Skip to content

Menu
bMobile Calibration Application

Beamex bMobile

Kalibrointisovellus mobiililaitteille

Liikkuvaan työhön

Beamex bMobile on intuitiivinen, monialustainen mobiili aplikaatio kenttäkalibrointien ohjattuun suorittamiseen ja dokumentointiin offline-tilassa. Sitä käytetään yhdessä Beamex CMX– tai Beamex LOGiCAL -kalibroinninhallintaohjelmiston kanssa. CMX-ohjelmiston kanssa käytettynä bMobile on tehokas ratkaisu myös kunnossapitotarkastuksiin ja vaakojen kalibrointiin.

Ohjatut kenttäkalibroinnit

bMobile yhdessä CMX- tai LOGiCAL-kalibroinninhallintaohjelmiston kanssa käytettynä opastaa sinua vaihe vaiheelta ennalta määritetyn kalibrointiprosessin läpi prosessi-instrumentistasi riippumatta.

Dokumentoi kaikki kalibrointisi

bMobile auttaa sinua dokumentoimaan kaikki kalibroinnit ja referenssit ilman kynän ja paperin käyttöä, ja lisäksi se suorittaa virhelaskelmat ja hyväksytty/hylätty-analyysit täysin automaattisesti.

Kunnossapitotarkastukset

bMobile ja CMX muodostavat yhdessä tehokkaan ratkaisun kunnossapitotarkastusten suorittamiseen. Voit luoda ja aikatauluttaa tarkistuslistoja CMX:ssä ja suorittaa ja dokumentoida ne bMobilen avulla.

Vaakojen kalibroinnit

bMobilea voidaan käyttää yhdessä CMX:n kanssa vaakojen kalibrointiin EURAMETin, OIML:n ja NIST:n kansainvälisten ohjeiden ja standardien mukaisesti.

Varmistaa tietojen eheyden

CMX-ohjelmistoon yhdistettynä Beamexin patentoitu Mobile Security Plus -teknologia varmistaa kalibrointitietojen eheyden suorittaessasi kalibrointeja offline-tilassa.

Monialustainen ratkaisu

bMobile on saatavilla iOS-, Android- ja Windows alustoille, ja sen voi ladata ilmaiseksi App Storesta, Google Playsta tai Beamexin latauskeskuksesta.

bMobile kalibrointisovellus

Etsi aiheeseen liittyvää tietoa

Näytä kaikki käyttöoppaat ja esitteet kaikilla kielillä >

Lataa Beamex bMobile laitteellesi

iOS

Lataa Beamex bMobile Apple iOS -laitteille App Storesta.

Lataa >

Android

Lataa Beamex bMobile Android-laitteille Google Playsta.

Lataa >

Windows

Lataa Beamex bMobile Windows -laitteille Beamexin la­taus­kes­kuk­ses­ta.

Lataa >

Lääketeollisuus

Valmiina kentälle

Kentällä työskennellessäsi saatat käyttää matkapuhelintasi, tablettiasi tai kannettavaa tietokonettasi ensisijaisena työkaluna päivittäisten kalibrointien yhteydessä. Beamex bMobile on helppokäyttöinen kenttäkalibrointiratkaisu, jonka avulla voit dokumentoida kalibrointisi tutuilla mobiililaitteilla alustasta riippumatta.

Kentällä suoritettujen kalibrointien jälkeen voit siirtää tulokset kalibroinninhallintajärjestelmääsi jatkokäsittelyä varten. Näin saat jäljitettävää, luotettavaa ja uudelleenkäytettävää dataa, jota voidaan käyttää analysointiin ja raportointiin sekä kalibrointitodistusten luomiseen.

Kalibrointiprosessi bMobilella

Hallitse LOGiCAL– tai CMX-kalibroinninhallintaohjelmiston avulla, mitä, missä ja milloin kalibroit. Siirrä kalibroitavat instrumenttisi bMobileen.

Suorita ohjatut ja dokumentoidut kalibroinnit bMobilella. Kalibrointitulokset tallentuvat turvallisesti myös offline-tilassa kentällä kalibroidessasi. Kalibroinnin jälkeen voit siirtää tulokset takaisin kalibrointiohjelmistoosi tallennusta, raportointia ja analysointia varten.

Analysoi korkealaatuista digitaalista kalibrointidataasi, luo kalibrointitodistuksia ja varmista vaatimustenmukaisuus.

Paranna prosessiesi tehokkuutta ja kalibrointidatan laatua standardisoimalla kalibrointiprosessisi.

Calibration process with Beamex Logical calibration software

Sovellukset

Calibration Software - Beamex bMobile calibration application

Prosessi-in­stru­ment­tien kalibrointi

Voit käyttää bMobilea yhdessä LOGiCALin tai CMX:n kanssa yleisten prosessi-in­stru­ment­tien, kuten lähettimien, näyt­tö­lait­tei­den ja antureiden, ka­libroin­tiin. Sovellus opastaa sinua ka­libroin­tipro­ses­sin läpi ja sitä voidaan samalla käyttää ka­libroin­nin do­ku­men­toin­tiin.
 
Ka­libroin­nin jälkeen bMobile tallentaa tiedot tur­val­li­ses­ti ja suorittaa vir­he­las­kel­mat ja hyväksytty/hylätty-analyysit au­to­maat­ti­ses­ti.
CMX:ään yh­dis­tet­ty­nä bMobile voi myös käyttää sähköistä al­le­kir­joi­tus­ta tietojen eheyden var­mis­ta­mi­sek­si.

bMobile Calibration Application

Kun­nos­sa­pi­to­tar­kas­tuk­set

Kun­nos­sa­pi­to­tar­kas­tus­ten suo­rit­ta­mi­nen ma­nu­aa­li­ses­ti kynää ja paperia käyttämällä on työläs ja virhealtis prosessi.

CMX:ään yh­dis­tet­ty­nä bMobilea voidaan käyttää mo­nen­lais­ten kun­nos­sa­pi­to­tar­kas­tus­ten ja tar­kis­tus­lis­to­jen ohjattuun suo­rit­ta­mi­seen offline-tilassa. Tietojen eheys voidaan suojata sähköisellä al­le­kir­joi­tuk­sel­la. bMobile parantaa huo­mat­ta­vas­ti sekä tar­kas­tus­te­si tehokkuutta että tietojesi laatua.

Kun­nos­sa­pi­to­tar­kas­tus bMobilella >

Weighing scale calibration with Beamex bMobile calibration application

Vaakojen kalibrointi

CMX:ään yh­dis­tet­ty­nä bMobile on tehokas ratkaisu vaakojen ka­libroin­tiin. Toiminnot perustuvat EURAMETin, OIML:n ja NIST:n kan­sain­vä­li­siin ohjeisiin ja stan­dar­dei­hin, käsittäen epä­kes­ki­syys­tes­tit, tois­tet­ta­vuus­tes­tit, pun­ni­tus­tes­tit ja pienimmän käyt­tö­kuor­man testit.

Valinnaiset suo­jauso­mi­nai­suu­det varmistavat tietojen eheyden, joten bMobile soveltuu erin­omai­ses­ti myös erittäin sään­nel­lyil­le toi­mia­loil­le.


Opi ka­libroi­maan vaakoja >

Lataa Beamex bMobile

Voit ladata Beamex bMobile -kalibrointisovelluksen ilmaiseksi App Storesta (iOS), Google Playsta (Android) tai Beamex bMobile -päivityssivulta (Windows). Sovellus sisältää demotilan, jonka avulla voit kokeilla sitä, vaikka et käyttäisi Beamex CMX- tai LOGiCAL -kalibroinninhallintaohjelmistoa.

Lue lisää Beamexin kalibrointienhallintaohjelmistosta

CMX-ka­libroin­tien­hal­lin­taoh­jel­mis­to

Beamex CMX auttaa sinua hal­lit­se­maan ja suo­rit­ta­maan ka­libroin­tipro­ses­se­ja­si tehokkaasti, myös erittäin sään­nel­lyil­lä toi­mia­loil­la. Yhdessä bMobilen kanssa käytettynä CMX on tehokas työkalu kun­nos­sa­pi­to­tar­kas­tuk­siin sekä prosessi-in­stru­ment­tien ja vaakojen ka­libroin­tiin.

Lue lisää >

LOGiCAL-ka­libroin­tien­hal­lin­taoh­jel­mis­to

LOGiCAL auttaa sinua hal­lit­se­maan in­stru­ment­te­ja­si helposti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Di­gi­taa­li­nen tie­don­siir­to LOGiCALin ja bMobilen välillä tekee ka­libroin­tipro­ses­seis­ta­si tehokkaita – myös kent­tä­käy­tös­sä.


Lue lisää >

Muuta aiheeseen liittyvää