Skip to content

Menu

Beamex Business Bridge

Yhdistä kalibrointienhallintaohjelmisto ja kunnossapitojärjestelmä

Beamex / Kalibrointiohjelmisto / Beamex CMX / Beamex Business Bridge

Paranna tehokkuutta yhdistämällä

Beamex Business Bridge on kaupallinen konfiguroitava valmisratkaisu Beamex CMX -kalibrointienhallintaohjelmiston ja kunnossapidon hallintajärjestelmän, kuten SAP tai IBM Maximo, yhdistämiseen.

Tämä vähentää päällekkäistä työtä ja eliminoi inhimilliset virheet, kun tiedot tarvitsee syöttää ja pitää ajan tasalla vain yhdessä paikassa.

Beamex Business Bridge auttaa varmistamaan täysin digitaalisen tiedonsiirron koko yrityksesi sisällä.

Beamex Business Bridge
Beamex Business Bridge

Kuinka prosessi toimii

Kun luot kalibrointityömääräyksen kunnossapidon hallintajärjestelmään, se lähetetään automaattisesti CMX-kalibrointiohjelmistoon Beamex Business Bridgen kautta.

CMX huolehtii kalibrointien suorittamisesta ja tulosten tallentamisesta kalibrointitietokantaan. Kalibrointien suorittamisen jälkeen saat kuittauksen ja yhteenvedon kunnossapidon hallintajärjestelmääsi ja työmääräys suljetaan.

Ei enää tulostamista eikä manuaalista työtä – kaikki data siirtyy digitaalisesti. Käsin kirjaamiseen liittyvien virheiden minimointi tuo lisäksi merkittäviä tehokkuushyötyjä.

Miksi kalibrointi- ja kunnossapitojärjestelmä kannattaa yhdistää?

Parantaa pää­tök­sen­te­koa

Luotettava di­gi­taa­li­nen ka­libroin­ti­da­tan siirto jär­jes­tel­mien välillä auttaa optimoimaan prosesseja. Datan kes­kit­tä­mi­nen helpottaa tiedon hakemista, tar­kis­ta­mis­ta ja ana­ly­soin­tia ja auttaa tekemään da­ta­poh­jai­sia päätöksiä.

Tehostaa ja nopeuttaa työ­mää­räys­ten käsittelyä

Business Bridge poistaa manuaalisen tie­don­syö­tön tarpeen ja au­to­maat­ti­nen tie­don­siir­to vähentää pääl­lek­käis­tä työtä ja säästää aikaa.

Parantaa tietojen eheyttä

Tietoja ei enää tarvitse syöttää ma­nu­aa­li­ses­ti useisiin eri jär­jes­tel­miin. Jäl­ji­tet­tä­vien ja luo­tet­ta­vien ka­libroin­ti­tie­to­jen täysin di­gi­taa­li­nen siirto koko yrityksesi sisällä parantaa tietojen eheyttä ja varmistaa vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suu­den.

Kaikkein merkittävimpänä vaikutuksena on ollut se, että automatisoidun prosessin ansiosta Salt River Project on onnistunut säästämään noin 30 minuuttia kalibrointia kohden. Kalibrointityöt, jotka tavallisesti kestäisivät kuukaudesta kahteen laitoksen perushuollon aikana, voidaan nyt suorittaa parissa viikossa – ja aikahan on rahaa!

Jody Damron, Business Analyst, Salt River Project, Yhdysvallat

Työmääräimien automatisointi

Lue lisää työmääräimien automatisoinnista, ohjelmiston yhdistämisestä kunnossapidon hallintajärjestelmiin ja liiketoimintahyödyistä.

Haluatko tietää lisää kalibroinnin ja kunnossapidon hallintajärjestelmien yhdistämisestä?

Lue lisää Beamexin kalibrointiratkaisuista

Ka­libroin­nin hallinta


Katso, kuinka Beamexin ka­libroin­tien­hal­lin­taoh­jel­mis­to voi auttaa di­gi­ta­li­soi­maan ja au­to­ma­ti­soi­maan ka­libroin­tipro­ses­se­ja­si.

Lue lisää >

Intrinsically safe calibrator and communicator - Beamex MC6-Ex

Kent­tä­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin edistyneen kent­tä­ka­libroin­ti­tek­no­lo­gian valikoimaan.

Lue lisää >

Beamex CENTRiCAL calibration bench

Kor­jaa­mo­ka­libroin­ti


Tutustu Beamexin kor­jaa­mo­ka­libroin­ti­rat­kai­su­jen valikoimaan.

Lue lisää >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Palvelut

Hyödynnä Beamex-teknologiaa op­ti­maa­li­ses­ti asian­tun­ti­ja­ver­kos­tom­me sekä kalibrointi- ja kor­jaus­pal­ve­lui­dem­me avulla.

Lue lisää >

Muuta aiheeseen liittyvää