela taget har anläggningen uppnått dramatiska tidsbesparingar och infört en mer tillförlitlig kalibreringsstrategi samtidigt den har uppnått 100 % avkastning på investeringen under det första året.

Robert Hopkins DC Water, Process Control System Specialist, DC Water, USA

Beamex har blivit vår enda kontaktpunkt för alla våra kalibreringsbehov. Detta har effektiverat hela vår kalibreringsprocess och hjälper oss att övervaka och upprätthålla regelefterlevnaden på plats.

Paul O’Sullivan, Engineering Planner, Zoetis, Irland

Vi är glada över att ha hittat Beamex, en partner som har en professionell kalibreringsmjukvara som vi kunnat integrera med vår IT plattform Siemens Lifecycle Management Suite.

Kathrin Kolberg, Head of Sales and Marketing, Services for Process Automation, Siemens AG

Ett bättre sätt att nå en hållbar framtid

Utforska vår serie med aktuella artiklar där vi behandlar vilken inverkan exakta mätningar och kalibrering har på världen och livet i allmänhet.

Här hittar du alla ämnen >

Beamex kalibreringslösningar

Ka­libre­rings­han­te­ring

Våra ka­libre­rings­mjuk­va­ror hjälper dig att di­gi­ta­li­se­ra och au­to­ma­ti­se­ra dina ka­libre­rings­pro­ces­ser.

Läs mer >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Fält­ka­libre­ring

Upptäck Beamex portfölj med avancerad fält­ka­libre­rings­tek­nik.


Läs mer >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Verk­stads­ka­libre­ring

Bekanta dig med Beamex sortiment av in­dust­ri­el­la lösningar för verk­stads­ka­libre­ring. 

Läs mer >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Tjänster

Få all nytta ur Beamex teknologi med hjälp av ex­pert­tjäns­ter, ka­libre­rings- och re­pa­ra­tions­tjäns­ter.

Läs mer >

Låt våra experter hjälpa dig att hitta den bästa mjukvarulösningen för dina behov.

Läs fler relaterade artiklar och berättelser