Skip to content

Menu

Beamexin palvelut

Lue lisää Beamexin asiantuntija- ja koulutuspalveluista, laboratorioista, uudelleenkalibrointi-, tuki- ja korjauspalveluista sekä huoltosopimuksista.

Kalibrointiratkaisuihin liittyvät palvelut

Asian­tun­ti­ja­pal­ve­lut


Beamexin räätälöidyt, vankkaan tie­tä­myk­seen perustuvat asian­tun­ti­ja­pal­ve­lut tukevat sinua tuotteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa.

Lue lisää >

Mobile calibration with Beamex bMobile

Kou­lu­tus­pal­ve­lut


Beamexin kou­lu­tus­pal­ve­lui­hin sisältyy käytännön työpajoja ja luok­ka­huo­ne­luen­to­ja sekä verk­ko­kou­lu­tus­ta ja verkko-oppimista.

Lue lisää >

Beamex SSA-sopimus

Beamex SSA-oh­jel­mis­to­pal­ve­luso­pi­mus varmistaa yrityksesi sujuvan toiminnan tarjoamalla pääsyn aina vii­mei­sim­piin in­no­vaa­tioi­hin ja päi­vi­tyk­siin.

Lue lisää >

Tu­ki­por­taa­li


Verk­ko­por­taa­lim­me on nopein ja helpoin tapa ottaa meihin yhteyttä – milloin ja mistä päin maailmaa tahansa.


Siirry tu­ki­por­taa­liin >

Uudelleenkalibrointi- ja korjauspalvelut

Beamex-la­bo­ra­to­riot

Suoritamme jäl­ji­tet­tä­viä ka­libroin­te­ja ja korjauksia akk­re­di­toi­duis­sa ka­libroin­ti­la­bo­ra­to­riois­sam­me Suomessa ja Yh­dys­val­lois­sa.

Lue lisää >

Ka­libroin­ti­to­dis­tuk­set


Käytä online-työkaluamme ja pyydä Beamex-la­bo­ra­to­rioil­tam­me PDF-kopio ka­libroin­ti­to­dis­tuk­ses­ta­si.

Lue lisää >

Huol­to­so­pi­muk­set


Huolehdi Beamex-ka­libroin­ti­lait­tei­de­si tark­kuu­des­ta ja toi­min­ta­var­muu­des­ta niiden koko elinkaaren ajan.

Lue lisää >

Our values | Beamex

Huol­to­por­taa­li


Verk­ko­pal­ve­lus­sam­me voit helposti varata uu­del­leen­ka­libroin­te­ja ja korjauksia tai pyytää huol­to­tar­jouk­sia.

Avaa huol­to­por­taa­li >

Muut palvelut

Beamex webshop

Beamexin verk­ko­kaup­pa

Beamexin verk­ko­kau­pas­ta löydät helposti Beamex-tarvikkeet ja varaosat.

Siirry verk­ko­kaup­paan >

Beamex calibrators

La­taus­kes­kus

Lataa Beamex-tuotteiden oh­jel­mis­to­päi­vi­tyk­siä.

Siirry la­taus­kes­kuk­seen >

Kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­li

Selaa Beamexin si­säl­tö­kes­kus­ta, josta löydät kattavasti ka­libroin­tiin liittyvää in­for­ma­tii­vis­ta ja hyödyllistä tietoa.

Selaa kaikkia ma­te­ri­aa­le­jam­me >