Skip to content

Menu

Kalibrointitoimintojen hallinta

Tutustu parempiin tapoihin analysoida, optimoida ja hallita kalibrointitoimintojasi.

Parempi tapa hallita kalibrointejasi

Parempi tapa hallita kalibrointejasi

Tarkat mittaukset, luotettavat tiedot ja jäljitettävyys auttavat asiakkaitamme optimoimaan tehokkuuttaan, varmistamaan vaatimustenmukaisuuden ja lisäämään toimintansa turvallisuutta.

Teollisuuden ammattilaiset tarvitsevat nykyaikaisen, automatisoidun kalibrointiratkaisun, joka auttaa täyttämään säädöstenmukaisuuden ja dokumentoinnin vaatimukset ja säilyttämään korkeimman turvallisuustason.

Kumppanisi huippulaadukkaaseen kalibrointiin

Autamme asiakkaitamme löytämään ja valitsemaan juuri heidän toimintaansa sopivat teknologiat ja palvelut. Tunnemme toimialakohtaiset säädökset ja parhaat käytännöt, joiden pohjalta kehitämme ratkaisujamme vastaamaan muuttuvia liiketoiminta- ja sääntely-ympäristöjä. Autamme asiakkaitamme analysoimaan, optimoimaan ja hallitsemaan toimintaansa optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Beamexillä on lähes 50 vuoden kokemus ja asiantuntemus kalibrointiratkaisujen kehittämisestä ja toimittamisesta. Asiantuntijamme ja akkreditoidut kalibrointilaboratoriomme ovat aina valmiina tukemaan sinua. Olemme kumppanisi huippulaadukkaaseen kalibrointiin.

Beamex CMX dashboard

Me Beamexillä uskomme parempaan tapaan

Beamex MC6-T temperature calibrator

Parempi tapa kalibroida

In­tui­tii­vi­set käyt­tö­ko­ke­muk­set ja maa­il­man­luo­kan asia­kas­pal­ve­lu tekevät ka­libroin­nis­ta helppoa kaikille.
 
Beamexin eko­sys­tee­miä kehitetään jatkuvasti uusimpien tek­no­lo­gioi­den avulla. Pätevän ja omis­tau­tu­neen tiimimme asian­tun­ti­ja­pal­ve­lut ja tuki tarjoavat käyttäjälle miel­lyt­tä­vän kokemuksen joka kerralla.

Parempi tapa hallita lii­ke­toi­min­taa

Tee älykkäämpiä päätöksiä parhaan elin­kaa­ri­kump­pa­ni­si kanssa. Tuotteemme auttavat sinua optimoimaan ja au­to­ma­ti­soi­maan prosessisi, vähentämään virheitä ja eli­mi­noi­maan riskit.

Autamme sinua hyö­dyn­tä­mään ka­libroin­ti­da­taa­si te­hok­kaam­min, esimerkiksi yh­dis­tä­mäl­lä ka­libroin­nin muihin lii­ke­toi­min­tapro­ses­sei­hi­si laitoksen käy­tet­tä­vyy­den ja ka­pa­si­tee­tin li­sää­mi­sek­si.

Parempi tapa kestävään tu­le­vai­suu­teen

Paranna laatua ja au­di­toi­ta­vuut­ta. Varmista sää­dös­ten­mu­kai­suus luotettavan ja jäl­ji­tet­tä­vän mit­taus­da­tan avulla. 
 
Laadukkaat ja luotettavat ratkaisumme yhdessä maa­il­man­laa­jui­ses­ti johtavan asian­tun­te­muk­sem­me kanssa auttavat sinua toimimaan tu­le­vai­suu­den kannalta kestävästi ja optimoimaan prosessisi tehokkuuden pa­ran­ta­mi­sek­si sekä jätteiden ja päästöjen vä­hen­tä­mi­sek­si.

Turvallisemman ja vakaamman maailman puolesta

Kestävä kehitys on keskeinen osa Beamexin suunnittelufilosofiaa. Näemme digitalisaation keskeisenä mahdollistajana kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa kaikilla asiakkaidemme toimialoilla.

Toimialan trendit ja näkymät

Mitä on ope­ra­tii­vi­nen huip­puo­saa­mi­nen ja miten kalibrointi voi auttaa sen saa­vut­ta­mi­ses­sa?

Tässä ar­tik­ke­lis­sa tar­kas­te­lem­me ope­ra­tii­vi­sen huip­puo­saa­mi­sen historiaa ja käytäntöä sekä sen erilaisia so­vel­lus­ta­po­ja pro­ses­si­teol­li­suu­des­sa. Selvitämme myös, millainen rooli ka­libroin­nil­la voi olla asiak­kai­dem­me ope­ra­tii­vi­sen huip­puo­saa­mi­sen te­hos­ta­mi­ses­sa.

Lue artikkeli [ENG] >

Ka­libroin­tie­ko­sys­tee­min au­to­ma­ti­saa­tio

Vaikka kynä saattaa olla miekkaa mahtavampi, pro­ses­si­teol­li­suu­des­sa kynä- ja pa­pe­ri­poh­jai­set ka­libroin­ti­jär­jes­tel­mät ovat heikko lenkki, joka kaipaa erityistä huomiota. Ka­libroin­tie­ko­sys­tee­min au­to­ma­ti­saa­tio säästää aikaa, vähentää virheiden mah­dol­li­suut­ta ja auttaa hyö­dyn­tä­mään ka­libroin­ti­da­taa yrityksen lii­ke­toi­min­nan te­hos­ta­mi­ses­sa.

Lue artikkeli [ENG] >

Kuinka ehkäistä in­hi­mil­lis­ten virheiden mah­dol­li­suus ka­libroin­ti­da­tan syöt­tä­mi­ses­sä

Manuaalinen tie­don­syöt­tö on edelleen hyvin yleistä teol­li­suuspro­ses­seis­sa, vaikka se on hidas ja työläs prosessi, johon liittyy huomattava in­hi­mil­li­sen virheen mah­dol­li­suus. Tässä ar­tik­ke­lis­sa tar­kas­te­lem­me teollisia ka­libroin­tipro­ses­se­ja ja niihin liittyvää manuaalista tie­don­syöt­töä.

Lue artikkeli [ENG] >

Tee enemmän vähemmällä ja nosta tuottoastetta automatisoidulla kalibrointiratkaisulla

Prosessilaitteiden kalibrointi on vain yksi monista kunnossapitoon liittyvistä toiminnoista prosessilaitoksessa. Kukaan ei halua tuhlata rajallisia resurssejaan tarpeettomien, aikaa vievien kalibrointien tekemiseen eikä käyttää hitaita ja tehottomia kalibrointimenetelmiä.

Asiakkaiden menestystarinoita

4 000

säästettyä kalibrointituntia vuosittain

National Grid, Iso-Britannia

Lue asiakastarina [ENG] >

1 vuosi

investoinnin takaisinmaksuaika

AstraZeneca, Ruotsi

Lue asiakastarina [ENG] >

2/3

ajansäästö automatisoidun kalibrointiratkaisun ansiosta

Endress+Hauser, Kanada

Lue asiakastarina [ENG] >

Mitä mieltä asiakkaamme ovat

Kaiken kaikkiaan tehtaamme ajansäästöt ovat olleet merkittäviä ja kalibrointistrategiamme on nyt luotettavampi. Saimme ohjelmistoon sijoittamamme pääoman takaisin kokonaan jo ensimmäisenä vuonna.

Robert Hopkins DC Water, Process Control System Specialist, DC Water, Yhdysvallat

Beamexistä on tullut luottotoimittajamme kaikkien kalibrointitarpeidemme osalta. Se on virtaviivaistanut koko kalibrointiprosessimme ja auttaa meitä valvomaan ja ylläpitämään vaatimustenmukaisuutta paikan päällä.

Paul O’Sullivan, Engineering Planner, Zoetis, Irlanti

Beamexin kalibrointiratkaisut

Ka­libroin­nin hallinta

Katso, kuinka Beamexin ka­libroin­nin­hal­lin­taoh­jel­mis­to voi auttaa di­gi­ta­li­soi­maan ja au­to­ma­ti­soi­maan ka­libroin­tipro­ses­se­ja­si.

Lue lisää >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Kent­tä­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin edistyneen kent­tä­ka­libroin­ti­tek­no­lo­gian valikoimaan.

Lue lisää >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Kor­jaa­mo­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin kor­jaa­mo­ka­libroin­ti­rat­kai­su­jen valikoimaan.


Lue lisää >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Palvelut

Hyödynnä Beamex-teknologiaa op­ti­maa­li­ses­ti asian­tun­ti­ja­ver­kos­tom­me sekä kalibrointi- ja kor­jaus­pal­ve­lui­dem­me avulla.

Lue lisää >

Anna asiantuntijamme auttaa sinua löytämään paras ohjelmistoratkaisu tarpeisiisi.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita ja asiakastarinoita