Skip to content

Menu

Asiantuntijapalvelut

Beamexin asiantuntijat tukevat sinua kalibrointiratkaisusi koko elinkaaren ajan.

Kumppanisi huippulaadukkaaseen kalibrointiin

Kumppanisi huippulaadukkaaseen kalibrointiin

Teknologia yksinään ei mahdollista parempaa tapaa suorittaa ja hallita kalibrointeja, ellei sitä ole mukautettu omiin tarpeisiin sopivaksi. Oikean kumppanin valinta on ensiarvoisen tärkeää, kun halutaan maksimoida sijoitetun pääoman tuotto ja minimoida valittuun teknologiaan ja sen hyödyntämiseen liittyvät riskit.

Beamexin kokenut, johtava asiantuntijatiimi opastaa sinua kalibrointiratkaisusi koko elinkaaren ajan aina suunnittelusta varsinaiseen käyttöön saakka ja auttaa sinua hyödyntämään Beamexin kalibrointiteknologiaa mahdollisimman tehokkaasti. Asiantuntemuksemme perustuu säännösten ja alan parhaiden käytäntöjen tuntemiseen, joten voimme auttaa sinua kalibrointiohjelmistosi käyttöönotossa ja jatkuvassa kehittämisessä.

Parempi tapa tehostaa kalibrointiprosessejasi

Asiantuntijamme kartoittavat nykyisen kalibrointiprosessisi ja selvittävät, miten toimintasi tehokkuutta voidaan parantaa.

Teollisen ympäristösi ja yksilöllisten toimintojesi pohjalta suunnittelemme tarpeisiisi sopivan kalibrointiteknologian ja sen hyödyntämiseen liittyvät palvelut.

Beamex toimittaa enemmän kuin vain teknologiaa. Asiantuntijamme varmistavat, että teknologiamme tehostaa prosessejasi aina suunnittelusta migraatioon ja validointiin saakka.

Saumattoman käyttöönoton varmistamiseksi opastamme tiimiäsi niin, että uudesta kalibrointiratkaisustasi tulee olennainen osa yrityksesi päivittäistä toimintaa.

Kattavat toimituspalvelut

Jär­jes­tel­mä­suun­nit­te­lu

Beamexin ka­libroin­ti­tek­no­lo­gia mah­dol­lis­taa kestävät, skaa­lau­tu­vat ja joustavasti kon­fi­gu­roi­ta­vat ratkaisut pro­ses­si­teol­li­suu­den mo­nen­lai­siin haasteisiin.

Asian­tun­ti­jam­me antavat tiimillesi ko­ko­nais­ku­van rat­kai­sus­ta­si ja sen tarjoamista mah­dol­li­suuk­sis­ta. Sen jälkeen suun­nit­te­lem­me ja do­ku­men­toim­me, kuinka ratkaisusi voidaan kon­fi­gu­roi­da pro­ses­sei­hi­si op­ti­maa­li­ses­ti niin, että se täyttää ai­nut­laa­tui­set vaa­ti­muk­se­si.

Datansiirto

In­stru­ment­tie­si ja laitteidesi sisältämä laadukas data toimii perustana ka­libroin­tien au­to­ma­ti­soin­nil­le ja di­gi­ta­li­soin­nil­le.

Opastamme sinua keräämään, yh­te­näis­tä­mään ja täy­den­tä­mään olemassa olevaa lai­te­da­taa­si niin, että se täyttää uudet vaa­ti­muk­se­si. Da­tan­siir­to­pal­ve­lum­me varmistaa, että lai­te­tie­to­kan­ta­si on valmis ka­libroin­tia varten.

Jär­jes­tel­mäin­tegraa­tio

Asian­tun­ti­jam­me opastavat sinua toisiinsa yh­dis­tet­ty­jen jär­jes­tel­mien pro­ses­si­vir­ran mää­rit­te­lys­sä. Beamex Business Bridge on kon­fi­gu­roi­ta­va ratkaisumme yhteyden muo­dos­ta­mi­seen kun­nos­sa­pi­don hal­lin­ta­jär­jes­tel­mien, kuten SAP tai IBM Maximo, kanssa.
 
Data siirtyy jär­jes­tel­mäs­tä toiseen sujuvasti, kun jär­jes­tel­mät on ensin integroitu toimimaan keskenään. Me autamme sinua jär­jes­tel­mäin­tegraa­tio­si jokaisessa vaiheessa.

Jär­jes­tel­män validointi

Sään­nel­lyil­lä toi­mia­loil­la edel­ly­te­tään usein jär­jes­tel­män validointia do­ku­men­toi­tu­na todisteena siitä, että ka­libroin­ti­jär­jes­tel­mä on asennettu oikein (IQ), toimii tar­koi­tuk­sen mukaisesti (OQ) ja vastaa asiakkaan tarpeita (PQ).
 
Asian­tun­ti­jam­me auttavat sinua laatimalla yk­si­tyis­koh­tai­sen ja tarkan va­li­doin­ti­suun­ni­tel­man ja suo­rit­ta­mal­la validoinnin luo­tet­ta­vas­ti.

Käyttöönottopalvelut elinkaarihyötyjen maksimoimiseksi

SOP-ohjeiden ke­hit­tä­mi­nen

Ka­libroin­tipro­ses­sit on do­ku­men­toi­ta­va huo­lel­li­ses­ti, etenkin sään­nel­lyil­lä toi­mia­loil­la. Tarjoamme ko­ko­nais­val­tais­ta pro­ses­si­kar­toi­tus­ta ja autamme kehittämään SOP-ohjeitasi niin, että prosessit ovat sys­te­maat­ti­sia ja vaa­ti­mus­ten­mu­kai­sia ja vastuut tarkasti mää­ri­tel­ty­jä.

Kou­lu­tus­pal­ve­lut

Tarjoamme lop­pu­käyt­tä­jil­lem­me yk­si­löl­lis­ten toi­min­taym­pä­ris­tö­jen mukaan räätälöityä koulutusta. Beamex tarjoaa kou­lu­tus­pal­ve­lui­ta (muun muassa Kouluta kouluttaja -konsepti) myös yritysten omille asian­tun­ti­joil­le heidän kou­lu­tus­tai­to­jen­sa pitämiseksi ajan tasalla.

Sujuva käyt­töön­ot­to

Kokeneet asian­tun­ti­jam­me varmistavat Beamex-teknologian saumattoman käyt­töö­no­ton niin, että uudesta rat­kai­sus­ta­si tulee olennainen osa yrityksesi päi­vit­täis­tä toimintaa. Olemme tukenasi käyt­töö­no­ton kaikissa vaiheissa ja ratkaisemme mahdolliset ongelmat vä­lit­tö­mäs­ti.

Jär­jes­tel­mä­muu­tok­set

Sääntely- ja toi­min­taym­pä­ris­tö­si muuttuessa asian­tun­ti­jam­me toteuttavat tarvittavat jär­jes­tel­mä­muu­tok­set varmistaen, että ka­libroin­ti­rat­kai­susi kehittyy koko sen elinkaaren ajan.

Ratkaisun käyttöönotto

Beamexin kokenut asiantuntijatiimi opastaa sinua tuotteen koko elinkaaren ajan aina järjestelmän esittelystä päivittäiseen käyttöön saakka hyväksi todetun käyttöönottomallimme avulla.

Ratkaisun toimitus- ja käyttöönottopalvelut ovat saatavilla sekä CMX- että LOGiCAL-ohjelmistolle, ja yleinen käyttöönottoprosessi toteutetaan aina tietyssä järjestyksessä – järjestelmän esittely, suunnittelu, datansiirto, koulutus ja sujuva käyttöönotto.

Teemme tiivistä yhteistyötä tiimisi kanssa varmistaaksemme, että yrityksesi voi hyödyntää Beamexin kalibrointiteknologiaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Autamme sinut alkuun Beamex-kalibrointienhallintaohjelmiston käytössä

Asiantuntijamme esittelevät mielellään CMX- ja LOGiCAL-ohjelmistojen toimintaa. Autamme sinua valitsemaan omaan toimintaympäristöösi sopivan ratkaisun ja tarjoamme kattavaa käyttöönottopalvelua.

Työpajat, luokkahuone- ja verkkokoulutuspalvelut

Työpajat, luokkahuone- ja verkkokoulutuspalvelut

Beamexin kalibrointiasiantuntijoiden antama koulutus varmistaa, että sinulla on tarvittavat taidot kalibrointiratkaisusi hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Koulutuksemme avulla voit parantaa tietämystäsi kalibrointiprosesseista ja -ratkaisuista ja lisätä tuottavuuttasi.

Beamexin koulutuspalveluihin sisältyy käytännön työpajoja ja luokkahuoneluentoja sekä verkkokoulutusta ja verkko-oppimista. Kansainväliset kumppanimme voivat tarjota koulutusta omalla kielelläsi. Vakiokurssien lisäksi tarjoamme myös räätälöityä koulutusta asiakkaiden omien tarpeiden mukaan.

Pyydä lisäinfoa ja hintatietoa Beamexin koulutuspalveluista >

Beamexin tukipalvelut

Beamexin asiantunteva tiimi on aina rinnallasi valmiina tukemaan sinua. Tukipalvelujemme tavoitteena on tarjota paras mahdollinen asiakaskokemus asiakkaillemme ympäri maailmaa.

Haluamme tarjota sujuvaa ja korkealaatuista palvelua ja pyrimme vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin mahdollisimman nopeasti. Beamexin online-tukiportaali on nopein ja helpoin tapa ottaa meihin yhteyttä – milloin ja mistä päin maailmaa tahansa.

Lue National Grid UK:n yhteistyöstä Beamexin asiantuntijoiden kanssa >

Beamexin tukipalvelut
Beamex MC6-T ja CMX

Ohjelmiston palvelusopimus (SSA)

Kalibrointiratkaisu on pitkän aikavälin investointi. Ohjelmiston palvelusopimus (SSA) auttaa maksimoimaan sijoituksesi tuoton. Beamexin SSA-sopimus turvaa CMX-kalibrointienhallintaohjelmistosi ja yrityksesi sujuvan toiminnan, ja sinulla on aina pääsy uusimpiin innovaatioihin ja päivityksiin.

Beamexin SSA-asiakkaat saavat ensiluokkaista palvelua. Beamexin tuki-, asiantuntija-, asiakastyytyväisyys- ja myyntipalvelut tekevät tiivistä keskinäistä yhteistyötä tarjotakseen täyden elinkaaripalvelun kaikille sidosryhmillemme. Olemme kumppanisi huippulaadukkaaseen kalibrointiin.

Asiakkaidemme kokemuksia

Beamexistä on tullut luottotoimittajamme kaikkien kalibrointitarpeidemme osalta. Se on virtaviivaistanut koko kalibrointiprosessimme ja auttaa meitä valvomaan ja ylläpitämään vaatimustenmukaisuutta paikan päällä.

Paul O’Sullivan, Engineering Planner, Zoetis, Irlanti

Beamex-ratkaisun tuoman automatisaation ansiosta olemme onnistuneet vähentämään kalibrointien suorittamiseen tarvittavien vaiheiden määrää ja lyhentämään kalibrointiaikaa jopa 15 minuuttia laitetta kohden. Vaikka tämä ei ehkä kuulosta paljolta, niin aikaa säästyy yli 4 000 tuntia vuodessa – puhumattakaan siitä, että taloudellisia säästöjä kertyy hämmästyttävä määrä, jopa useita miljoonia.

 

James Jepson, Control & Instrumentation Systems Officer, National Grid, Iso-Britannia

Aiheeseen liittyviä artikkeleita ja asiakastarinoita