Skip to content

Menu

Lääketeollisuus

Paranna tuottavuutta, ylläpidä potilasturvallisuutta ja varmista säädöstenmukaisuus kattavien kalibrointiratkaisujen ja -palvelujen avulla

Lääketeollisuus

Potilasturvallisuus, säädöstenmukaisuus ja tiedon eheys

Lääkkeiden valmistuksessa on äärimmäisen tärkeää ylläpitää korkeita turvallisuusstandardeja ja noudattaa tiukkoja turvallisuusmääräyksiä ja -säädöksiä lääkkeiden valmistamiseksi hyvän tuotantotavan periaatteiden mukaisesti. Tämä varmistaa lääkevalmisteiden ja lopputuotteiden korkean laadun ja edistää siten potilasturvallisuutta.

Lääkevalmistajat tarvitsevat kalibrointiekosysteemiä, joka auttaa heitä noudattamaan lääkealan tiukkoja säännöksiä ja laatustandardeja, varmistamaan tiedon eheyden ja parantamaan tuottavuutta.

Parempi tapa valmistaa elintärkeitä tuotteita

Monet maailman johtavat terveysteknologian ja lääketeollisuuden alan yritykset luottavat Beamexin kalibrointiekosysteemiin, joka auttaa heitä saavuttamaan kalibrointiin liittyvät tavoitteensa muun muassa FDA- ja MHRA-säädösten mukaisesti.

Olemme kehittäneet kalibrointiratkaisujamme jo lähes 50 vuoden ajan yhdistämällä oman kokemuksemme palautteeseen, jota olemme saaneet tiiviissä yhteistyössä tunnettujen lääkealan yritysten kanssa.

Parempi tapa valmistaa elintärkeitä tuotteita

Lääketeollisuuden näkymiä

Phamaceutical Industry

Kuinka di­gi­ta­li­saa­tio auttaa vastaamaan lää­ke­teol­li­suu­den haasteisiin


Lää­ke­teol­li­suu­den pääprio­ri­teet­ti­na on varmistaa po­ti­las­tur­val­li­suus ja sää­dös­ten­mu­kai­suus, kuten lääkkeiden hyvää tuo­tan­to­ta­paa koskevat FDA-säädökset (cGMP ja 21 CFR osa 11).


Lue artikkeli [ENG] >

Lää­ke­teol­li­suu­den kehitykseen ja muutoksiin so­peu­tu­mi­nen


Tut­ki­muk­seen perustuvan lää­ke­teol­li­suu­den vii­me­ai­kai­set ke­hi­tys­suun­nat – kuten täs­mä­lääk­keet, mukautuvat tuo­tan­to­ti­lat ja di­gi­ta­li­saa­tio – vaikuttavat va­kiin­tu­nei­siin pro­ses­sei­hin ja edel­lyt­tä­vät uusia ajat­te­lu­ta­po­ja.

Lue artikkeli [ENG] >

Kuinka asian­tun­ti­ja­kump­pa­nuus voi auttaa mak­si­moi­maan di­gi­taa­lis­ten in­ves­toin­tien tuoton

Lää­ke­teol­li­suu­den toimijat ovat alkaneet investoida di­gi­taa­li­siin rat­kai­sui­hin te­hos­taak­seen ka­libroin­tipro­ses­se­jaan. Mutta miten voidaan varmistaa, että di­gi­ta­li­saa­tioon tehty investointi kannattaa, ja ettei se vaaranna po­ti­las­tur­val­li­suut­ta ja hoidon laatua?

Lue artikkeli [ENG] >

Beamex MC6-T temperature calibrator

Automatisoidut kalibrointiprosessit parantavat tehokkuutta ja säädöstenmukaisuutta lääketeollisuudessa

Isot lääkealan yritykset ovat siirtymässä digitalisaation aikakaudelle, mutta kalibrointiprosessit ovat silti edelleen pääosin paperipohjaisia. Manuaalinen tiedonsyöttö heikentää toiminnan kannattavuutta, kuormittaa resursseja ja lisää virheiden mahdollisuutta.

Suoritatko kalibrointeja? Selaa ”Kuinka kalibroida” -sisältöämme ja löydä parempia tapoja kalibroida

Asiakkaiden menestystarinoita

300

säästettyä kalibrointituntia vuosittain

GlaxoSmith Kline Ltd, Irlanti

Lue asiakastarina [ENG] >

1 vuosi

investoinnin takaisinmaksuaika

AstraZeneca Ab, Ruotsi

Lue asiakastarina [ENG] >

50%

vähemmän aikaa ja resursseja kalibrointien suorittamiseen

Cornellin yliopisto, Yhdysvallat

Lue asiakastarina [ENG] >

Mitä mieltä lääkealan asiakkaamme ovat

CMX tarjoaa luotettavan kalibrointitietokannan historiatoimintoineen ja on siksi loistava työkalu kalibrointiemme tehokkuuden parantamiseen. Siirtyminen paperittomaan kalibroinnin dokumentointiin CMX:n avulla oli meille valtava parannus. Ohjelmistoa on helppo käyttää ja ylläpitää, ja toimittajan tuotetuki on ensiluokkaista.

Orion, Suomi

Aiemmin kalibroinnissa käytettiin pääasiassa manuaalisia ja paperipohjaisia ratkaisuja. Todistus tulostettiin paperille, allekirjoitettiin ja arkistoitiin kansioihin. Uuden kalibroinninhallintaratkaisun käyttöönoton myötä koko prosessi tapahtuu nyt digitaalisesti aina mittauksesta allekirjoittamiseen ja arkistointiin saakka.

Tomas Wahlgren, System Owner (GOI), AstraZeneca, Ruotsi

Lääketeollisuus on erittäin säännelty toimiala, joten siirtyminen paperittomaan, pilvessä toimivaan kalibroinninhallintaan on meille tärkeä askel. Beamex CMX -kalibrointiohjelmisto varmistaa, että noudatamme kaikkia asiaankuuluvia GxP-säännöksiä, ja poistaa manuaalisten virheiden riskin. Azure-pilvipalvelu antaa käyttöömme uusimmat teknologiat ja edistykselliset ominaisuudet, jotka parantavat käyttökokemustamme entisestään.

Don Brady, Tech Engineering Product Manager, GlaxoSmithKline Ltd, Irlanti

Beamexistä on tullut luottotoimittajamme kaikkien kalibrointitarpeidemme osalta. Se on virtaviivaistanut koko kalibrointiprosessimme ja auttaa meitä valvomaan ja ylläpitämään vaatimustenmukaisuutta paikan päällä.

Paul O’Sullivan, Engineering Planner, Zoetis, Irlanti

Kalibrointiprosessit ja tiedon eheys

Tiedon eheyttä (Data integrity) koskevien standardien huomiotta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia. Siksi niitä on pidettävä pääprioriteettina erityisesti lääketeollisuudessa ja muilla erittäin säännellyillä aloilla.

Beamex-kalibrointiratkaisut

Ka­libroin­nin hallinta

Katso, kuinka Beamexin ka­libroin­nin­hal­lin­taoh­jel­mis­to voi auttaa di­gi­ta­li­soi­maan ja au­to­ma­ti­soi­maan ka­libroin­tipro­ses­se­ja­si.

Lue lisää >

Beamex MC6-T temperature calibrator

Kent­tä­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin edistyneen kent­tä­ka­libroin­ti­tek­no­lo­gian valikoimaan.

Lue lisää >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Kor­jaa­mo­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin kor­jaa­mo­ka­libroin­ti­rat­kai­su­jen valikoimaan.


Lue lisää >

Palvelut

Hyödynnä Beamex-teknologiaa op­ti­maa­li­ses­ti asian­tun­ti­ja­ver­kos­tom­me sekä kalibrointi- ja kor­jaus­pal­ve­lui­dem­me avulla.

Lue lisää >

Yhdessä voimme löytää parhaan kalibrointiratkaisun yrityksesi tarpeisiin

Lääkealan sidosryhmät

Lääkealan sidosryhmät

Sidosryhmien tapaamiset tarjoavat hyvän tilaisuuden saada uusia näkemyksiä valmistusprosesseista ja vaihtaa ajatuksia uusista tuotteista ja palveluista. Niissä alan johtavat yritykset voivat jakaa kokemuksiaan, vaikuttaa tuotekehitykseen ja saada tietoa uusista tuotteista ennen muita.

Novartis, GlaxoSmithKline, Boehringer-Ingelheim, Astellas, AstraZeneca ja Orion ovat vain muutamia näihin tapaamisiin osallistuneista lääkeyhtiöistä.

Haluatko tietää enemmän Beamexin lääkealan sidosryhmistä tai haluaisitko osallistua seuraavaan tapaamiseen?

Katso muuta lääkealaan liittyvää sisältöämme