Skip to content

Menu
Calibration Software - Beamex CMX Calibration Software

Digitaalinen tiedonsiirto

Hyödynnä kalibrointiratkaisua, jossa täysin digitaalinen kalibrointidatan siirto parantaa tehokkuutta ja datan laatua.

Smart data analysis

Älykäs data-analyysi

Data on arvokkain omaisuutesi. Optimaalinen kalibrointiratkaisu kerää dataa mittauskohteesta digitaalisesti ja varmistaa turvallisen tiedonsiirron laitteiden ja järjestelmien välillä.

Jäljitettävien ja luotettavien kalibrointitietojen täysin digitaalinen siirto koko yrityksesi sisällä parantaa tehokkuutta, lisää turvallisuutta ja varmistaa vaatimustenmukaisuuden.

Voit käyttää korkealaatuista dataa toimintasi jatkuvaan parantamiseen. Analysoi trendejä, optimoi huoltotoimenpiteet, paranna jäljitettävyyttä, mukaudu muutoksiin ja varmista vaatimustenmukaisuus. Datapohjainen päätöksenteko auttaa koko tiimiäsi työskentelemään älykkäämmin.

Digitaalisen kalibrointidan edut

Beamex MC6-T temperature calibrator

Parantaa tehokkuutta

Vir­ta­vii­vai­nen ja au­to­maat­ti­nen kalibrointi säästää tyy­pil­li­ses­ti 50 % koko ka­libroin­tipro­ses­siin käytetystä ajasta. Vähennä pääl­lek­käis­tä työtä yh­dis­tet­ty­jen jär­jes­tel­mien avulla. Da­ta­poh­jai­nen pää­tök­sen­te­ko auttaa koko tiimiäsi työs­ken­te­le­mään älykkäämmin. 

Lisää tur­val­li­suut­ta

Luotettava di­gi­taa­li­nen data minimoi in­hi­mil­li­set kir­jaus­vir­heet. Laa­duk­kaal­la ka­libroin­ti­da­tal­la on ratkaiseva merkitys lop­pu­tuot­teen laadun var­mis­ta­mi­ses­sa. Vähennä tuotannon kes­key­tyk­siä ja tunnista on­gel­mal­li­set trendit ennen kuin ne johtavat virheisiin. Luota ka­libroin­ti­rat­kai­suun, joka kehittyy muuttuvien tarpeidesi mukaan. 

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Varmistaa vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suu­den

Ohjattu kalibrointi varmistaa joh­don­mu­kai­sen ja tois­tet­ta­van prosessin jokaisella kerralla. Tehosta auditointia ja varmista sää­dös­ten­mu­kai­suus luotettavan ja jäl­ji­tet­tä­vän datan avulla. Varmista ka­libroin­ti­da­tan eheys myös offline-tilassa ka­libroi­taes­sa. 

Parempi tapa digitalisoida Beamexin avulla

Beamexin kalibrointiratkaisujen keskeisiä elementtejä ovat saumattomasti keskenään kommunikoivat kalibrointienhallintaohjelmistot ja dokumentoivat kenttäkalibraattorit. Luotettava digitaalinen tiedonsiirto tuotteiden välillä minimoi inhimilliset kirjausvirheet ja vähentää päällekkäistä työtä.

Beamexin LOGiCAL- ja CMX-kalibrointienhallintaohjelmistoa voidaan käyttää instrumenttien ja kalibrointiprosessien hallintaan. MC6-sarjan dokumentoivat kalibraattorit ja bMobile-kalibrointisovellus voivat suorittaa kalibrointeja kentällä ja kerätä dataa mittauskohteesta. Beamexin kenttäratkaisut opastavat sinua vaihe vaiheelta ennalta määritettyjen prosessien mukaisesti varmistaen johdonmukaisuuden jokaisella kerralla. 

Kalibrointitulokset tallennetaan pysyvästi kalibroinninhallintaohjelmistoon, joten sinulla on aina käytössäsi täydellinen kalibrointihistoria. Tämä varmistaa tarkat mittaukset sekä jäljitettävän, luotettavan ja uudelleenkäytettävän datan analysointia, raportointia ja kalibrointitodistuksia varten.

Beamex Business Bridgen avulla CMX voidaan yhdistää johtaviin kunnossapidon hallintajärjestelmiin, kuten SAP tai IBM Maximo, joten voit luoda täysin digitaalisen tiedonsiirron koko yrityksesi sisällä.

Muuta aiheeseen liittyvää sisältöä

Beamex MC6-T temperature calibrator

Miksi do­ku­men­toi­vaa ka­libraat­to­ria kannattaa käyttää? Mitä hyötyä siitä on?

Tulosten do­ku­men­toin­ti on olennainen osa jokaista ka­libroin­tia. Do­ku­men­toin­ti voidaan tehdä ma­nu­aa­li­ses­ti kynää ja paperia käyttäen tai syöttämällä tiedot oh­jel­mis­toon. Do­ku­men­toi­van ka­libraat­to­rin käyttö automatisoi koko do­ku­men­toin­tipro­ses­sin.

Lue artikkeli [ENG] >

Ka­libroin­ti­tie­to­jen do­ku­men­toin­nin kehitys

Nykyään voimme lähettää säh­kö­pos­ti­vies­te­jä, teks­ti­vies­te­jä ja muita di­gi­taa­li­sia viestejä kaikkialle maailmaan muutamassa sekunnissa. Ihmiskunnan kehittyessä myös tietojen do­ku­men­toin­ti on kehittynyt ja sen myötä tapa, jolla hallitsemme ka­libroin­tia.

Lue artikkeli [ENG] >

Kuinka välttää manuaaliset tie­don­syöt­tö­vir­heet?

Manuaalinen tie­don­syöt­tö on edelleen hyvin yleistä teol­li­suuspro­ses­seis­sa, vaikka se on hidas ja työläs prosessi, johon liittyy huomattava in­hi­mil­li­sen virheen mah­dol­li­suus. Tässä ar­tik­ke­lis­sa tar­kas­tel­laan teollisia ka­libroin­tipro­ses­se­ja ja näihin pro­ses­sei­hin liittyvää manuaalista tiedon syöttämistä.

Lue artikkeli [ENG] >

Kalibroinnin hallinnan asiakastarina – siirtyminen paperipohjaisesta prosessista digitaaliseen ratkaisuun

Lonza Biologics siirtyi paperipohjaisesta kalibroinninhallintajärjestelmästä integroituun digitaaliseen ja paperittomaan ratkaisuun ottamalla käyttöön Beamex CMX-ohjelmiston.

Asiakkaidemme kokemuksia

Beamex-ratkaisu on auttanut meitä automatisoimaan prosessejamme, ja teknikkomme voivat nyt työskennellä tehokkaammin. Sen lisäksi, että ratkaisu on auttanut meitä vähentämään virheitä, koko kalibrointiprosessi on nyt nopeampi ja täysin paperiton. Asiakkaamme saavat kalibrointitodistukset heti työn valmistuttua.

Richard O’ Meara, Contracts Manager, Douglas Calibration Services, Jones Engineering Group, Irlanti

Kalibrointiprosessien virtaviivaistaminen on tuonut valtavia ajansäästöjä, parantanut toiminnan ja kunnossapidon tehokkuutta sekä lisännyt tuottavuutta, mutta ennen kaikkea se on auttanut meitä saavuttamaan liiketoimintatavoitteemme ja mahdollistamaan korkealaatuisten tuotteidemme jatkuvan toimittamisen.

Roberto Lopez, Supervisor of Instrumentation Department, Peñoles Quimica del Rey, Meksiko

Kumppanisi huippulaadukkaaseen kalibrointiin

Autamme asiakkaitamme löytämään ja valitsemaan juuri heidän toimintaansa sopivat teknologiat ja palvelut. Tunnemme säädökset ja toimialakohtaiset parhaat käytännöt. Autamme asiakkaitamme analysoimaan, parantamaan ja hallitsemaan toimintaansa optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Beamexillä on lähes 50 vuoden kokemus ja asiantuntemus kalibrointiratkaisujen kehittämisestä ja toimittamisesta. Koko maailman kattava asiantuntijaverkostomme sekä akkreditoidut kalibrointilaboratoriomme ovat aina valmiina auttamaan sinua.

Beamex - Kumppanisi huippulaadukkaaseen kalibrointiin

Beamexin kalibrointiratkaisut

Ka­libroin­nin hallinta

Katso, kuinka Beamexin ka­libroin­tien­hal­lin­taoh­jel­mis­to voi auttaa di­gi­ta­li­soi­maan ja au­to­ma­ti­soi­maan ka­libroin­tipro­ses­se­ja­si.

Lue lisää >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Kent­tä­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin edistyneen kent­tä­ka­libroin­ti­tek­no­lo­gian valikoimaan.

Lue lisää >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Kor­jaa­mo­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin kor­jaa­mo­ka­libroin­ti­rat­kai­su­jen valikoimaan.


Lue lisää >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Palvelut

Hyödynnä Beamex-teknologiaa op­ti­maa­li­ses­ti asian­tun­ti­ja­ver­kos­tom­me sekä kalibrointi- ja kor­jaus­pal­ve­lui­dem­me avulla.

Lue lisää >

Asiantuntijamme auttavat sinua löytämään parhaan ohjelmistoratkaisun tarpeisiisi.

Muuta aiheeseen liittyvää sisältöä