Skip to content

Menu

Beamexin kalibrointiekosysteemi

Ainutlaatuinen yhdistelmä kalibrointiteknologiaa ja asiantuntemusta.

Beamex calibration ecosystem

Kumppanisi huippulaadukkaaseen kalibrointiin

Tarkat mittaukset, luotettava data ja jäljitettävyys auttavat asiakkaitamme parantamaan tehokkuuttaan, varmistamaan vaatimustenmukaisuuden ja lisäämään toimintansa turvallisuutta.

Beamex on maailman johtava kalibrointiteknologian asiantuntija lähes 50 vuoden kokemuksella. Olemme edelläkävijöitä kalibroinnin digitalisoinnissa ja standardoinnissa. Tuemme asiakkaitamme tuotteen koko elinkaaren ajan, jotta voimme vastata heidän liiketoimintatarpeisiinsa.

Mikä tekee Beamexin kalibrointiekosysteemistä ainutlaatuisen?

Turvallinen di­gi­taa­li­nen tie­don­siir­to

Data on arvokkain omaisuutesi. Tek­no­lo­giam­me kerää dataa mit­taus­koh­tees­ta di­gi­taa­li­ses­ti ja varmistaa turvallisen tie­don­siir­ron tuotteiden ja jär­jes­tel­mien välillä.
 
Yrityksesi kattava, kokonaan di­gi­ta­li­soi­tu sekä jäl­ji­tet­tä­vä ja luotettava ka­libroin­ti­da­ta parantaa tehokkuutta ja varmistaa vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suu­den.

Yh­teis­työ­alus­ta

Beamex-teknologia toimii di­gi­taa­li­se­na mah­dol­lis­ta­ja­na. Alustamme mah­dol­lis­taa ka­libroin­ti­työ­ti­laus­ten, datan ja ideoiden jakamisen ha­jau­tet­tu­jen or­ga­ni­saa­tioi­den ja yritysten välillä.
 
Uskomme, että di­gi­ta­li­saa­tio ja stan­dar­doin­ti tarjoavat pitkän aikavälin hyötyä asiak­kail­lem­me ja koko ka­libroin­ti­teol­li­suu­del­le.

Suunniteltu kestämään

Suun­nit­te­lem­me kestäviä, skaa­lau­tu­via ja helposti kon­fi­gu­roi­ta­via ratkaisuja, jotka mukautuvat muuttuviin tarpeisiisi.
 
Maa­il­man­laa­jui­nen asian­tun­ti­ja­ver­kos­tom­me auttaa sinua hyö­dyn­tä­mään ka­libroin­ti­tek­no­lo­gi­aa­si mah­dol­li­sim­man tehokkaasti koko sen elinkaaren ajan.

Kor­kea­ta­soi­nen kalibrointi

Autamme sinua kehittämään ka­libroin­tioh­jel­maa­si sekä ana­ly­soi­maan, parantamaan ja hal­lit­se­maan toimintaasi jatkuvasti.
 
Tuomme jokaiseen asia­kas­suh­tee­seen ai­nut­laa­tuis­ta arvoa asian­tun­te­muk­sel­lam­me ja tek­no­lo­gial­lam­me, joka perustuu tarkkoihin mittauksiin, luo­tet­ta­vaan dataan ja jäl­ji­tet­tä­vyy­teen.

Beamex MC6-T temperature calibrator

Ohjattu kalibrointi

Voit kalibroida kentällä ennalta mää­ri­tet­ty­jen ka­libroin­tipro­ses­sien mukaisesti ja Beamex-ka­libraat­to­rin tai -sovelluksen antamien vai­heit­tais­ten ohjeiden avulla.
 
Beamex-teknologia mah­dol­lis­taa jopa täysin au­to­maat­ti­sen ka­libroin­nin varmistaen jäl­ji­tet­tä­vyy­den ja yh­den­mu­kai­suu­den jokaisella kerralla. Voit har­mo­ni­soi­da prosessisi, eliminoida virheet ja minimoida häiriöt.

Da­ta­poh­jai­set päätökset

Voit käyttää ka­libroin­ti­da­taa toimintasi jatkuvaan pa­ran­ta­mi­seen.
 
Analysoi trendejä, optimoi huol­to­toi­men­pi­teet, paranna jäl­ji­tet­tä­vyyt­tä, mukaudu muutoksiin ja varmista vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suus. Da­ta­poh­jai­nen pää­tök­sen­te­ko auttaa koko tiimiäsi työs­ken­te­le­mään älykkäämmin.  

Parempi tapa tehostaa kalibrointiprosessejasi

Hallitse instrumentointiresurssejasi ja kalibrointimenettelyjäsi kalibroinninhallintaohjelmistollamme – sen avulla voit määritellä, mitä, missä ja milloin kalibroit.

Suorita ohjattu kalibrointi kentällä ja hanki kohdedataa digitaalisesti. Maksimoi yhdenmukaisuus käyttämällä automaattisesti dokumentoivia kalibraattoreita. 

Analysoi korkealaatuista digitaalista dataa, joka on tallennettu turvallisesti kalibroinninhallintaohjelmistoon. Tunnista trendit, laadi raportteja, luo kalibrointisertifikaatteja ja varmista vaatimustenmukaisuus.

Paranna tehokkuutta ja kalibrointidatan laatua eliminoimalla inhimilliset virheet ja standardoimalla kalibrointiprosessisi.

Calibration process with Beamex Logical calibration software
Kumppanisi huippulaadukkaaseen kalibrointiin

Kumppanisi huippulaadukkaaseen kalibrointiin

Autamme asiakkaitamme löytämään ja valitsemaan juuri heidän toimintaansa sopivat teknologiat ja palvelut. Tunnemme toimialakohtaiset säädökset ja parhaat käytännöt, joiden pohjalta kehitämme ratkaisujamme vastaamaan muuttuvia liiketoiminta- ja sääntely-ympäristöjä. Autamme asiakkaitamme analysoimaan, parantamaan ja hallitsemaan toimintaansa optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Beamexillä on lähes 50 vuoden kokemus ja asiantuntemus kalibrointiratkaisujen kehittämisestä ja toimittamisesta. Maailman johtavat asiantuntijamme ja akkreditoidut kalibrointilaboratoriomme ovat aina valmiina auttamaan sinua.

Turvallisemman ja vakaamman maailman puolesta

Kestävä kehitys on keskeinen osa Beamexin suunnittelufilosofiaa. Näemme digitalisaation keskeisenä mahdollistajana kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa kaikilla asiakkaidemme toimialoilla.

Lue lisää Beamex-kalibrointiratkaisuista

Ka­libroin­nin hallinta

Katso, kuinka Beamexin ka­libroin­nin­hal­lin­taoh­jel­mis­to voi auttaa di­gi­ta­li­soi­maan ja au­to­ma­ti­soi­maan ka­libroin­tipro­ses­se­ja­si.

Lue lisää >

Beamex MC6-T temperature calibrator

Kent­tä­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin edistyneen kent­tä­ka­libroin­ti­tek­no­lo­gian valikoimaan.

Lue lisää >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Kor­jaa­mo­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin kor­jaa­mo­ka­libroin­ti­rat­kai­su­jen valikoimaan.


Lue lisää >

Palvelut

Hyödynnä Beamex-teknologiaa op­ti­maa­li­ses­ti asian­tun­ti­ja­ver­kos­tom­me sekä kalibrointi- ja kor­jaus­pal­ve­lui­dem­me avulla.

Lue lisää >

Beamex-ratkaisu on auttanut meitä automatisoimaan prosessejamme, ja teknikkomme voivat nyt työskennellä tehokkaammin. Sen lisäksi, että ratkaisu on auttanut meitä vähentämään virheitä, koko kalibrointiprosessi on nyt nopeampi ja täysin paperiton. Asiakkaamme saavat kalibrointitodistukset heti työn valmistuttua.

Richard O’ Meara, Contracts Manager, Douglas Calibration Services, Jones Engineering Group, Irlanti

Kalibrointiprosessien virtaviivaistaminen on tuonut valtavia ajansäästöjä, parantanut toiminnan ja kunnossapidon tehokkuutta sekä lisännyt tuottavuutta, mutta ennen kaikkea se on auttanut meitä saavuttamaan liiketoimintatavoitteemme ja mahdollistamaan korkealaatuisten tuotteidemme jatkuvan toimittamisen.

Roberto Lopez, Supervisor of Instrumentation Department, Peñoles Quimica del Rey, Meksiko

Beamexistä on tullut luottotoimittajamme kaikkien kalibrointitarpeidemme osalta. Se on virtaviivaistanut koko kalibrointiprosessimme ja auttaa meitä valvomaan ja ylläpitämään vaatimustenmukaisuutta paikan päällä.

Paul O’Sullivan, Engineering Planner, Zoetis, Irlanti

Beamexillä on yli 14 000 asiakasta kaikkialla maailmassa

Lue lisää Beamexin kestävästä kehityksestä