Skip to content

Menu

Päivitetty viimeksi: kesäkuu 4, 2018

Soveltuvat Beamexin myynti- ja palveluehdot määräytyvät asiakkaan sijainnin mukaan. Käytä alla olevia linkkejä löytääksesi soveltuvat ehdot, jos sijaitset muualla.

Canada: General Terms & Conditions – Beamex Calibration Solutions Ltd.
France: Conditions Générales de vente – Beamex SAS
Germany: Allgemeine Geschäftsbedingungen
Sweden: General Terms & Conditions – Beamex Calibration Solutions AB
UK: General Terms & Conditions – Beamex Ltd.
USA: General Terms & Conditions – Beamex, Inc
Huomaa, että Beamex Care Plan -palveluille ja Beamexin koulutuspalveluille on lisäehtoja.

Alta löydät yleiset ehdot, jotka soveltuvat silloin, kun Beamex Oy Ab (Ristisuonraitti 10, 68600 Pietarsaari) myy tuotteita tai palveluja.

Voit myös ladata ehdot pdf-tiedostona napsauttamalla yllä olevaa latauspainiketta.

Beamex Oy Ab – Hardware Product Warranty Terms

BEAMEX OY AB:N YLEISET MYYNTIEHDOT

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, kun Beamex Oy Ab (jäljempänä ”Toimittaja”) tarjoaa tuotteitaan (jäljempänä myös ”Tavara” tai ”Laite”), ohjelmistojaan (jäljempänä ”Ohjelmisto”) tai palveluitaan (jäljempänä ”Palvelu”) asiakkailleen (jäljempänä ”Asiakas”) ja solmii niitä koskevia myyntisopimuksia Asiakkaan kanssa (jäljempänä ”Sopimus”). Toimittaja tekee tarjouksia ja solmii Sopimuksia yksinomaan näiden ehtojen mukaisesti. Muita kuin näitä ehtoja sovelletaan Toimittajan tarjouksiin ja Sopimuksiin vain, jos Toimittaja nimenomaisesti kirjallisesti hyväksyy muiden ehtojen soveltamisen näiden ehtojen sijasta tai ohella.

2. Sopimuksen syntyminen

Toimittajan tekemä tarjous on Toimittajaa sitova vasta, kun Asiakas on ostotilauksellaan hyväksynyt Toimittajan tarjouksen ja Toimittaja on kirjallisesti vahvistanut Asiakkaan ostotilauksen (”Tilausvahvistus”). Jokainen kirjallisesti vahvistettu ostotilaus on sitova sopimus Toimittajan ja Asiakkaan välillä (”Sopimus”). Osapuolten välinen Sopimus voidaan solmia myös kirjallisesti, sähköisesti allekirjoitettuna sopimuksena tai muulla juridisesti pätevällä tavalla. Ellei näissä ehdoissa toisin mainita, Asiakas ei voi muuttaa tai peruuttaa tekemäänsä ostotilausta ilman Toimittajan suostumusta.

3. Hinnat ja toimituskulut

Tavaroiden, Ohjelmistojen ja Palvelujen hinta on Toimittajan tarjouksessaan tai tilausvahvistuksessaan ilmoittama hinta. Ellei toisin sovita tai Toimittaja toisin ilmoita, Toimittajan hinnat eivät sisällä pakkaus-, toimitus- ja rahtikuluja, jotka lisätään hintoihin Asiakkaan maksettavaksi tarjouksen tai tilausvahvistuksen erittelyjen mukaisesti. Toimittajan ilmoittamat hinnat eivät myöskään sisällä arvonlisäveroa tai muita vastaavia julkisia maksuja, jotka lisätään hintoihin Asiakkaan maksettavaksi kulloinkin voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Ellei toisin sovita, Asiakas vastaa Tavaroiden ja Ohjelmistojen tullimaksuista sekä tuonti- ja vientimaksuista. Mikäli Sopimuksen solmimisen jälkeen Tavaroiden toimittamiseen liittyvät osto-, tuotanto-, kuljetus- tai muut kustannukset nousevat yli 5 prosenttia valuuttakurssimuutosten vuoksi, on Toimittajalla oikeus tarkistaa hintaa vastaavasti. Samoin jos toimitus- tai julkiset maksut nousevat Sopimuksen solmimisen jälkeen tai jos uusia toimitus- tai julkisia maksuja otetaan pannaan täytäntöön ennen toimitusta, on Toimittajalla oikeus muuttaa hintaa vastaavasti.

4. Maksuehdot

Ellei toisin sovita, toimitettavat Tavarat ja Ohjelmistot sekä suoritettavat Palvelut tulee maksaa etukäteen. Ellei toisin sovita, Toimittajan laskujen maksuehto on 30 päivää laskun päiväyksestä. Osapuolet voivat myös sopia, että maksu suoritetaan vasta Tavaran tai Ohjelmiston toimituksen taikka Palvelun suorittamisen jälkeen. Tällöin tulee myös sopia kirjallisesti luottorajasta ja ehdoista. Jos Toimittajan Asiakkaalleen myöntämä luottoraja ylittyy, on Toimittajalla oikeus vaatia ennakkomaksua ja olla toimittamatta Tavaraa tai Ohjelmistoa taikka olla suorittamatta Palvelua luottorajan ylittymisen aikana. Mikäli voidaan kohtuudella olettaa, että Asiakas ei täytä velvollisuuttaan maksaa sovittua hintaa, on Toimittajalla oikeus vaatia hyväksymänsä vakuus ennen toimituksen tai Palvelun suorittamisen jatkamista. Jos Asiakas ei anna hyväksyttävää vakuutta, on Toimittajalla oikeus purkaa sopimus. Maksun viivästyessä Toimittajalla on oikeus periä Asiakkaalta viivästysajalta korkoa korkolain säännösten mukaisesti sekä erääntyneen saatavan perimisestä aiheutuneita kuluja. Jos Asiakas ei ole suorittanut täyttä maksua kahden (2) kuukauden kuluessa Toimittajan laskun eräpäivästä, on Toimittajalla oikeus purkaa sopimus Asiakkaan sopimusrikkomuksesta johtuen ja vaatia korvausta kuluista ja vahingoista.

5. Toimitukset

Ellei Toimittajan tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa ole toisin määritelty, toimitusehto Tavaroiden ja Ohjelmistojen toimituksille on FCA Toimittajan toimitilat Pietarsaaressa (Incoterms 2020). Toimittaja voi tarjouksessaan tai tilausvahvistuksessaan ilmoittaa arvioidun toimitusajan. Toimitusaika-arvio ei kuitenkaan ole Toimittajaa sitova eikä Toimittaja vastaa mahdollisista viivästyksistä. Toimittaja pyrkii kuitenkin täyttämään toimitukset arvioidun toimitusajan puitteissa.

6. Palvelujen lisäehdot

Näiden yleisten ehtojen lisäksi Toimittajan tarjoamiin palveluihin sovelletaan jäljempänä olevia palvelujen toimittamista koskevia lisäehtoja. Siltä osin kuin näiden yleisten ehtojen ja palveluehtojen välillä on ristiriita, saavat palveluehdot etusijan.

7. Takuut

a. Rajoitettu takuu; Takuuaika. Toimittaja takaa, että Laitteessa ei ole takuuaikana ja normaalissa käytössä materiaali- ja valmistusvirhettä. Normaali kuluminen ja säännöllisen huollon tai uudelleenkalibroinnin tarve ei ole takuuvirhe. Takuu ei koske kuluvia tarvikkeita, kuten kantolaukkuja, kaapeleita ja liittimiä. Toimittajan tässä määrittelemä takuu ei koske Ohjelmistoja. Takuu myönnetään vain Laitteen alkuperäisen loppukäyttäjän hyväksi. Jos Toimittaja toimittaa toimituksen yhteydessä erilliset takuuehdot, saavat kyseiset ehdot etusijan suhteessa näihin takuuehtoihin. Laitteen takuuaika on 12 kuukautta toimituspäivästä, ellei Toimittaja ole määrittänyt pidempää takuuaikaa Laitteen mukana toimitetuissa erillisissä takuuehdoissa.

b. Seuraamukset. Mikäli laitteessa takuuaikana ilmenee kappaleessa 7. a. määritelty takuuvika, jonka Asiakas on myös takuuaikana kirjallisesti ilmoittanut Toimittajalle, sitoutuu Toimittaja valintansa mukaan korjaamaan viallisen Laitteen tai korvaamaan sen uudella Laitteella. Asiakkaan ilmoituksessa täytyy olla myös kuvaus viasta. Asiakkaan tulee palauttaa viallinen Laite takuuaikana ja Asiakkaan kustannuksella Toimittajalle.

c. Poikkeukset. Tässä kappaleessa 7. myönnetty takuu ei koske väärinkäytöstä, onnettomuuksista, vahingoista tai laiminlyönneistä johtuvia vikoja taikka vikoja, jotka johtuvat siitä, että Laitetta ei ole käytetty tai säilytetty Toimittajan käyttöohjeiden mukaisesti.

d. Ohjelmistojen, palveluiden ja FB/MB-tuotteiden takuut. Toimittajan Palveluille myöntämä rajoitettu takuu on määritelty palvelukohtaisissa erityisehdoissa. Ohjelmistojen virhevastuu ja takuuehdot on kuvattu Ohjelmistoa koskevissa lisenssiehdoissa, jotka Toimittaja on toimittanut Ohjelmiston toimituksen yhteydessä. Beamex FB/MB -Laitteiden takuuehdot määritellään kyseisten Laitteiden omissa takuuehdoissa, jotka toimitetaan Asiakkaalle toimituksen yhteydessä.

e. Kolmansien osapuolten tuotteiden takuut. Tässä kappaleessa 7 annettu takuu ei koske kolmansien osapuolten tuotteita, eli tuotteita, jotka eivät ole Beamex-merkkisiä, vaikka niitä olisi myyty tai toimitettu Asiakkaalle Beamex-merkkisten Laitteiden kanssa. Toimittaja välittää Asiakkaalle kaikki saamansa takuut siltä osin kuin ne ovat siirrettävissä, mutta ei itsenäisesti myönnä mitään takuita kolmansien osapuolten tuotteille.

f. Vastuunrajaus. Toimittaja ei anna mitään takuuta sen suhteen, millaisia lopputuloksia Laitteiden käytöllä voidaan aikaansaada. Toimittaja ei myönnä Laitteille mitään muuta takuuta kuin sen, mikä on tässä kappaleessa määritelty. Tämä kappale 7 määrittää kokonaisuudessaan Toimittajan vastuun ja velvoitteet Tavaroiden ja Laitteiden virheisiin liittyen.

8. Omistus- tai käyttöoikeuden sekä vaaranvastuun siirtyminen

Omistusoikeus Laitteeseen siirtyy Asiakkaalle laskun täydestä maksusta. Vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle sovellettavien Incoterms-toimitusehtojen mukaisesti. Mikäli toimitus sisältää Ohjelmistoja joihin Asiakas saa käyttöoikeuden, sovelletaan Ohjelmiston käyttöön Ohjelmistoa koskevia Toimittajan yleisiä lisenssiehtoja. Asiakas saa käyttöoikeuden tällaiseen Ohjelmistoon laskun maksusta.

9. Muutokset

Mikäli Toimittajan Laitteissa ja Ohjelmistoissa tapahtuu yleisiä muutoksia esimerkiksi tuotannon muuttumisen taikka Laitteen tai Ohjelmiston versiopäivityksen vuoksi, varaa Toimittaja oikeuden tehdä vastaavat muutokset myös Asiakkaalle toimitettaviin Laitteisiin ja Ohjelmistoihin. Toimittajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta asentaa tällaisia muutoksia aiemmin toimitettuihin Laitteisiin ja Ohjelmistoihin.

10. Immateriaalioikeudet

Kaikki Tavaroihin, Ohjelmistoihin ja Palveluihin liittyvät immateriaali- ja teollisoikeudet kuuluvat yksinomaan Toimittajalle. Asiakas saa kuitenkin ei-yksinoikeudellisen oikeuden käyttää Toimittajan immateriaalioikeuksia sisäisessä toiminnassaan siltä osin kuin se on tarpeen toimitettujen Laitteiden, Ohjelmistojen tai Palvelujen käyttämiseksi niiden tavanomaisiin käyttötarkoituksiin. Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä, siirtää tai muuten luovuttaa käyttöoikeuttaan kolmannelle osapuolelle. Mikäli Toimittajan toimitus sisältää Ohjelmistoja (mukaan lukien ohjelmistopäivitykset, uudet ohjelmistoversiot, integraatiomoduulit, muutokset ja korjaukset), kuuluvat Ohjelmiston immateriaalioikeudet yksinomaan Toimittajalle tai asianomaiselle kolmannelle osapuolelle ja Asiakas saa toimitettuun Ohjelmistoon Toimittajan yleisten lisenssiehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden.

11. Vastuu immateriaalioikeusloukkauksista

Toimittaja vastaa siitä, että Toimittajan toimittama Laite, Ohjelmisto tai Palvelu ei riko kolmannen osapuolen patentti- tai tekijänoikeutta ja sitoutuu kustannuksellaan puolustamaan Asiakasta, jos tätä kohtaan nostetaan kanne sillä perusteella, että Toimittajan toimittaman Laitteen, Ohjelmiston tai Palvelun katsotaan rikkovan kolmannen osapuolen patentti- tai tekijänoikeuksia edellyttäen, että (a) Asiakas viipymättä ilmoittaa kirjallisesti Toimittajalle tällaisesta kanteesta tai vaatimuksesta ja (b) antaa Toimittajan käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa tälle pyynnöstä tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarvittavat valtuutukset. Toimittaja vastaa tuomittujen tai sovintosopimukseen perustuvien korvausten maksamisesta kolmannelle osapuolelle, mikäli Asiakas on menetellyt edellä kuvatun mukaisesti. Toimittaja ei kuitenkaan ole vastuussa vaateista, jotka perustuvat (i) Asiakkaan toimittamiin tietoihin tai materiaaliin tai siihen, että Toimittaja on noudattanut Asiakkaan antamia ohjeita, (ii) Toimittajan valmistamien Laitteiden, Ohjelmistojen tai Palvelujen käyttöön yhdessä sellaisen laitteiston, tuotteen, ohjelmiston tai tiedon kanssa, joita Toimittaja ei ole toimittanut, jos tällainen loukkaus olisi vältetty ilman tällaista käyttöä tai (iii) Asiakkaan toimesta Laitteisiin tai Ohjelmistoon tehtyihin muutoksiin. Jos immateriaalioikeuksien loukkausta koskeva vaatimus esitetään tai Toimittaja uskoo, että vaatimus on todennäköinen, Toimittaja voi harkintansa mukaan myös hankkia Asiakkaalle oikeuden Toimittajan toimittamien Laitteiden, Ohjelmiston tai Palveluiden käyttöön; tai (b) korvata tai muuttaa Laitetta, Ohjelmistoa tai Palvelua niin, että ne eivät enää loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Jos mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole kohtuudella saatavilla, Asiakkaan tulee Toimittajan pyynnöstä lopettaa sellaisten Toimittajan toimittamien Laitteiden, Ohjelmistojen tai Palvelujen käyttö, jotka loukkaavat kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Toimittajalla ei ole muita velvollisuuksia kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien loukkauksia koskien kuin ne, mitkä tässä kappaleessa on kuvattu.

12. Vastuunrajaus

Toimittaja ei ole korvausvastuussa Asiakkaalle välillisistä tai epäsuorista vahingoista (mukaan lukien tulon tai liikevaihdon menetys, datan menetys, liiketoiminnan tappiot, liiketoiminnan keskeytykset sekä saamatta jääneet voitot). Toimittajan korvausvastuun yhteenlaskettu enimmäismäärä ei missään tilanteessa ylitä sitä arvonlisäverotonta summaa, jonka Asiakas on toimitetuista Laitteista, Ohjelmistoista ja/tai Palveluista maksanut Toimittajalle. Mahdollisesta korvausvaatimuksesta on ilmoitettava kirjallisesti Toimittajalle ilman aiheetonta viivytystä. Osapuolten on ilmoituksen toimittamisen jälkeen neuvoteltava pyrkimyksenään asian sovinnollinen ratkaiseminen.

13. Muita ehtoja

Osapuoli voi siirtää Sopimuksen mukaiset oikeutensa tai velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle vain toisen Osapuolten etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella. Toimittaja voi kuitenkin siirtää Sopimuksen tai siihen liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle yritys- tai liiketoimintakaupan taikka muun liiketoimintojaan koskevan järjestelyn yhteydessä. Lisäksi Toimittajalla on oikeus siirtää saatavansa perintä kolmannen osapuolen hoidettavaksi. Toimittaja voi myös vapaasti käyttää alihankkijoita tehtäviensä suorittamisessa. Toimittajan ei katsota rikkovan Sopimusta tai olevan muutoin vastuussa Asiakkaalle mistään laiminlyönnistä tai suorituksen viivästymisestä, joka johtuu Toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä (force majeure). Toimittajan verkkosivuilla, esitteissä ja muussa markkinointimateriaalissa olevat tiedot eivät ole Toimittajaa sitovia, ellei niitä ole sisällytetty osaksi Sopimusta nimenomaisella viittauksella.

14. Vientirajoitukset

Osapuolet sopivat, että Laitteet, Ohjelmistot ja Palvelut sekä niihin liittyvät tekniset tiedot toimitetaan kaikkien sovellettavien vientirajoitusten ja pakotteiden alaisena, mukaan lukien vientirajoitukset ja pakotteet, jotka ovat Toimittajan kotivaltion, YK:n, Euroopan unionin tai Yhdysvaltojen määräämiä. Toimittajalla on oikeus pidättyä Sopimuksen täytäntöönpanosta, muuttaa toimitettavien Laitteiden, Ohjelmistojen tai Palvelujen sisältöä tarpeellisilta osin, perua hyväksymänsä tilaus taikka irtisanoa Sopimus ilman korvausvastuuta Asiakkaalle, mikäli Toimittaja katsoo, että Sopimuksen täytäntöönpano voisi johtaa vientirajoituksia tai pakotteita koskevien lakien tai viranomaismääräysten rikkomiseen. Asiakas sitoutuu olemaan tuomatta tai viemättä, myymättä, lähettämättä tai siirtämättä suoraan tai välillisesti Tavaroita ja niihin liittyviä teknisiä tietoja vientirajoitusten ja pakotteiden vastaisesti.

15. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Osapuolten väliseen Sopimukseen sovelletaan Toimittajan kotipaikan lakeja, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä. YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta (CISG) ei sovelleta.

Kaikki Sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli neuvottelut eivät tuota kohtuullisessa ajassa tulosta, ratkaistaan riita lopullisesti välitysmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välitysmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välitysmenettelyn paikka on Helsinki. Välitysmenettelyn kieli on suomi, elleivät Osapuolet toisin sovi. Toimittajalla on kuitenkin aina myös oikeus velkoa erääntynyttä saatavaa missä tahansa toimivaltaisessa yleisessä tuomioistuimessa.

Palvelujen toimittamista koskevat lisäehdot

1. Palveluehtojen soveltaminen

a. Yleiset ehdot. Näitä ehtoja sovelletaan edellä mainittujen yleisten ehtojen lisäksi aina silloin, kun Sopimuksessa on sovittu Toimittajan Palveluiden suorittamisesta.

b. Palvelukohtaiset lisäehdot. Kappaleissa 1-14 olevien yleisten palveluehtojen lisäksi sovelletaan kulloinkin soveltuvia palvelukohtaisia lisäehtoja konsultointipalveluille, ohjelmistoylläpidolle sekä huolto- ja uudelleenkalibrointipalveluille. Jos yleisten palveluehtojen ja soveltuvien palvelukohtaisten lisäehtojen välillä on ristiriitaa, saavat palvelukohtaiset lisäehdot etusijan.

2. Määritelmät

(1) ”Liite” tarkoittaa asiakirjaa, jonka Osapuolet yhteisellä Sopimuksella liittävät sopimukseen. Kaikki liitteet ovat näiden ehtojen alaisia.

3. Palvelujen laajuus

Toimittajan Palvelujen laajuus ja sisältö sekä Palvelujen suorittamisen aikataulu on määritelty Toimittajan tarjouksessa, tilausvahvistuksessa, palvelukuvauksessa tai Liitteessä. Toimittaja suorittaa Palveluihin liittyvät tehtävät etänä toimipaikassaan, ellei toisin sovita. Toimittajalla ei ole muita velvoitteita kuin ne, jotka on kuvattu jossain edellä mainitussa asiakirjassa.


4. Itsenäisiä elinkeinonharjoittajia

Osapuolet ovat itsenäisiä elinkeinonharjoittajia eikä Sopimus muodosta työ- tai edustussuhdetta Osapuolten välille.

5. Toimittajan yleiset velvollisuudet

Toimittaja suorittaa velvollisuutensa ja tehtävänsä Sopimuksen mukaisesti.

6. Asiakkaan yleiset velvollisuudet

a. Asiakkaan vastuulla olevat tehtävät. Asiakkaan tulee kohtuudella myötävaikuttaa siihen, että Toimittaja kykenee täyttämään tehtävänsä. Asiakkaan tulee toimittaa Toimittajalle ilman aiheetonta viivästystä ja Asiakkaan kustannuksella kaikki tiedot, materiaalit, ohjeet ja resurssit (mukaan lukien tarvittaessa pääsyn Asiakkaan toimitiloihin ja tietojärjestelmiin), joita Toimittaja kohtuudella tarvitsee täyttääkseen Sopimuksen mukaiset velvoitteensa. Asiakas vastaa toimittamiensa tietojen, aineistojen, ohjeiden ja resurssien oikeellisuudesta, riittävyydestä ja soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen. Asiakas vastaa Palvelujen tulosten soveltuvuudesta Asiakkaan liiketoimintatarkoituksiin. Asiakas on velvollinen hankkimaan tarvittavat lain tai viranomaisten edellyttämät lisenssit ja luvat, joita Palveluiden käyttö saattaa edellyttää.

b. Asiakkaan toimitilat. Mikäli Toimittaja tai sen työntekijät, edustajat tai alihankkijat suorittavat Palveluja Asiakkaan tiloissa, vastaa Asiakas siitä, että Palvelut on suoritettavissa Asiakkaan tiloissa soveltuvia työturvallisuutta koskevia lakeja ja määräyksiä noudattaen. Asiakkaan tulee etukäteen ilmoittaa Toimittajalle mahdolliset turvallisuusohjeet, joita Asiakkaan toimipisteessä työskentelevien Toimittajan henkilöiden on noudatettava. Mikäli Toimittaja katsoo, että sen työntekijöiden tai alihankkijoiden työtä ei voida turvallisuussyistä suorittaa tai jatkaa Asiakkaan toimitiloissa, on Toimittajalla oikeus poistaa työntekijänsä ja alihankkijansa Asiakkaan tiloista ilman korvausvastuuta Asiakkaalle. Asiakas vastaa kaikista kohtuullisista välittömistä kuluista, joita aiheutuu Toimittajalle siitä, että Asiakas ei noudata tässä kuvattuja ehtoja.

7. Tietoturva ja tietojen varmuuskopiointi

Osapuoli vastaa riittävien toimenpiteiden toteuttamisesta omien tietojensa, laitteidensa, ohjelmistojensa, tietoverkkojensa ja järjestelmiensä tietoturvan varmistamiseksi. Toimittaja ei ole vastuussa sellaisten tietojen, ohjelmistojen tai muun materiaalin suojaamisesta tai turvallisesta palauttamisesta, jotka Asiakas saattaa toimittaa Toimittajalle huollettavien Laitteiden toimittamisen yhteydessä. Asiakkaan tulee tarvittaessa poistaa tai varmuuskopioida kyseiset tiedot ennen Laitteen toimittamista Toimittajalle.

8. Henkilötietojen käsittely

Osapuolet sitoutuvat keräämään, käyttämään, käsittelemään ja siirtämään henkilötietoja sovellettavien tietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti. Toimittaja käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteensa mukaisesti, joka on saatavilla Toimittajan verkkosivuilla. Mikäli Toimittaja käsittelee henkilötietojen käsittelijänä sellaisia henkilötietoja, joiden rekisterinpitäjä Asiakas on, tulee Toimittajan tietojenkäsittelysopimus kulloinkin voimassa olevine ehtoineen osaksi Osapuolten välistä Sopimusta. Toimittajan tietojenkäsittelysopimus saa etusijan, mikäli sen ehdot ovat ristiriidassa Sopimuksen muiden ehtojen kanssa.

9. Salassapito

Osapuoli sitoutuu olemaan paljastamatta kenellekään ulkopuoliselle toiselta Osapuolelta saamiaan luottamuksellisia tietoja ja olemaan käyttämättä tällaisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin omien sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen. Tämä velvoite pysyy voimassa sopimuksen päättymisestä huolimatta.

10. Alihankkijat

Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen. Toimittaja huolehtii siitä, että sen alihankkijat noudattavat näissä ehdoissa määriteltyjä salassapitomääräyksiä tai olennaisesti samanlaisia salassapitoehtoja. Toimittaja vastaa Asiakasta kohtaan kaikista Toimittajan palveluksessa olevien alihankkijoiden teoista ja laiminlyönneistä kuin omista teoistaan ja laiminlyönneistään.

11. Hinnat, kulut ja maksuehdot

Osapuolten tulee sopia etukäteen Palvelujen suorittamiseen liittyvistä hinnoista ja maksuista. Mikäli Osapuolet eivät kuitenkaan ole sopineet etukäteen Palvelujen hinnoista tai maksuista, laskuttaa Toimittaja Palvelut niiden suorituspäivänä voimassa olevan hinnaston mukaisin hinnoin ja maksuin. Mikäli Toimittaja Asiakkaan pyynnöstä suorittaa Palvelut Toimittajan normaalin työajan ulkopuolella, on Toimittajalla oikeus laskuttaa Toimittajan voimassa olevan hinnaston mukaiset lisähinnat ja -maksut. Toimittajalla on oikeus veloittaa matka-ajasta 50 % sovitusta tuntihinnasta edellyttäen, että matka on tarpeen Palvelujen suorittamiseksi ja Asiakas on hyväksynyt matkan. Toimittajalla on oikeus laskuttaa tehtävien suorittamisen edellyttämät matka- ja majoituskulut tosiasiallisten kulujen mukaisesti. Mikäli Asiakkaan maksu viivästyy yli 30 päivää laskun eräpäivästä ja Toimittaja on ilmoittanut viivästyksestä Asiakkaalle, on Toimittajalla oikeus pidättyä Palveluiden suorittamisesta ilman korvausvastuuta Asiakkaalle kunnes Asiakas on maksanut erääntyneet laskunsa. Ellei toisin sovita, Toimittaja laskuttaa Palvelut etukäteen.

12. Ylivoimainen este

Toimittaja ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat Toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Toimittaja ei kohtuudella voinut ottaa huomioon Sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia se ei kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Toimittajan alihankkijan ylivoimainen este vapauttaa myös Toimittajan vastuusta, jos alihankintaa ei voida tehdä muusta lähteestä ilman kohtuuttomia kustannuksia tai huomattavaa ajanhukkaa.

13. Asiakirjojen ja ohjelmistojen toimitus

Ellei toisin sovita, kaikki suoritettuihin Palveluihin kuuluva dokumentaatio ja ohjelmistot toimitetaan vähintään sähköisessä muodossa tiedostoina taikka noudattaen niitä tapoja, joita Toimittaja tavanomaisesti noudattaa toimittaessaan asiakirjoja tai ohjelmistoja.

14. Voimassaolo ja sopimuksen päättyminen

a. Konsultointipalveluja koskevan Sopimuksen voimassaoloaika. Ellei Toimittajan tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai Sopimuksessa ole toisin sovittu, Sopimus konsulttipalveluiden toimittamisesta on voimassa, kunnes molemmat osapuolet ovat täyttäneet sopimusvelvoitteensa.

b. Ohjelmistotukipalveluja koskevan Sopimuksen voimassaoloaika. Ellei Toimittajan tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai Sopimuksessa ole toisin sovittu, ohjelmistotukipalveluja koskeva Sopimus on voimassa määräaikaisena kahdentoista (12) kuukauden ajan Sopimuksen voimaantulopäivästä lukien.

c. Uudelleenkalibrointi- ja huoltopalveluja koskevan Sopimuksen voimassaoloaika. Sopimus uudelleenkalibroinnista tai huollosta on voimassa ja voimassa, kunnes Osapuolet ovat täyttäneet kaikki sopimusvelvoitteensa.

d. Sopimusrikkomuksesta johtuva Sopimuksen ennenaikainen päättäminen. Kummallakin Osapuolella on oikeus päättää Sopimus kokonaan tai osittain, jos toinen Osapuoli ei noudata mitä tahansa olennaista Sopimuksen ehtoa, edellyttäen, että rikkomusta ei korjata kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun rikkomuksesta on ilmoitettu Sopimusta rikkoneelle Osapuolelle. Jos Sopimus päätetään, on Toimittaja oikeutettu vähintään (i) korvaukseen Palvelujen valmistelusta aiheutuneista kustannuksista; ja ii) siihen osuuteen sovitusta maksusta, joka vastaa tosiasiallisesti suoritettujen Palvelujen osuutta.

Palvelukohtaiset lisäehdot konsultointipalveluille

15. Määritelmät

(1) ”Konsultointipalvelut” tarkoittaa muun muassa järjestelmän toimitusta koskevia palveluja, asennusta, koulutusta, järjestelmäintegrointia, konsultointia, tietokantojen muuntamista/siirtoa sekä validointipalveluita, joita Toimittaja suorittaa Asiakkaalle.

16. Konsultointipalvelujen takuu

Toimittaja takaa, että sen suorittamat Konsultointipalvelut ovat Sopimuksen kuvausten mukaisia ja että ne suoritetaan ammattitaitoisella tavalla. Toimittaja sitoutuu oman harkintansa mukaan ja omalla kustannuksellaan joko korvaamaan tai korjaamaan Konsulttipalveluiden työn tulokset, jotka eivät ole yllä annetun takuun mukaisia edellyttäen, että Asiakas on ilmoittanut Konsultointipalvelujen sopimuksenvastaisuudesta Toimittajalle kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Konsultointipalvelun suorittamisesta.

17. Projektinhallinta

Kumpikin Osapuoli nimeää tarvittaessa omasta organisaatiostaan projektipäällikön omien sisäisten tehtäviensä johtamiseen, aikatauluttamiseen ja valvontaan sekä yhteydenpitoon toiseen Osapuoleen liittyvissä asioissa.Osapuolet voivat tarvittaessa perustaa ohjausryhmän Sopimuksen täytäntöönpanoa ja Osapuolten välisen yhteistyön järjestämistä varten. Kukin Osapuoli nimeää tällöin edustajansa ohjausryhmään. Ohjausryhmä ohjaa ja valvoo projektin toteutumista osapuolten yhteistyöorganisaationa.

18. Testaus ja hyväksyntä

Ellei toisin sovita, Toimittaja suorittaa sisäiset tavanomaiset työn tulostensa testaukset ennen toimitusta Asiakkaalle ja ilmoittaa sen jälkeen Asiakkaalle, että toimitus on valmis Asiakkaan testausta ja hyväksymistä varten. Asiakkaan tulee testata toimitus sen varmistamiseksi, että se vastaa sovittua. Ellei toisin ole sovittu, Asiakas suorittaa testaukset 14 kalenteripäivän kuluessa toimituspäivästä. Jos Asiakas katsoo, että toimitus ei ole Sopimuksen mukainen, Asiakkaan tulee ilmoittaa tästä Toimittajalle ilman aiheetonta viivytystä. Toimitukset katsotaan hyväksytyiksi, kun (i) Asiakas antaa Toimittajalle kirjallisen hyväksymisvahvistuksen; (ii) Toimittaja on osoittanut, että se on oikaissut Asiakkaan ilmoittamat Sopimuksen vastaisuudet; (iii) Asiakas ei ilmoita mistään Sopimuksen vastaisuudesta yllä määritellyn 14 päivän testausjakson aikana; tai (iv) Asiakas ottaa toimituksen tuotantokäyttöön. Ellei toisin sovita, tässä kohdassa mainitut menettelyt koskevat myös osatoimituksia.

19. Muutosten hallinta

Muutokset palveluiden laajuuteen ja/tai spesifikaatioihin voivat olla tarpeen projektin aikana esimerkiksi Asiakkaan tavoitteiden ja vaatimusten muuttuessa. Muutokset sovittuun Palveluiden laajuuteen ja/tai spesifikaatioihin edellyttävät lähtökohtaisesti kuitenkin aina niistä sopimista, ellei Sopimuksesta tai näistä ehdoista muuta johdu.

Palvelukohtaiset lisäehdot ohjelmistoylläpitopalveluille

20. Määritelmät

(1) ”Tukipalvelut” tarkoittaa Sopimuksessa tarkemmin määriteltyjä Ohjelmistojen ylläpitopalveluita. (2) ”Ohjelmisto” tarkoittaa Toimittajan ohjelmistoa, joka muodostaa tukipalvelujen kohteen. Ohjelmisto on määritelty Sopimuksessa taikka Toimittajan tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa . (3) ”Uusi ohjelmistoversio” tarkoittaa Ohjelmistoa, jota on paranneltu uusilla toiminnoilla ja joka on yleisesti saatettu Toimittajan asiakkaiden saataville (esim. Beamex Software v2.0 >> Beamex Software v3.0). (4) ”Päivitetty ohjelmistoversio” tarkoittaa Ohjelmiston päivitettyä versiota, joka on yleisesti saatettu Toimittajan asiakkaiden saataville ja joka voi sisältää korjauksia yleisesti tunnettuihin virheisiin ja parantaa Ohjelmiston suorituskykyä määritetyssä toimintaympäristössä. Päivitetty ohjelmistoversio voi sisältää myös uusia toimintoja (esim. Beamex Software v2.1 >> Beamex Software v2.2). (5) ”Virhe” tarkoittaa Ohjelmiston olennaista ja toistettavissa olevaa toimintahäiriötä suhteessa Ohjelmiston käyttöohjeen mukaiseen toiminnallisuuteen tai siihen, mitä osapuolet ovat muuten sopineet.

21. Tukipalvelujen kohteena oleva ohjelmisto

Tukipalvelujen kohteena oleva Ohjelmisto on määritelty Toimittajan tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa taikka osapuolten välisessä muussa sopimusasiakirjassa.

22. Tukipalvelujen laajuus ja sisältö

a. Tukipalvelujen laajuus. Toimittajan suorittamien Tukipalvelujen sisältö ja laajuus on määritelty Toimittajan tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa taikka osapuolten välisessä muussa sopimusasiakirjassa.

b. Ohjelmistopäivitykset. Jos ohjelmistopäivitykset kuuluvat sovittuihin Tukipalveluihin, pitää se sisällään: Uudet ohjelmistoversiot, Päivitetyt ohjelmistoversiot, Ohjelmiston korjaukset sekä Asiakkaalle mahdollisesti toimitetut ”hotfix” -korjaukset, jotka saattavat (i) korjata olennaisia Virheitä Ohjelmiston kulloisessakin versiossa; (ii) parantaa Ohjelmiston suorituskykyä määritellyssä käyttöympäristössä; ja (iii) sisältää muita uusia ja/tai parannettuja toimintoja.

c. Etätuki. Jos Ohjelmiston etätuki on määritelty sisältyvän Toimittajan tukipalveluihin, on tällainen palvelu saatavilla maanantaista perjantaihin, 9.00–17.00, poislukien arkivapaat. Etätuki koskee erityisesti Ohjelmiston virheiden diagnosointia ja kohtuullisten keinojen käyttämistä virheiden korjaamiseksi tai kiertämiseksi.

d. Suorituspaikka ja -tavat. Toimittaja suorittaa Tukipalveluihin liittyvät tehtävät toimipaikassaan etänä, ellei toisin ole sovittu. Ohjelmistossa olevan Virheen korjaaminen voidaan myös suorittaa (a) kiertämällä Virhe; (b) toimittamalla Asiakkaalle kirjalliset ohjeet, joiden avulla se voi kiertää Virheen; tai (c) toimittamalla Asiakkaalle Uusi ohjelmistoversio tai Päivitetty ohjelmistoversio, joka korjaa tai ohittaa Virheen. Tukipalvelut eivät kata Ohjelmistossa olevan Virheen korjaamista, joka johtuu (a) Ohjelmiston käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä; (b) Ohjelmiston käyttämisestä käyttöympäristössä, jota Toimittaja ei ole määrittänyt tai hyväksynyt; tai (c) Asiakkaan tai kolmannen osapuolen ohjelmistoon tekemästä muutoksesta tai korjauksesta. Mikäli vahvistetaan, että Asiakkaan ilmoittama Virhe ei kuulu Tukipalvelujen piiriin, on Toimittajalla oikeus laskuttaa hinnastonsa mukainen maksu Virheen analysoinnista ja korjaamisesta.

23. Palveluajat

Toimittaja suorittaa palvelutehtävänsä normaalien toimistoaikojensa puitteissa maanantaista perjantaihin klo 9:00 – 17:00, poislukien arkivapaat.

24. Lisäpalvelut

Tukipalvelut eivät pidä sisällä muun muassa seuraavia palveluja: ohjelmistojen asennus, uudet ohjelmisto-optiot ja/tai -moduulit, raporttien suunnittelu, koulutus- ja konsultointipalvelut, muualla kuin etänä suoritettavat ylläpitotehtävät ja Palvelut sekä Toimittajan tavanomaisten toimistoaikojen ulkopuolella suoritettavat palvelut (yhdessä ”Lisäpalvelut”). Kaikki muut palvelut kuin ne, jotka on kulloinkin nimenomaisesti määritelty Tukipalveluiksi Toimittaja tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa taikka Sopimuksessa, katsotaan Lisäpalveluiksi.

25. Yhteystiedot

Kumpikin Osapuoli ilmoittaa toiselle Osapuolelle teknisten kontaktiensa yhteystiedot ja niitä koskevat muutokset.

26. Asiakkaan yleiset velvollisuudet

Kun Asiakas ilmoittaa Toimittajalle Ohjelmiston Virheen tämän tulee parhaan kykynsä mukaan kuvata miten Virhe ilmenee Ohjelmiston käytössä. Toimittajan pyynnöstä Asiakkaan edustajan on oltava tavoitettavissa Toimittajan suorittaessa Tukipalveluihin liittyviä tehtäviä. Asiakas on velvollinen hankkimaan ja ylläpitämään omalla kustannuksellaan tarvittavat tietoliikenneyhteydet, joita Toimittaja saattaa tarvita tehtäviensä suorittamiseksi etätoimintona.Ellei toisin sovita, Asiakas vastaa kaikista Ohjelmistojen ja niitä koskevien päivitysten tai korjausten asennuksista omaan käyttöympäristöönsä.

27. Hinnat, maksut ja kulut

Ellei toisin sovita, Toimittaja laskuttaa Tukipalvelut etukäteen 12 kuukauden välein. Mikäli Toimittaja suorittaa Lisäpalveluita, laskuttaa Toimittaja kyseiset palvelut Osapuolten sopimien hintojen mukaisesti. Jos Lisäpalvelujen hinnoista ei ole sovittu mitään, laskuttaa Toimittaja Lisäpalvelut hinnastonsa mukaisin hinnoin.

Palvelukohtaiset lisäehdot uudelleenkalibrointi- ja huoltopalveluille

28. Yleiset määräykset

a. Sopimuksen syntyminen. Osapuolten välille syntyy sitova sopimus (”Sopimus”), kun (i) Toimittaja vahvistaa Asiakkaan tekemän tilauksen; tai (ii) Asiakas toimittaa Laitteen Toimittajalle uudelleenkalibrointia tai huoltoa varten ja Toimittaja hyväksyy tämän toimituksen.

b. Uudelleenkalibrointi ja palvelumaksut. Osapuolet pyrkivät sopimaan kirjallisesti ja etukäteen kaikista Toimittajan Palvelun suorittamiseen liittyvistä hinnoista ja maksuista. Mikäli Osapuolet eivät sovi etukäteen tietystä hinnasta tai maksusta, sovelletaan Palvelun suorituspäivänä voimassa olevaa Toimittajan hinnastoa.

29. Määritelmät

(1) ”Loppuasiakkaalla” tarkoitetaan Laitteen lopullista käyttäjää. (2) ”Palvelu” tarkoittaa Sopimuksessa määriteltyä korjausta, huoltoa tai uudelleenkalibrointia, jonka Toimittaja suorittaa Asiakkaalle. (4) ”Laitteilla” tarkoitetaan mittauslaitetta, jota Toimittaja huoltaa tai kalibroi Sopimuksen mukaisesti. (5) ”Virhe” tarkoittaa, että Palvelu ei ole olennaisesti Sopimuksen mukainen.

30. Toimittajan erityiset velvollisuudet

Toimittaja suorittaa vastuullaan olevat palvelutehtävät ja velvollisuudet huolellisesti ja ammattitaitoisesti sekä Sopimuksen ehtojen tai yhteisesti sovittujen erityisohjeiden mukaisesti. Palvelutehtävät ja velvollisuudet suoritetaan Toimittajan työtapoja noudattaen.

31. Asiakkaan erityiset velvollisuudet

a. Tiedot. Asiakkaan tulee toimittaa ilman aiheetonta viivästystä kaikki tiedot (mukaan lukien rajoituksetta Loppuasiakkaan yhteystiedot) ja asiakirjat, joita Toimittaja kohtuudella tarvitsee täyttääkseen Sopimuksen mukaiset velvoitteensa.

b. Laitteiden turvallisuus. Asiakkaan tulee varmistaa, että Toimittajalle toimitetut Laitteet ovat vapaita säteilyä aiheuttavista, myrkyllisistä ja räjähdysalttiista aineista tai muista tosiasiallisesti tai mahdollisesti vaarallisista aineista. Asiakkaan tulee myös varmistaa, että Toimittajalle ilmoitetaan etukäteen (i) kaikista sellaisista tosiasiallisesti tai mahdollisesti vaarallisista aineista, joita on tai voi olla Loppuasiakkaan tiloissa; ja (ii) erityisistä turvallisuusmääräyksistä, joita noudatetaan Loppuasiakkaan tiloissa. Edellä mainitusta huolimatta Toimittaja varaa oikeuden kieltäytyä suorittamasta ilman korvausvastuuta Asiakkaalle sellaisia palvelutehtäviä ja velvollisuuksia, jotka Toimittajan mielestä olisivat vaarallisia ja/tai voivat aiheuttaa vahinkoa sen työntekijöille.

32. Takuu uudelleenkaalibroinnista ja huollosta

a. Rajoitettu takuu; Takuuaika. Toimittaja takaa, että huolto tai uudelleenkalibrointi on takuuaikana ja normaalikäytössä vapaa Virheistä materiaali- ja valmistusvirheiden osalta. Takuuaika on kuusi (6) kuukautta toimituspäivästä Asiakkaalle. Takuu koskee vain Palvelun alkuperäistä Loppuasiakasta.

b. Seuraamukset. Mikäli Palvelussa todetaan olevan takuuvirhe, sitoutuu Toimittaja oman harkintansa mukaan ja omalla kustannuksellaan korjaamaan tai kalibroimaan uudelleen Laitteet, jotka se on huoltanut tai kalibroinut edellyttäen, että Asiakas on takuuaikana (1) kirjallisesti ilmoittanut Toimittajalle takuuvirheestä viipymättä tultuaan siitä tietoiseksi ja (2) palauttanut omalla kustannuksellaan virheellisen Laitteen Toimittajalle. Asiakkaan ilmoituksessa on myös oltava kuvaus takuuvirheestä. Jos Palvelussa on takuuvirhe, Toimittaja palauttaa Laitteen Asiakkaalle kustannuksellaan, lukuun ottamatta vakuutusta, veroja, tulleja tai muita tuontikuluja.

c. Vastuunrajaus. Takuu ei kata väärinkäytöstä, onnettomuuksista, laiminlyönneistä tai ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuvia Laitteiden vikoja tai virheitä. Mikäli käy ilmi, että Asiakkaan ilmoittama vika ei ole takuuvirhe, on Toimittajalla oikeus laskuttaa vian analysoimisesta ja Laitteen korjaamisesta/kalibroinnista palveluhinnastonsa mukainen hinta. Toimittajalla ei ole muuta vastuuta tai velvoitteita Palveluiden virheistä kuin mitä tässä kappaleessa on määritelty.